2020. Esti áhítat a veszélyhelyzet idején - április 24-május 1.

 

ESTI ÁHÍTAT

a veszélyhelyzet idején

2020. április 24. – május 1.

21.00 óra

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=VkpMYsEfgic&feature=youtu.be

 

 

Részlet Szent Márk Evangéliumából

16. fejezet 9-15. vers

 

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.

Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.

Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.

Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után.

Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Ezek az evangélium igéi.)
 

Imádságos fohász

 

Örökkévaló Urunk, Szentháromság, Egy igaz Isten; Atya és Fiú és Szentlélek! Kérünk, adj erőt ebben az áhítatban, hogy fohászainkat most is rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni!

Urunk! Teljes szívvel hálát adunk neked ma este is, amikor újra gondviselésedbe kapaszkodva fohászkodunk. Kérünk, fogadd el könyörgéseinket és erősítsd hitünket, hogy a mostani próbatételek ne keserítsenek el bennünket, s bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni! Kegyelmeid által add meg, hogy a segítő szeretet eszközei lehessünk családtagjaink, munkatársaink, bajtársaink és felebarátaink számára!

Urunk, te jól tudod, hogy megannyi bizonytalanság nyugtalanít bennünket, mert megszokott életünk szinte teljesen fölborult.

Kérünk, téged, ne engedd,

hogy lerombolódjék valódi világunk,

hogy teljesen mesterkéltté és végképp virtuálissá váljanak ősi, hagyományos, természetes kapcsolataink:

kézfogásaink barátságossága vagy éppen megbocsátó gesztusa,

bíztató és önbizalmat adó vállveregetéseink, 

házastársunk megsimogatása,

gyermekeink féltő és biztonságot adó megölelése!

Kérünk, Urunk, ne engedd,

hogy megszűnjön valódi találkozásaink öröme,

az egymás szemébe nézés valósága, 

beszélgetéseink vidámsága,

tágabb családi és rokoni összejöveteleink szívet-lelket melengető órái,

a vendégségek derűs jókedvet adó ideje,

baráti közös étkezéseink kedves alkalma!

Kérünk, Urunk, erősítsd meg beléd vetett hitünket és bizalmunkat, hogy segíteni tudjuk egymást ebben a nehéz helyzetben!

Add, hogy

az erősebbek támogassák a gyengébbeket,

a kitartóbbak vigasztalják az elesetteket,

a házastársak bizalommal bátorítsák egymást,

a szülők jó szóval és példájukkal bíztassák gyermekeiket!

Erősíts lelkünk békéjét, hogy a világból ránk zúduló számtalan hír ne zavarja össze, az amúgy is megannyi nyugtalanságot hordozó törékeny embervoltunk valóságát!

Add megértenünk, hogy bár nagy súllyal nehezedik ránk a múlt, és megbénult jelenünket áthatja a kilátástalanság nyomasztó aggodalma, de mégis, mindezek ellenére, vagy éppen mindezek miatt mutasd meg, hogy hogyan kell munkálkodnunk a jövő építésén!

Feltámadott Urunk, Jézus Krisztus, aki húsvét utáni megjelenéseidben bátorítottad és bíztattad tanítványaidat, kérünk, segíts megtalálni a remélt jövő felé vezető igaz utat!

Kérünk, Urunk, újítsd meg életünket!

Ahogy a csalódott és félelemtől bezárkózott apostolok megbénított lelkét megelevenítetted, s küldetést adtál nekik, mert valami új és jó kezdődött el az életükben, adj nekünk is megújult és bátor szívet, hogy buzgó tanítványaid lehessünk!

Kérünk, Urunk, újítsd meg életünket!

Ahogy Péter apostolt háromszori „szeretsz-e engem?” kérdéseddel:  kivezetted múltbeli gyáva tagadásának sötét labirintusából a gyógyulást adó  kiengesztelődés és az odaadó  szeretet útjára, úgy mutass nekünk is utat, hogy életünket akaratod szerint éljük az eljövendő időben! 

Kérünk, Urunk, újítsd meg életünket!

Ahogy reményt adtál a sírodnál tépelődő asszonyoknak, vigaszt a kétségbeesett Mária Magdolnának, bizonyosságot a kételkedő Tamás apostolnak, bizakodást a múlton kesergő két emmauszi tanítványnak, úgy adj, most nekünk is eleven és mindig lelkesedő hitet gondviselésed jóságában!

Kérünk, Urunk, újítsd meg életünket!

Ahogy ráébresztetted apostolaidat a megújulásra, és elindítottad tanítványaidat a változás nagy útján, kérünk, mutasd meg a mi életünkben is, hogy minden mostani megpróbáló nehézség és kudarc ellenére, miként induljunk el azon az úton, mely hozzád vezetve megadja életünk valódi értelmét!

Imádságunk befejező könyörgése bűnbánatunk fohásza, amikor bizalommal fordulunk hozzád.

Bár bűneink miatt haragodat kiérdemeltük, de tudjuk, hogy választottaid előtt magadat mindig hosszan tűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen, és éljen.

Kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett vétkeinket! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük! Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2020, június 5