2019. Tábori Lelkészi Szolgálat 25 éves évfordulója - Michael August Blume

 

Michael August Blume

érsek, Magyarország Apostoli Nunciusának beszéde

a Tábori Lelkészi Szolgálat 25 éves évfordulóján

2019. február 26. Budapest, Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ

 

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Örülök, hogy kifejezhetem őszinte köszönetemet Őexcellenciája Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úrnak és Német Szilárd parlamenti államtitkár úrnak, hogy meghívtak erre az ünnepségre, amellyel a Magyarországi Tábori Lelkészi Szolgálat, és benne a Katolikus Tábori Püspökség újjászervezésének és megalapításának 25. évfordulójára emlékezünk. A mai esemény – amely Magyarország és a Szentszék közötti diplomáciai kapcsolatok 1990-es helyreállításának gyümölcse - különleges alkalom arra, hogy hálát adjunk a gondviselő Istennek. Kérem, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem mindnyájukat,

különösen is Excellenciás Honvédelmi Miniszter Urat, Parlamenti Államtitkár Urat, Korom Ferenc altábornagy urat, a Magyar Honvédség parancsnokát, a honvédelmi tárca államtitkárait és magas beosztású vezetőit, a tábornoki kar tagjait, a hadsereg tisztjeit és altisztjeit.

Hasonlóképpen testvéri szeretettel üdvözlöm Őeminenciáját, Dr. Erdő Péter bíboros-érsek urat, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekét, Őexcellenciáját, Dr. Veres Andrást, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökét, valamint excellenciás Bíró László püspök urat, a Katolikus Tábori Püspökség ordináriusát, aki sajnos egészségügyi okok miatt nem lehet most jelen körünkben.

Nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm továbbá: a Református Egyház, az Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó közösségek vezetőit, az aktív szolgálatot teljesítő és nyugállományú tábori lelkészeket, és valamennyi igen tisztelt jelenlévőt.

A tábori lelkészek és a katonák feladatai, kötelességei kiegészítik egymást. A katonák bátorságukat, szakmai felkészültségüket állítják a béke szolgálatába, akár saját életük kockáztatásával is. A lelkészek pedig olyan természetfeletti értékeket képviselnek, melyeket mindenképpen meg kell védelmeznünk, ugyanakkor konkrét és sajátos lelkipásztori gondoskodással szolgálják a katonák és családjaik szükségleteit.

Fontos egyházi dokumentumok vázolják fel azt a speciális lelkipásztori lelkületet, amellyel a tábori lelkészek az emberi személy javának és a békének alapvető értékei mentén végzik tevékenységüket. Az ő feladatuk, hogy elkísérjék a vallásos katonákat és családtagjaikat a hitük megerősítésére irányuló úton; és olyanoknak tekintsék magukat, mint „akik a népek biztonsága és szabadsága fölött őrködnek. S míg szolgálatukat ebben a szellemben végzik, valóban a béke megszilárdításához járulnak hozzá.” (II. vatikáni zsinat, Gaudium et spes, 79. II. Szt. János Pál, A katonák lelki szolgálata, 1986. április 24.) A béke pedig nem más, mint az a rend, amelyet az Isten eleve elgondolt és akart az általa teremtett világnak.

A tábori lelkészek tehát hirdetik az evangéliumot és úgy formálják a katonák lelkiismeretét, hogy az igazságosság gyümölcseit teremjék. A katonai élethivatás, mint minden más emberi hivatás, elválaszthatatlan az Isten és embertársak szeretetétől. A tábori lelkészek felelősek azért, hogy ezeknek a parancsolatoknak a konkrét megvalósulását elősegítsék a katonai szolgálat sajátos körülményei között. Azáltal, hogy tudatosan erősítik a hitet, ami a katonák mindennapi tevékenységét vezérli, maguk is a béke és egyetértés építői lesznek, úgy az egyéni lelkiismeretekben, mint a személyek közötti kapcsolatokban. „A tábori lelkészek hiteles szakértői és tanítói annak, amit az Egyház tanít és gyakorol, azzal a szándékkal, hogy a világ békéjét előmozdítsák.” (XVI. Benedek, Beszéd a Katonai Ordinariátusok V. Nemzetközi Kongresszusához, 2006. október 26.)

Tisztelt Mindnyájan! Őszintén remélem, és azért imádkozom, hogy a tábori lelkészek szolgálata egyre szervesebb és hangsúlyosabb részét képezi majd a Magyar Honvédség életének. Szeretném megragadni ezt az ünnepi alkalmat arra, hogy közvetítsem a Szentszék megbecsülését a már nyugállományba vonult tábori lelkészeknek, amiért hűséggel ellátták fontos szolgálatukat. A jelenleg aktív lelkészeknek is köszönöm lelkipásztori buzgóságukat, és arra biztatom őket, hogy továbbra is bátran, szilárd elhatározással szolgálják a gondjaikra bízott katonákat és hozzátartozóikat! XVI. Benedek pápa egyik szép gondolatát szeretném a szívükbe vésni: az Egyház azért keresi a párbeszédet a világgal, mert őrzi az emberiség emlékezetét magáról az emberről; teszi ezt egy olyan társadalomban, amely a felejtés útját választotta. Végül személyes köszönetemet fejezem ki, s egyben a Szentszék elismerését tolmácsolom a Honvédelmi Minisztériumnak és a Magyar Honvédségnek, amiért elkötelezetten támogatják a tábori lelkészek szolgálatát és tevékenységét! Az Úr segítse őket minden erőfeszítésükben, hogy munkájuk mindig a hazájuknak elkötelezett magyar katonák javát szolgálja!

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
szerda, 2019, február 27