2010 - Újév, Magyar Hősök Emlékünnepe

 

A KATONAI ORDINARIÁTUS  

KÖRLEVELEI

2010. 

 


ÚJÉV


 

Egy év a közös szolgálatban

Hivatalosan 2009. január 1. napjával léptem a tábori lelkészi szolgálatba, ünnepélyesen január 9-én iktattak be hivatalomba. Ma is sokan emlékeznek a méltó alkalomra. Köszönet a Szentatya jelenlétét képviselő Apostoli Nuncius Úrnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elnökének és Tagjainak, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetőinek, elöljáróinak és a beiktatáson megjelent katonai állománynak, akik bizalommal és segítőkészen álltak mellettem az előkészületekben, megkönnyítve a kezdés nehézségeit.

Öröm volt számomra az, hogy a „sede vacante” idején nem esett szét a Szolgálati Ág. Helynök úr vezetésével mindenki igyekezett helytállni itthon és a külmissziókban egyaránt. Rendezett körülmények fogadtak, volt mire tovább építkeznünk. Megvannak a szokásos programok: gyermektábor, nemzetközi- és nemzeti katonai zarándoklat, rajz- és szavalóverseny, lelkigyakorlat, lelkészi találkozók. Mindegyik alkalom jelzi jelenlétünket, igyekezetünket, a szolgálat készségét ahhoz a társadalmi réteghez, amelyikhez küldve vagyunk. Sok-sok munka és összefogás áll ezen - sokszor nem látványos - események mögött.

Öröm volt számomra az is, hogy néhány helyőrséget meglátogathattam, személyesen megtapasztalhattam, hogy a helyőrségekben dolgozó lelkipásztorok munkáját tisztelettel veszik körül, értékelik azt. Ugyanígy öröm volt látni az afganisztáni misszióban való jelenlétünket, az MH PRT Parancsnokának értékelő szavait, a katonák helyeslése közepette. Helynök úr ugyanezt tapasztalta a balkáni missziókban is. A honvédség komolyan számít munkánkra, mind lelkipásztori, mind humán szolgálatunkra. Tisztelettel szemlélem, hogy a paptestvérek hűségesen helytállnak, nemcsak a protokolláris eseményeken – parancsnoki értekezleteken, feladatszabásokon, - hanem a hétköznapi életben is, a beavató szentségek felvételére való felkészítéseken. Odafigyelnek a már nyugállományba vonultakra és családtagjaikra, tartják a kapcsolatot azokkal, akik valamikor igényelték lelkipásztori szolgálatunkat, vagyis hűségesen végzik a lelkész, kitartást, odafigyelést igénylő munkáját.

Diaspóra-életünk fontos támaszai, erősítő forrásai a rendszeres találkozók – rekollekcióink, továbbképzéseink, adventi és nagyböjti együttléteink, nagycsütörtöki szentmisénk, védőszentünk napjához kötődő ünnepségünk. Szép hagyomány, hogy a tábori lelkészek ezeken maradéktalanul részt vesznek és fontosnak tartják a testvéri együttlétet. Az idei évben is szeretnénk folytatni, néhány új elemmel, formával gazdagítva. Az újesztendőben szeretném, ha erősödne a helyőrségek közötti összefogás, ha a meglévő programjainkon sokkal arányosabban vennének részt a különböző alakulatok, és a katonacsaládok gyermekeikkel együtt. A közös munka gyümölcseinek együtt örülnénk.

Ez évre célul tűztem ki: végig látogatom a helyőrségeket, hogy találkozhassak azok parancsnoki állományával, az alakulatok mellett működő humán szolgálatokkal. Szeretném jobban megismerni a helyőrségi lelkészek munkáját, örömeit, és segíteni nehézségeiken, lehetőségeimhez képest előmozdítani, támogatni terveiket, személyesen mindjobban jelen lenni a Magyar Honvédség életében.

A jövőre való tekintettel azt kérem, hogy saját feladatai mellett mindenki vállaljon részfeladatot a központi rendezvények szervezésében, megvalósításában. Törekedjenek a lelkészek arra, hogy „bázisközösségek” alakuljanak körülöttük, akik mind itthon, mind külszolgálatban megjelenítik a ránk bízott hívek közösségének összességét. Mindenki törekedjék arra, hogy nap, mint nap megjelenítse Urunk áldozatát, bemutassa a szentmise áldozatot katonáink részvételével, de akkor is, ha sokszor nélkülöznünk is kell jelenlétüket! Ne féljünk a kezdeményezésektől, a hittanórák, katekézisek, lelkiségi kurzusok tartásától, tudom, hogy hatalmas igény mutatkozik rá, fontos, szükséges a jelenlétünk.

Mindezen munkához, terveink közös megvalósításához kívánom az értünk emberré lett Urunk áldását, erőt és egészséget kívánva!

 


MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE


 

Kedves Testvérek!

 „Ha az alapfalak is leomlanak, mit tegyen akkor az igaz?” (Zsolt11,3), kérdezi aggódva a Zsoltáros, és kérdezzük mi is. Amikor körül tekintünk világunkban, szembeötlő módon láthatjuk az alapvető emberi értékek figyelmen kívül hagyását, negligálását, tagadását. Sokan az értékek válságáról beszélnek, pedig nem az emberi értékek vannak válságban, hanem az ember hozzájuk való viszonya. A legközvetlenebb erények hiánya vagy semmibevétele - mint a szavahihetőség, megbízhatóság, hűség, állhatatosság - fájdalmasan jelentkezik hétköznapi életünkben, a mindennapok eseményeiben. A hitványság és a nemtörődömség egyre jobban begyűrűzik legbensőbb kapcsolatainkba is. A számvetés jelen állapotunkkal, fölveti a kérdést, „honnan is jöhetne szabadulásunk?” 

 A Magyar Hősök Emlékünnepe - melyet május utolsó vasárnapján állít elénk a múltat megbecsülő emberi emlékezet - a hősiességet tárja elénk, mint olyan eszményt, amire akaratunkat megfeszítve törekednünk kell. Az újkori modernitás szellemisége először a szentség utáni vágyat tette nevetségessé, majd a hősiesség gondolatát gyanúsította meg és járatta le. Pedig az ember nem tud kiteljesedni a „nálánál nagyobb” szolgálata nélkül. A Szentmise IV. Kánonja szerint az ember méltósága az, hogy csak „a Teremtőnek szolgálva uralkodjon minden teremtményen.” Isten és a teremtett világ szolgálata azonban nem lehetséges a hősiesség, az élet odaadása, azaz az önfeláldozás nélkül.

 Amikor az Egyház életszentségről beszél, akkor valójában a hősiességet állítja elénk, mint követendő példát. Arra hív meg bennünket, hogy keresztségünk legbensőbb hivatását, Jézus papi küldetését folytassuk: mutassuk be életünk áldozatát, hirdessük az Evangéliumot minden teremtménynek és imádkozzunk az egész világ üdvösségéért.

 A Magyar Hősök Emlékünnepe - melyet először az 1917/VIII. Törvény rendelt el, s amelyet a 2001/LXIII. Törvény megújított, a közösségért vállalt halálig tartó áldozat magasztos mivoltát állítja elénk, mint ideált és követendő példát. „A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel, vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam.” Nemzetünk hősei bemutatták Istennek saját életük áldozatát, képesek voltak mártíromságuk árán áldozatot hozni az emberi méltóság, a becsület, a haza, az otthon fennmaradása és nyugalma érdekében. 

 Ezen a napon tekintetünket és emberségünk törekvéseit azokra irányítjuk, akik képesek voltak áldozatot hozni – javaikat, idejüket, képességeiket, adottságaikat, energiájukat, akár életüket is adni – a nagyobb közösség, hazánk javáért és nemzetünk boldogulásáért. Magyar történelmünk bővelkedik ilyen hősökben. Idézzük föl az Ő példájukat, helytállásukat. Rájuk tekintve megérthetjük mit jelent az, hogy „gondolkodj globálisan-egyetemesen, cselekedj lokálisan-itt és most”. Emlékeznünk kell a  honfoglaló elődökre, a bölcs és előrelátó uralkodókra és államférfiakra, a hőslelkű és megalkuvást nem ismerő hadvezérekre, az önfeláldozás magasztos példáját felmutató ifjakra, a bátor lelkületű asszonyokra, a győztes és vesztes csatákban életüket odaadó katonákra és honvédekre. Nevük világító csillagként ragyog magyar múltunk egén, ezért ismernünk kell életüket és tetteiket, melyek bátorítást és útmutatást tudnak adni élethelyzeteinkben.

 Ugyanakkor ezen a napon azokra is gondolnunk kell, akiknek név szerint nem állított emlékművet az emberi emlékezet. Azokra, akiknek élete a köznapi megítélés szerint nem volt embert próbáló hősiesség, akik „csak” az igaz emberi lét vállalásának hősei voltak. Hiszen hősök azok is, akik a megbocsátás és a béke jobbját tudták nyújtani az ellenük fordulóknak, hősök voltak azok is, akik békét tudtak teremteni önmagukban, ott és abban a helyzetben, ahol a bosszúvágynak gátat kellett szabni. Az igaz emberség hősei voltak azok is, akik a legnehezebb helyzetekben is embertársaik javát akarták. De hősök voltak azok is, akik oda tudták adni életüket a hétköznapok idegeket felőrlő gondjainak, a mindennapok következetes és szorgalmas munkájának, a helytálló élet oly sokszor hiábavalónak mondott vagy lekicsinylőnek ítélt apró cselekedeteinek.  

Kedves Testvérek! 

 Az ember mindig és szükségszerűen példaképeket keres és követ, bárhogyan is nevezi őket. Nem általában tesszük a jót, hanem valakinek a példájára. Ezért - hogy az utánunk következő nemzedékek ne a magukból és emberségükből kifordult emberi roncsokat kövessenek, hanem olyan értékrendet, amely nem csak pillanatnyilag ad kielégülést, hanem maradandó karaktert, egyéniséget teremt - ajánljuk a Kedves Testvérek és minden jóakaratú embertársunk figyelmébe a Magyar Hősök Emlékünnepét.

 A jelenben megtapasztalható erkölcsi válság megoldása abban található, hogy a rajtunk múló dolgokat hősiesen, áldozatot nem sajnálva megtesszük, a többit pedig rábízzuk Istenre, a Történelem Urára, aki gondviselésével akarja életünket gazdagítani és minduntalan megújítani. Segítségünk onnan jöhet, hogy törekszünk az Evangéliumból fakadó tisztánlátásra és önfeláldozásra. Krisztus tanításából fakadóan feladatunk és kötelességünk valami „szépet tenni” Istenért és a nagyobb közösségért a Hazáért. S bár tudjuk, hogy Isten az, aki a vágyat fölkelti és beteljesíti, mégis megköveteli a mi közreműködésünket és döntésünket is.

 Szentmiséinkben minden nap elhangzik a felkiáltás: „Emeljük föl szívünket” A hétköznapi életünk erényeinek válságát szívünk, elménk és tekintetünk fölemelése tudja meggyógyítani. Törekedni és keresni kell az áldozat vállalás lehetőségét, tágítani gondolkodásunk horizontját, valahogy úgy, mint ahogy a költő mondja: „hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat”. (József Attila) Az egyén csak közösségbe illeszkedve boldogulhat.

 Imáinkban köszönjük meg Istennek, hogy hazánkban és környezetében most béke van. De a világ számos pontján békétlenség uralkodik, több helyen háborús övezet van, és megannyi biztonságot fenyegető folyamat zajlik. Nemzetközi szövetségi rendszerek fejtik ki tevékenységüket azért, hogy a válságövezeteket felszámolják, a békét megteremtsék, fenntartsák és megszilárdítsák. Ebben a missziós tevékenységben - a nemzet akaratából - Hazánk is részt vállal, hiszen másfél évtizede a Magyar Honvédelem katonái a világ számos pontján teljesítenek szolgálatot a világ békéjének helyreállításában. Imáinkkal kísérjük életüket, hogy hivatásuk szolgálatát esküjükhöz híven tudják megvalósítani.

 A Magyar Hősök Emléknapján a múlt áldozataira és dicső elődeinkre való emlékezés táplálja hazafias érzelmeinket, hogy meg tudjuk találni példaképeinket Nemzetünk és Hazánk nagyjai között, akiket vágyainkban követve talán megkapjuk a lehetőséget, hogy tevőlegesen is követhessünk.

 

Típus: 
Körlevél
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, július 9