2020. Esti áhítat a veszélyhelyzet idején - május 15-22.

 

ESTI ÁHÍTAT

a veszélyhelyzet idején

2020. május 15–22.

21.00 óra

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=g1zDF3Tlm_A

 

Részlet Szent János Evangéliumából

(14. fejezet 21-26. vers)

 

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki.” Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?” Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.” (Ezek az evangélium igéi.)

 

Imádságos fohász

 

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Bűnbánatunk könyörgésével kezdjük ma esti imánkat is, hogy a rendezettség nyugalma által békére leljünk.  Beismerjük minden gyöngeségünket, hibánkat, vétkünket, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinket! 

Üdvözítő Urunk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened!

Üdvözítő Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget!

Kérünk, minduntalan indítsd föl bennünk azt a vágyat, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekedjünk, s a bűnt, és a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük!

Urunk és Istenünk! Alakítsd szívünket ma esti fohászunk által, hogy megújuljon egész gondolkodásunk, s fölismerjük mind azt, ami kedves és helyes előtted!

Kérünk, tekints ránk és segíts bennünket, hogy legyőzzük szívünk-lelkünk félelmeit, és belső szorongásainkat!

Legyen ez a mostani megpróbáló idő a beléd vetett hit győzelme az ármányos gonoszság zsarnoksága fölött is, hogy újjászületett lelkülettel élhessük életünket, fölismerve az általad teremtett világ harmóniáját és szépségét, s akaratod szerint tudjunk odaadó lélekkel szolgálni téged!

Gondviselő Urunk, irgalmadba ajánljuk a járvány okozta betegségben elhunyt testvéreinket; kérünk, fogadd be őket a mennyei haza örömének boldogságába!

Oltalmazó és gyámolító kezedbe ajánljuk a járványban megbetegedett testvéreinket, és mindazokat, akik más betegségekkel küszködve szenvednek; kérünk, enyhítsd megpróbáltatásaikat, hogy a gyógyulás útjára léphessenek!

Segítsd és támogasd azokat is, akik hosszú idő óta nélkülözik szeretteik közelségének biztonságát és add meg a te békédet mindazoknak, akik a kilátástalanság félelmei miatt gyötrődnek és szomorkodnak!

Gondviselésedbe ajánljuk azokat, akik betegségek nélkül élik életüket! Add, hogy hálásak legyenek, minden napjukért!

Áldd meg Urunk mindazoknak a szolgálatát, akik a járvány elleni küzdelemben életüket kockáztatva látják el feladataikat!

Áldd meg a tudomány szakembereit, hogy küzdelmes erőfeszítéseik révén hathatós gyógymódot találjanak a mostani járvány ellen!

Áldd meg az orvosokat, a betegek és az idősek mellett szolgáló ápolókat, hogy gyógyító és gondozó munkájuk a betegséggel küszködők testi-lelki javára váljon!

Áldd meg mindazokat, akik mindennapi tevékenységükkel megteremtik az emberi élet fönntartásának feltételeit, akik a termelésben és a különböző szolgáltatásokban értünk dolgoznak és helytállnak ebben a nehéz időben!

Áldd meg Urunk a Magyar Honvédség katonáinak szolgálatát, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tagjainak tevékenységét, hogy fegyelmezett helytállással és példás bátorsággal őrizzék hazánk biztonságát és társadalmunk békéjét!  Urunk, segítsd továbbra is mind azokat, akik a Magyar Honvédelemben szolgálnak, hogy rendületlen bátorsággal végezzék feladataikat mindazokon a helyeken, ahol a veszélyhelyzetben tevékenyen támogatják a járvány leküzdését!

Segítsd Urunk a nemzetek elöljáróit és a hatóságok vezetőit, hogy nagylelkű és felelősségteljes intézkedéseik minden országban hathatós eszközei legyenek a járvány leküzdésének! Add, hogy a társadalmak úrrá tudjanak lenni a mostani válságos nehézségeken, s a közélet nyugalma meghozza az egyetértés harmóniájának rendjét!

Áldd meg Urunk családjainkat, hogy békésségben és örömben tudjunk élni! Adj minden gyermeknek erőt és állhatatosságot, hogy a tanév utolsó hónapjában is figyelmesen, buzgó szívvel, erős akarattal és szorgalmasan tudjon tanulni!  Segíts bennünket, hogy engedelmes szívvel fogadjuk szüleink döntéseit és tanáraink útmutató, segítő tanácsait! Urunk, adj erőt és kitartást, hogy a barátaink, osztálytársaink és szeretteink távoltartása miatt érzett hiány, ne kerekedjen felül rajtunk, s hogy fegyelemmel tudjuk betartani a ránk nehezedő szabályokat!  Kérünk, add meg, hogy amikor újra visszakapjuk a régi jól megszokott életünket, újra nyitottak legyünk egymásra, és hátrahagyva a virtuális világot, újra fel tudjuk fedezni a csodálatos élő és valóságos világot, amely megannyi szép közös emléket hagyott bennünk!  Adj Urunk megértést fiatal szívünkbe, hogy figyelmes szeretettel segítsük szüleinket, támogassuk szüleinket nagyszüleinket és hozzátartozóinkat, ezzel is segítve a családunk mindennapjait! 

Urunk, Üdvözítő Istenünk! Kérünk, hogy együttes imánkban egyre inkább fölismerjük, hogy egyedül a Te Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által meghirdetett ország révén valósulhat meg az a békesség, amely által az egész világ a gyógyulás útjára léphet!

 

Szent-Gály Kata: Keresztúton

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?

Reszketni, remegni az Olajfa-kertben…?

Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel…?

Szemben a Halállal, szemben a közönnyel…?

 

Adnád-e kezedet szorító kötélnek…?

Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek…?

Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben…?

Az ostorozásnál eltakarnál engem…?

 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek…?

Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet…?

Roskadva, remegve, föl, egész a célig…?

Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik…?

 

Tudod-e karodat szélesre kitárni…?

Az egész világért áldozattá válni…?

És tudsz-e pihenni úgy a kereszten,

hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem…?

 

Tudsz-e mellém hágni…? A helyembe lépni…?

Magadat feledve életemet élni…?

Egészen eltűnni, elmerülni bennem…?

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2020, június 5