2013. Imádság a Szent Korona hazaérkezésének 35. évfordulóján - Berta Tibor

 

Megemlékező imádság a Szent Korona hazaérkezésének 35. évfordulóján

2013. január  - Budapest, Belvárosi Főplébánia templom

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Mindenható Istenünk! Hálával jöttünk szentélyedbe Urunk, hogy köszönetet mondjunk Neked azért, hogy a magyar királyok szent koronája 35 évvel ezelőtt ismét szeretett hazánk földjére érkezett. Jóságod megengedő jóakarata nyilvánult meg 1978. december elején, amikor a magyar nép az Amerikai Egyesült Állomoktól visszakapta a nemes elődeink által oly nagy becsben tartott Szent Koronát, mely nemzetünk egészét jelképezi.

Emberszerető irgalmad és népünket megbecsülő jóságod nagyszerű jele volt a koronázási ékszerek megérkezése előtt az, az 1978. december 2-án kelt apostoli levél melyet Szent Fiad, Jézus Krisztus földi helytartója, az abban az évben megválasztott II. János Pál pápa írt Magyarország prímás érsekének és a katolikus püspöki kar tagjainak:

„Az elmúlt korszakok kétségtelenül előkelő helyet jelöltek ki népetek számára egész Európa, s főleg az Egyház és a keresztény vallás történelmében. Ennek mostani bizonysága és bizonyos értelemben a jele Szent István, Magyarország patrónusa, akit joggal tisztelünk egyszerre hazátok védőszentjének es az apostoli hit megalapozójának Magyarországon. Ő volt az előmozdítója annak az áldott kezdetnek, amely hazátokban az állam, a nép és az egyház történelmének egyidejű kezdetét jelenti. Mindezen tényeket és körülményeket átgondolva tudomásotokra akarjuk hozni azt a meggyőződésünket, hogy a Katolikus Egyház, melynek olyan jelentős szerepe volt Magyarország történelmében, most is át tudja hatni országotok szellemi arculatát, és ragyogtatni tudja fiaitok és leányaitok számára Jézus Krisztus evangéliumának világosságát, amely annyi századokon át adott fényt a magyar nép fiainak. Nagyon óhajtjuk, hogy ez a fény, erőt önthessen az emberek lelkébe, szívébe és lelkiismeretébe; adjon nekik érzéket a szeretet törvénye iránt, tanítsa meg őket arra, hogy minden ember méltóságát tiszteletben tartsák, ismertesse meg velük a nemes szabadság érzületét, és azt a munkaszeretetet, amellyel ki-ki ereje szerint dolgozik a közjóért; az egyének, a családok és az egész társadalom javáért, amelyek mind nélkülözhetetlenek a közjó megteremtéséhez”.

Róma püspökének, Péter apostol utódának szavai abban az időben talán kevesek füléhez jutottak el, de ebben a levélben is, mely szinte egy időben érkezett meg a Szent Koronával, már akkor megtapasztalhattuk mindenható Istenünk azt remény teljes üzenetet, mellyel minduntalan bátorítasz bennünket a jóság evangéliumának hirdetésére, történelmi magyar örökségünk megbecsülésére, tiszteletére és tiszteletben tartására.

A Szent Korona 35 évvel ezelőtti hazaérkezése ugyanezt az üzenetet hordozta. Igaz akkor még csak csírájában, alig érzékelhetően, mintegy két évtizedes csendes és szelíd jelenlétével, hogy aztán 2000-től mai helyén, a magyar nemzetet képviselő Országgyűlésben tanúskodjon első szent királyunk örökségéről, ezer esztendős múltunkról, a magyar állam folytonosságáról, szeretett otthonunk és Hazánk, Magyarország  függetlenségéről.

Nemzeti Ereklyénk, a Szent Korona hazaérkezésnek 35. évfordulóján fogadd el Urunk, hálaadásunkat országunk ezer esztendejének minden jótéteményéért!

Add kegyelmedet, „hogy a mai nemzedék a keresztény múlt hagyományaira tudja építeni értékes jövőjét.”

Hazánk vezetőinek add, hogy Szent István nyomdokában járva „gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden kormányozva” szolgálják Magyarországot és a magyar népet!

Szent István király példamutató családi élete emlékeztesse a mai nemzedéket a családi élet szépségeire, értékeire és a gyermekek nevelésének fontos feladatára.”

Add, hogy népünk újból és újból meg tanuljon imádkozni, felismerve az imádság fontosságát és erejét!

Eleinknek pedig, akik magyar hazánkért éltek és haltak add meg a te országod boldogságát!

Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2013, január 5