2020. Esti áhítat a veszélyhelyzet idején - április 10-17.

 

ESTI ÁHÍTAT

a veszélyhelyzet idején

2020. április 10–17.

21.00 óra

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://youtu.be/onufcfnxyLA

 

Részlet Szent Máté evangéliumából

28. fejezet, 1-10. vers

 

Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszontláthatjátok őt! Íme, én megmondtam nektek!” Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”

 

Imádságos fohász

 

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Kérünk, Urunk, adj nekünk továbbra is erőt, hogy fohászainkat rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel hozzuk eléd!

Elsőként az idősekért fordulunk hozzád, Urunk, akik ezekben a napokban különös módon is szenvednek az egyedüllét magányától vagy az idősotthonokban félelmeik miatt. Kérünk, mutasd meg nekik közelséged oltalmazó békéjét és erősíts őket jóságod gondviselése által!

Urunk, fohászainkban a családokért imádkozunk hozzád. Kérünk, segítsd őket, hogy a mostani megpróbáló időkben a békesség lelkületével és derűs örömmel tudjanak élni a mindennapokban! Az édesapáknak és édesanyáknak adj kitartást a beléd vetett hitben, hogy ez által bölcsen és okosan legyenek gyermekeik megfontolt és áldozatkész nevelői szülői hivatásukban! A gyermekeknek adj kitartó erőt, hogy okos figyelemmel tanuljanak, szorgalmas akarattal szerezzenek ismereteket, fegyelmezett rendszerességgel sajátítsák el a jót, és engedelmes szívvel fogadják el tanáraik, oktatóik döntéseit, segítő és útmutató tanácsait!

Urunk és Istenünk! A tanárokért és a mostani oktatásban résztvevőkért fohászkodunk hozzád. Adj nekik buzgóságot a tanításban, türelmet az ismeretek átadásában, derűs örömöt az elért eredmények fölött, örvendező reményt az esetleges kudarcok ellenére, töretlen akaratot a jó, a szép és az igazság átadására!

Urunk, azokért könyörgünk most hozzád, akik ebben a küzdelmekkel és veszélyekkel teli helyzetben mindennap bejárnak a munkahelyükre, hogy biztosítsák a társadalom és az emberi élet elemi szükségleteit. Segíts őket, hogy helytállásukban kitartóan tudják az emberi közösséget szolgálni!

Azokért is fohászkodunk most, akiknek nincs biztos munkahelyük, vagy már elvesztették megélhetésük forrását. Kérünk, ne hagyd őket kétségeik között aggodalmaskodni, hanem segítségeddel vezesd őket olyan utakra, ahol meg tudják találni az élethez szükséges javakat, hogy becsületes munkával, mindenkinek becsületes és elegendő élelem jusson az asztalára!

Azokért fohászkodunk most Urunk, akik a média különböző területein tevékenykednek, és azon munkálkodnak, hogy sok embertársunk ne érezze elszigeteltnek magát­, hogy tanulni tudjanak a gyermekek, hogy tájékoztassanak és segítsék elviselni a mostani bezártságot. Add meg nekik igaz lelkület szabadságát, hogy értékes híreket és ismereteket közvetítsenek, mely el tud jutni az emberek szívéhez!

Urunk, azokért könyörgünk most hozzád, akik társadalmunk rendjét és hazánk békéjét biztosítják a veszélyhelyzet körülményei között. Kísérje áldásod a rendőrök, a rendvédelmi szervezetek, és a Magyar Honvédség katonáinak mindennapi szolgálatát, hogy  el tudják hárítani az emberi életet megmérgező visszaéléseket, fegyelmezettségük, megfontolt magatartásuk pedig a felelősségteljes emberség vonzó példájává váljon mindenki előtt!

Urunk, Jézus Krisztus, minden emberi nyomorúság orvosa, erősítsd meg mindazokat, akik élen járnak a járvánnyal vívott küzdelemben, a betegek gyógyításában és ápolásában. Segítsd a tudomány embereit, a kutatókat, az orvosokat, az ápolókat, beteggondozókat és mindazokat, akik a gyógyító szolgálatban hűséges állhatatossággal és kitartó erőfeszítésekkel az emberi közösség javáért végzik áldozatos munkájukat!

Szentlélek Úristen, sugallataid által segítsd a népek vezetőit és a hatóságokat, hogy megfontolt rendelkezéseik elősegítsék a járvány leküzdését és a nyugalom rendjének biztonságát!

Urunk mostani imáink húsvét ünnepének erőterében szállnak hozzád. Fiadnak, Krisztus Urunknak föltámadása után az öröm napjai voltak ezek, amikor az első tanítványok félelemtől bezárkózott mivoltukban megtapasztalták az ő földi dimenziókat átlépő lényének tágasságát, dicsőséges jelenlétének igaz békességet adó valóságát, aki a még kétségeit hangoztató Tamás apostolt is szelíd megfeddéssel így tanította: „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek”.

Mostani ünnepünket beárnyékolja a járványtól való félelem bizonytalansága, s bár gondolatainkban meghitt emlékeket elevenítünk föl az elmúlt húsvétokról, gazdag szertartásainkról, közösségeink imáiról, a családi és rokoni találkozások derűs és jókedvű elevenségéről, szívünkben mégis bánatot hordozunk mindezek kényszerű elmaradása miatt. Kérünk, oszlasd el szomorúságainkat, és az élet szinte minden területét átjáró aggodalmakat, és adj erőt, hogy megváltozott világunk kényszerűségeiből fakadó terheket bátor szívvel tudjuk hordozni egymás javára! 

Add, hogy változékony világunkban oda tudjunk figyelni a lényegesre! Mostani húsvétunkban is érvényes: Föltámadtam és újból veletek vagyok! 

Mennyei Atyánk, add, hogy a föltámadott Krisztusra figyeljünk, aki engedelmesen szeretett Téged! Amikor megtörte a kenyeret szeretettel odaadta nekünk, mint önmagát, amikor megtörték a keresztfán, az életét szeretetből odaadta neked, mi értünk.

Gondviselő Atyánk, mostani húsvétunk egyszerűsége elvezethet bennünket az első húsvét hajnalához, amikor dicsőséged ragyogásában Szent Fiad föltámadt a halottak közül. Add, hogy az ő áldott föltámadása adjon erőt életünk megújításához, hogy elhagyva gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinket, eleven hittel és bizakodó reménységgel járjunk tovább a feléd vezető úton!

Szentlelked világosítson meg bennünket, hogy fel tudjuk ismerni, mit akarsz megértetni velünk a mostani eseményekben és kényszerű körülményeink között! Vigasztaló Lelked erősítsen meg bennünket, adjon erőt és állhatatosságot egyéni megtérésünkhöz, hogy családi életünkben ráléphessünk a megújulás útjára, amely társadalmunk, de egész világunk gyógyulását szolgálhatja!

Erre kérünk, téged Mennyei Atyánk, Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki visszatérve húsvét hajnalán a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2020, június 5