2020. Esti áhítat a veszélyhelyzet idején - március 27.-április 3.

 

ESTI ÁHÍTAT

a veszélyelyzet idején 

2020. március 27. – április 3.

21.00 óra

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=QB7fU3Ligd8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=aMtOYbUhj9c&feature=youtu.be

 

 

Részlet Szent Lukács evangéliumából

7. fejezet 1-23. vers

 

Miután ezeket a beszédeket a nép hallatára mind befejezte, bement Kafarnaumba. Egy százados egyik szolgája pedig, aki annak nagyon kedves volt, halálos betegen feküdt. Mivel hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok pedig, amikor odaértek Jézushoz, nagyon könyörögtek: »Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.« Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze volt a háztól, a százados elküldte hozzá barátait, ezekkel a szavakkal: »Uram! Ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem is tartottam magamat méltónak, hogy hozzád menjek; hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, s katonák vannak alattam; és ha azt mondom az egyiknek: ‘Menj’, elmegy; vagy a másiknak: ‘Gyere’, odajön; és a szolgámnak: ‘Tedd ezt’, megteszi.« Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt az őt követő sokasághoz: »Mondom nektek: még Izraelben sem találtam ekkora hitet!« A küldöttek pedig, amikor hazatértek, egészségben találták a szolgát.

Történt pedig, hogy ezután egy Naim nevű városba ment, és vele mentek tanítványai és nagy népsokaság. Mikor a város kapujához közeledett, íme, egy halottat vittek ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a város sok lakosa kísérte. Amikor meglátta őt az Úr, megesett rajta a szíve, és ezt mondta neki: »Ne sírj!« Majd odament, és megérintette a hordágyat. Erre azok, akik vitték, megálltak. Ezt mondta: »Ifjú! Mondom neked: kelj föl!« A halott pedig felült és beszélni kezdett. Ekkor átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így dicsőítették Istent: »Nagy próféta támadt közöttünk!« És: »Isten meglátogatta az ő népét!«. Az eset híre elterjedt egész Júdeában, és mindenütt a környéken.

Mindezeket hírül vitték Jánosnak a tanítványai. János erre magához hívott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket Jézushoz, hogy kérdezzék meg: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?« Amikor ezek a férfiak odaérkeztek hozzá, így szóltak: »Keresztelő János küldött minket hozzád, hogy kérdezzünk meg: ‘Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?’« Éppen abban az órában sok embert megszabadított betegségétől, szenvedésétől és a gonosz lelkektől, és sok vaknak visszaadta a szeme világát. Ezt felelte nekik: »Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.«

 

Imádságos fohász

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek! Adj nekünk erőt ebben az áhítatban, hogy fohászainkat hittel, állhatatossággal és bátran tudjuk most eléd hozni!

A viharos járvány és vele együtt emberi gyengeségeinkből fakadó sok más körülmény megrendített bennünket. A mostani megpróbáltatásokat nem könnyű elviselni, Urunk, mert aggodalom uralja szívünket a jövő miatt, de féltjük távolban levő szeretteinket, körülöttünk élő családtagjainkat, munkahelyi és egyházi közösségeinket is; nyugtalanok vagyunk, hiszen most mindennél jobban érzékeljük létünk, életünk törékenységét, gyengeségét, megszokott világunk sebezhetőségét.

Imádságunk első szava nem lehet más, mint a bűnbánat fohásza: kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinket!

Bizalommal fordulunk hozzád, s bár bűneink miatt haragodat bizton kiérdemeltük, választottaid előtt magadat mindenkor hosszan tűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen, és éljen (vö: Ezekiel könyve 18. fejezet 23. vers).

Kérünk, hogy kegyelmi segítségedet elfogadva ne legyen rajtunk úrrá sem a gyötrő rémület, sem a felelőtlen könnyelműség!

Szeretnénk hálát adni azokért, és közbenjáró imánkkal erőt kérni azoknak, akik a járvány elleni küzdelmes körülmények között a betegek és az idősek mellett fáradhatatlanul dolgoznak. Kérünk, fordítsd feléjük jóságos arcodat, hogy megerősítést kapjanak áldozatos szolgálatukban!

Azokra is hálás szívvel gondolunk, és azokért is segítségedet kérjük, akik a gazdasági termelésben és a különböző szolgáltatásokban értünk dolgoznak és helytállnak ebben a nehéz időben.

Adj bölcsességet nemzetünk és a különböző népek vezetőinek, hogy felelősségteljes munkájuk meghozza a nyugalmat, és helyreállítsa a békesség rendjét!

Adj erőt és derűs elevenséget hitünknek ezekben a nehéz napokban, amikor fölborult életünkben a szokásos tevékenységeink nagy részével föl kellett hagynunk, s alig van néhány perc, amikor nem a hazánkat és a világot érintő híreket figyeljük aggodalommal!

Adj kellő bátorságot, hogy rendet tudjunk tenni ebben a szokatlan helyzetben, szívünk érzéseiben és szellemünk gondolataiban, hogy helyes és bölcs döntéseket tudjunk hozni a hétköznapok során! Talán most van az a pillanat, amikor megkésett teendőinkben utolérhetjük magunkat, de talán az is, amikor átgondolhatjuk életünk megannyi történését, föleleveníthetjük és megújíthatjuk a neked tett ígéreteinket.

Kissé megszorított mivoltunkban jobban átérezzük azt a gyöngeségünket, hogy eddig olyan sokszor, amikor imáinkban hozzád fordultunk, csak szaporítottuk a szót, hogy fohászkodásainkat alig kísérte szívünk, lelkünk, szellemünk, akaratunk feléd hajlása. Kérve kérünk, bocsáss meg ezért, s adj nekünk most olyan odaadó lelkületet, hogy gyenge, törékeny cserépedényben őrzött hitünket meg tudjuk erősíteni! Kérünk, segíts, hogy rutinszerű megszokásainkat fölváltsa az odafigyelés fegyelmezett tudatossága!

Adj helytálló bátorságot ebben a nem mindennapi időben, amely megtaníthat bennünket a helyes alázatra és felelősségtudatra, hogy egyre jobban át tudjuk érezni: életünk egy Tőled kapott nagy ajándék.

Kérünk, segíts, hogy ne lankadjon a figyelmünk, s rendületlen állhatatossággal kitartsunk ebben az esti imádságban is! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2020, június 5