A házasságkötés szertartása szentmisén kívül

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSÁNAK RENDJE SZENTMISÉN KÍVÜL

 

BEVEZETŐ SZERTARTÁSOK

Bevonulás a templomba

Az eskető pap - karingben stólával (pluviáléban-palástban) - a ministránsokkal együtt a templomajtóhoz vonul. Üdvözli a jegyespárt, és kifejezésre juttatja, hogy az egyház együtt örvend velük. Majd elindul a menet az oltár felé: a ministránsok, a pap és a násznép a helyi szokásnak megfelelő sorrendben. A bevonulás alatt alkalmas kezdő éneket énekelnek. A fogadás szertartása el is hagyható. Ilyen esetben a násznép megérkezése után a pap a ministránsokkal kivonul az oltárhoz.

A pap az oltár előtt állva és a jegyespár felé fordulva keresztet vet, és mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen.

Pap: Kegyelem néktek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól!

Hívek: És a te lelkeddel!

 

Könyörgés

Pap: Könyörgünk!

(Rövid csend: kéréseinkre gondolunk)

Amikor az emberi nemet teremtetted, azt akartad, hogy a férfi és a nő eggyé legyen. E híveidet, akik most egymással életszövetségre kívánnak lépni, kösd össze a szeretet egyesítő kötelékével; hogy akiket a termékeny szeretet szolgálatára hívtál, legyenek a te nagy szereteted tanúi a világban! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

 

További választható könyörgések - A könyörgések változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

Pap: Könyörögjünk! (rövid csend: kéréseinkre gondolunk)

Istenünk, te a hitvesi köteléknekszent és fenséges értelmet adtál.Azt akartad, hogy a házasság szövetségKrisztusnak és az ô egyházának szent kapcsolatát jelezze.Add meg, kérünk, szolgáidnak,hogy amit hitükkel elfogadnak,az életükkel váltsák valóra.A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,Isten mindörökkön-örökké. Hívek: Ámen.

3. 

Pap: Könyörögjünk! (rövid csend: kéréseinkre gondolunk)

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk,hogy e híveid, akik most házasságkötésre készülnek,egyre inkább növekedjenek hitükben,és hívô utódokkal gyarapítsák egyházadat.A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,Isten, mindörökkön-örökké. Hívek: Ámen.

4.

Pap: Könyörögjünk (rövid csend: kéréseinkre gondolunk)

Tekints, Urunk, könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akik most házasságot kötnek szent oltárodnál! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. Hívek: Ámen.

 

AZ IGE LITURGIÁJA
Az Ige liturgiáját úgy végzik, mint a szentmisében. Három szentírási szakasz hangozhat el (olvasmány, szentlecke, evangélium).

 

Olvasmány

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (31, 31-32a. 33-34a)

Így szól az Úr: ,,Elérkezik az az idő, hogy új szövetségre lépek választott népemmel. Nem olyan szövetségre, mint amilyent atyáikkal akkor kötöttem, amikor kézen fogtam őket, hogy kiszabadítsam Egyiptom földjéről.

Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet majd megkötök népemmel: Ha eljön az ideje -- mondja az Úr -- a lelkükbe oltom törvényemet, és beleírom a szívükbe. Én Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek.

És attól fogva senki sem tanítja többé társát vagy testvérét arra, hogy »Ismerd meg az Urat!«, mert mindannyian ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig.'' Így szól az Úr.

Ez az Isten igéje.

Hívek: Istennek legyen hála!

 

További választható olvasmányok - Az olvasmányok változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (1,26-28,31a)

Így szólt az Isten: ,,Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra! Uralkodjék a tenger halain és az ég madarain, a szárazföldi állatokon és a csúszómászókon, vagyis az egész földön.'' Meg is teremtette Isten az embert a maga képmására: férfinak és nőnek teremtette. Azután megáldotta őket, és ezt mondta: ,,Szaporodjatok és sokasodjatok! Töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állaton, amely a földön él!'' Isten úgy találta, hogy minden jó, amit alkotott.

3.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (2,18-24)

Így szólt az Úr Isten: ,,Nem jó, hogy az ember egyedül van. Alkossuk meg a hozzá illő segítő társat is!'' Megalkotta ugyanis az Úr Isten a földből a föld minden állatát és az ég minden madarát. Odavezette őket Ádámhoz, hogy lássa, minek nevezi el őket. Mert Ádám adott nevet minden élőlénynek. Meg is adta Ádám a nevét minden háziállatnak meg az ég minden madarának és a föld minden vadállatának. Ádámnak azonban nem akadt magához illő segítő társa. Az Úr Isten tehát mély álmot bocsátott Ádámra, és amikor elaludt, kivette az egyik bordáját, majd hússal töltötte ki a helyét. Azután asszonnyá építette az Úr Isten az oldalbordát, amelyet Ádámból kiemelt, és odavezette az asszonyt Ádámhoz.

Így szólt ekkor Ádám: ,,Ez most csont az én csontomból, és hús az én húsomból. Nevezzék ôt a férfi feleségének, mert a férfiúból vétetett!'' Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy emberré lesznek.

4.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (24,48-51.58-67)

Amikor Ábrahám elküldötte rabszolgáját rokonaihoz, hogy feleséget szerezzen fiának, Izsáknak, a szolga így szólott a kiszemelt leány fivéréhez, Lábánhoz:

,,Áldottam az Urat, gazdámnak, Ábrahámnak Istenét, aki a helyes úton vezérelt engem, hogy gazdám rokonának leányát kérjem feleségül a fiának. Ezért tehát, ha kegyességet akartok gyakorolni, és hűséget akartok tanúsítani gazdám iránt, adjátok tudtomra! Ha pedig mást akartok, mondjátok meg azt is, hadd mehessek akár jobbra, akár balra!'' Így felelt erre Lábán meg az atyja, Bátuel: ,,Az Úr akarta így. Mi nem mondhatunk neked egyebet, csak azt, ami neki tetszik. Rebekka itt áll előtted. Vedd, és menj! Legyen felesége a gazdád fiának, ahogyan az Isten rendelte!'' Odahivatták tehát Rebekkát, és amikor eléjük állt, megkérdezték tőle: ,,El akarsz-e menni ezzel az emberrel? Azt felelte: ,,Elmegyek. Elbocsátották tehát őt és vele a dajkáját, valamint Ábrahám rabszolgáját meg a kísérőit. Isten áldását kérték nővérükre, és így szóltak: ,,Nővérünk, sokasodjál ezerszer ezerre, és ivadékod hódítsa meg ellenségeinek kapuit!'' Erre Rebekka meg szolgáló leányai tevékre szálltak. Követték a férfiút, az pedig sietve haza indult gazdájához. Ezidőtájt Izsák épp azon az úton sétált, amely az úgynevezett ,,Élő és látó kútjához'' vezet. A Délvidéken lakott ugyanis. Minthogy már esteledett, kiment a mezőre, és ott búsongott anyja halála miatt. Amint felemelte szemét, látta, hogy tevék jönnek a távolban. Rebekka is megpillantotta Izsákot. Leszállt a tevéről, és megkérdezte a szolgát: ,,Kicsoda az az ember, aki elénk jön a mezőn?'' ,,Az én gazdám az'' -- válaszolta a szolga. Rebekka erre hamar fátylat vett elő, és eltakarta magát vele. A szolga pedig beszámolt Izsáknak mindarról, amit végzett. Izsák aztán bevezette Rebekkát anyjának, Sárának sátrába. Feleségül vette, és annyira megszerette, hogy enyhült a fájdalma is, melyet anyja halála miatt érzett.

5.

OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből (7,9c-10.11c-17)

Amikor az ifjú Tóbiás -- Ráfael főangyal társaságában -- betért rokonának, Ráguelnak házába, Ráguel felszólította őket, hogy üljenek le a lakomára terített asztalhoz. Tóbiás azonban így szólt: ,,Itt én ma nem eszem és nem iszom addig, míg nem teljesíted kérésemet, és meg nem ígéred, hogy nekem adod leányodat, Sárát.'' Miközben Ráguel húzódozott, és a kérőnek semmiféle választ nem adott, így szólt hozzá az angyal: ,,Ne töprengj! Add hozzá a leányodat! Kell, hogy ennek az istenfélő embernek a házastársa legyen. Ezért nem is lehetett ô másé.'' Ráguel erre így válaszolt: ,,Nem kételkedem abban, hogy Isten kegyesen fogadja könyörgésemet és könnyhullatásomat. Meg vagyok győződve: azért küldött titeket ide hozzám, hogy leányom vallásunk törvénye értelmében ne idegenhez kerüljön. Nyugodj meg tehát! Neked adom őt.'' Erre megfogta leánya jobbkezét, belehelyezte Tóbiás jobbjába, és így szólt: ,,Legyen veletek az Isten, aki ősatyáinkkal szövetségre lépett! Ô kössön össze benneteket, és árassza bőséges áldását reátok!'' Majd írólapot vett elő, és elkészítették a házasságlevelet. Aztán lakomához ültek, és áldották az Istent.

6.

OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből (8,5-10)

A menyegző estéjén így szólt Tóbiás hitveséhez, Sárához: ,,Szentek utódai vagyunk, azért nem élhetjük házaséletünket úgy, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent.'' Erre mind a ketten felkeltek, és buzgón együtt imádkoztak, hogy semmi baj ne érje őket. Tóbiás így imádkozott: ,,Uram, atyáim Istene! Áldjon téged az ég és a föld, a tenger, a források, a folyók és minden, amit teremtettél bennük! Te alkottad Ádámot a föld porából, és Évát adtad melléje segítô társul. Nos tehát, te tudod, Uram, hogy ezt a leányt, akit nővéremnek nevezek, nem érzékiségből veszem feleségül, hanem csak azért, mert utódokra vágyom, hogy bennük áldott legyen a te neved örökkön-örökké.'' Sára pedig így imádkozott: ,,Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, hogy együtt öregedjünk meg egészségben mind a ketten!''

7.

OLVASMÁNY az Énekek énekének könyvéből (2,8-10.14.16a; 8,6-7a)

Hallom, jön már a kedvesem.

Futva jön a hegyek között,

szökell a halmokon, mint a zerge

vagy mint a fiatal szarvas.

Itt áll már a házunk falánál,

benéz az ablakon,

átnézeget a rácson.

Íme, a kedvesem így szól hozzám:

,,Kelj föl sietve, barátnőm,

jöjj, velem, szépséges galambom!

Olyan vagy, mint galamb a sziklaüregben,

a kőszikla rejtekében.

Hadd lássam az arcodat, hadd halljam a hangodat:

mert édes a hangod, és szép az arcod!''

Enyém a kedvesem, és én az övé vagyok.

Mint pecsétgyűrűdet, úgy hordj a szíved fölött,

úgy fűzz a karodra engem!

Mert a szerelem erősebb a halálnál,

a féltés könyörtelenebb az alvilágnál.

Szikrája izzó, tüzes szikra.

Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet,

folyamok sem tudják elsodorni.

Szerelméért feláldozza az ember házának egész vagyonát. Szabad-e lenéznünk érte?

8.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (26,1-4.16-21; görögül 26,1-4.13-16)

A jó asszonynak boldog férje van: megkétszereződik éveinek száma. A derék asszony jól tartja urát, és az békésen tölti el éveit. A jó feleség jó osztályrész: az istenfélő férfinak jut jótettei jutalmául. Akár gazdag, akár szegény, derűs a lelke, és az arca is vidám minden időben. Az asszony kedvességével nyeri meg férjét, és okosságával növeli erejét. A hallgatni tudó asszony Isten ajándéka, és felbecsülhetetlen a jólnevelt lélek. Mindennél szebb a szemérmes asszony, és mindennél többet ér a mértéktartó lelkület. Amilyen a felkelő nap Isten magas egén, olyan szép a jó családanya, és otthonának ékességére válik.

9.

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (31,31-32a. 33-34a)

Így szól az Úr: ,,Elérkezik az az idő, hogy új szövetségre lépek választott népemmel. Nem olyan szövetségre, mint amilyent atyáikkal akkor kötöttem, amikor kézen fogtam őket, hogy kiszabadítsam Egyiptom földjéről. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet majd megkötök népemmel: Ha eljön az ideje -- mondja az Úr -- a lelkükbe oltom törvényemet, és beleírom a szívükbe. Én Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. És attól fogva senki sem tanítja többé társát vagy testvérét arra, hogy ,,Ismerd meg az Urat!'', mert mindannyian ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig.'' Így szól az Úr.

 

Zsoltár - A zsoltár választható változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

Zsoltár (32, 12 és 18, 20-21, 22)

Boldog nemzet, amelynek Urunk az Istene: -- a nép, melyet osztályrészül magának választ!

Az Úr szemmel tartja az istenfélők sorsát: -- azokét, akik irgalmát várják.

Nagy az Isten jósága: -- betölti az egész világot.

A mi lelkünk az Urat várja, -- mert ô segít és megvéd minket.

Őbenne ujjong a szívünk, -- szent nevében bízva bízunk.

Nagy az Isten jósága...

Kegyes szemed legyen rajtunk, -- amiképpen bízunk benned.

Nagy az Isten jósága...

 

Szentlecke

SZENTLECKE Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (12,31-13,8a)

Testvéreim! Törekedjetek a legértékesebb kegyelmi ajándékokra! Most ezért egy mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.

Beszéljek bár különféle nyelveken, szóljak akár az angyalok nyelvén: ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc és pengő cimbalom vagyok.

Tudjam bár csodálatosan hirdetni az Isten igéjét, ismerjek bár minden titkot és minden tudományt, legyen bár olyan erős hitem, hogy megmozgassa a hegyeket: ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.

Osszam szét bár egész vagyonomat, sőt vessem oda testemet is úgy, hogy elégjek: ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik, nem gőgösködik. Nem kihívó, nem keresi a maga igazát. Haragra nem gerjed, a sértést nem tartja számon.

Nem örül a gonoszságnak, hanem örül az igazság győzelmének. Mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg sohasem.

Ez az Isten igéje.

Hívek: Istennek legyen hála!

 

További választható szentleckék - A szentleckék változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

SZENTLECKE Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (8,31b-35.37-39)

Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk mindent, ővele együtt!

Ki emelhet vádat Isten választottai ellen, hiszen Isten tette igazzá őket! Ki ítéli el őket? Velük van Jézus Krisztus, aki nemcsak meghalt, hanem fel is támadt, és közbenjár értünk az Isten jobbján.

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? A nyomorúság vagy a nélkülözés? Az, hogy üldöznek minket, hogy éhezünk, hogy nincs megfelelő ruházatunk, hogy életveszély vagy kard fenyeget minket? Hiszen mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket.

Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok; sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban van, a mi Urunkban.

3.

SZENTLECKE Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (12,1-2.9-18)

Testvéreim! Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent és Istennek tetszô áldozatul! Ez legyen a lelketek hódolata! Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem alakuljatok át, és újítsátok meg gondolkodástokat, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves neki, és mi a tökéletes. Szeressetek színlelés nélkül! Irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz! Testvéries szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz! A tiszteletadásban előzzétek meg egymást! A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzeslelkűek! Az Úr az, akinek szolgáltok. Reménykedjetek boldogan, viseljétek békességgel a nélkülözést, az imádságot abba ne hagyjátok! Segítsetek a szükséget szenvedő híveken, és gyakoroljátok a vendégszeretetet! Áldjátok üldözőiteket! Áldjátok és ne átkozzátok! Örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal! Éljetek egyetértésben! Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez! Ne legyetek magatokkal eltelve! Rosszért rosszal senkinek se fizessetek! Arra törekedjetek, ami jó minden ember szemében! Amennyire tőletek függ, éljetek mindenkivel békességben!

4.

SZENTLECKE Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (6,13c-15a.17-20)

Testvéreim! Testünk nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig testünkért: Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok-e, hogy testetek Krisztus tagja? Aki viszont az Úrral egyesül, egy lélek ővele. Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, a parázna azonban a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok-e, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok-e, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát az Istent a testetekben!

5.

SZENTLECKE Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (12,31-13,8a)

Testvéreim! Törekedjetek a legértékesebb kegyelmi ajándékokra! Most ezért egy mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Beszéljek bár különféle nyelveken, szóljak akár az angyalok nyelvén: ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc és pengő cimbalom vagyok. Tudjam bár csodálatosan hirdetni az Isten igéjét, ismerjek bár minden titkot és minden tudományt, legyen bár olyan erős hitem, hogy megmozgassa a hegyeket: ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Osszam szét bár egész vagyonomat, sőt vessem oda testemet is úgy, hogy elégjek: ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik, nem gőgösködik. Nem kihívó, nem keresi a maga igazát. Haragra nem gerjed, a sértést nem tartja számon. Nem örül a gonoszságnak, hanem örül az igazság győzelmének. Mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg sohasem.

6.

SZENTLECKE Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (5,2a.21-33)

Testvéreim! Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk! Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus iránti tiszteletből! Az asszony úgy engedelmeskedjék férjének, mintha csak az Úrnak engedelmeskedne! Mert a férj a családfő az asszony mellett, amint Krisztus a feje az Egyháznak, amelyet megváltott, és a maga titokzatos testévé tett. Az Egyház engedelmesen követi Krisztust: ugyanígy az asszonynak is mindenben engedelmesen követnie kell férjét. Férfiak! Úgy szeressétek feleségteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat! Föláldozta magát érte, hogy a keresztségben isteni szavával megtisztítsa és megszentelje. Ragyogó tisztává akarta tenni egyházát, hogy ne legyen rajta se szeplő, se ránc, se más fogyatkozás, hanem egészen szent és szeplőtelen legyen. A férj tehát úgy szeresse feleségét, akárcsak a saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mert tagjai vagyunk testének. Ezért mondja a Szentírás: ,,Elhagyja az ember atyját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy ember lesz.'' Nagy, szent titok ez. Én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Szeresse tehát mindegyiktek a feleségét, az asszonyok meg tiszteljék férjüket!

7.

SZENTLECKE Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (3,12-17)

Testvéreim! Úgy éljetek, mint Isten szent és kedves választottai! Legyen szívetekben irgalom, jóság, alázatosság, szelídség és türelem! Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, úgy ti is egymásnak. Főleg pedig lakjék szívetekben szeretet, mert ebben foglalható össze a tökéletesség! Irányítsa szíveteket Krisztus békéje, hiszen erre hívott meg titeket az egy test közösségében. Hálásak legyetek! Töltsön el benneteket gazdagon Krisztus tanítása! Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel! Hálás szívvel énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus Krisztus nevében tegyetek, és általa adjatok hálát az Atyaistennek!

8.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből (3,1-9)

Szeretteim! Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek! Így ha talán nem hisznek is az igének, az asszony viselkedése szavak nélkül is megnyeri ôket, hiszen látják feleségük istenfélő, tiszta életét. Asszonyok, gondozzátok magatokat, de ne csak a külsőtöket! Nem elegendő a szép hajviselet, az arany ékszerek, meg a drága ruhák viselése. Isten előtt az ember rejtett énje az értékes: a szív a maga békés szelídségében és derűs nyugalmában. Ezeket az erényeket ápolták magukban mindig az istenfélő asszonyok. Bíztak az Istenben, és szót fogadtak férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ô leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmi viszontagságtól nem féltek. Férfiak! Ti is legyetek megértők a házaséletben, hiszen tudjátok, hogy feleségtek a gyengébb, női nemhez tartozik. Adjátok meg neki a tiszteletet, mert az asszony társatok a kegyelmi életben. Így nem lesz hiábavaló az imádságotok. Végül pedig legyetek mindnyájan együttérzők, résztvevők, egymás iránt testvériesek, megértők és szerények! Rosszért rosszal, sérelemért sérelemmel ne fizessetek! Inkább áldást mondjatok, hiszen arra vagytok hivatva, hogy Isten áldása legyen az örökségetek.

9.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (3,18-24)

Szeretteim! Ne csak szóval hangoztassuk szeretetünket egymás iránt, hanem váltsuk is valóra cselekedetekben! Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg szívünket Isten előtt. Ha a szívünk vádol is minket valamivel: Isten nagyobb a szívünknél. Ő mindent tud. Szeretteim! Ha szívünk nem vádol, akkor teljes bizalommal lehetünk Istenhez. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hiszen megtartjuk parancsait, és úgy cselekszünk, ahogyan kedves előtte. Az ő parancsa az, hogy higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és hogy szeressük egymást az ô parancsa szerint. Aki megtartja parancsait, Istenben él, és Isten él őbenne. Annak, hogy ô bennünk marad, a Szentlélek a bizonysága, akit ô adott nekünk.

10.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (4,7-12)

Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten maga a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy elküldte egyszülött Fiát a világra, hogy ôáltala éljünk. Szeretete abból is látható, hogy nem mi szerettük az Istent, hanem hogy ô szeretett minket, mégpedig annyira, hogy elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim! Ha Isten ennyire szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Szemmel soha senki sem látta Istent. De ha szeretjük egymást, akkor Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk.

11.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (19,1.5-9a)

És János, egy hatalmas tömeg örömujjongását hallottam a mennyben: ,,Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom legyen a mi Istenünknek!'' A trón felől pedig szózat harsogott: ,,Dicsőítsétek Istenünket ti, szolgái, mind, akik őt félitek, kicsinyek és nagyok!'' Úgy hangzott, mint egy nagy sereg éneke, mint a nagy vizek zúgása, mint a zengő mennydörgés robaja: ,,Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható! Örvendezzünk! Ujjongjunk, és dicsőítsük őt! Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja. Menyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehérbe öltözzék.'' A hófehér ruha a szentek igaz tetteit jelképezi. Ekkor az angyalok egyike így szólt hozzám:,,Írjad! Boldogok, akiket meghív lakomájára az isteni Bárány.''

 

Alleluja

Alleluja! Alleluja!

Aki megmarad a szeretetben, Istenben marad, és Isten lakni fog benne (1Jn 4,16). Alleluja

 

Evangélium

Pap: Az Úr legyen veletek!

Hívek: És a te lelkeddel!

Pap: EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (15,9-12)

Hívek: Dicsőség neked, Istenünk!

Búcsúbeszédében -- az utolsó vacsorán -- Jézus ezt mondta tanítványainak: Ahogyan az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, mint ahogy én is megtartom Atyám parancsát, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy örömöm teljék bennetek, és a ti örömötök is teljes legyen. Az én parancsom az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.

Ezek az evangélium igéi.

Hívek: Áldunk téged, Krisztus.

 

További választható evangéliumi részletek - Az evangéliumok változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (5,1-12a)

Jézus egy alkalommal látta, hogy nagy népsokaság jön hozzá. Fölment a hegyre, ott leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Azután beszélni kezdett, és így tanította őket:

,,Boldogok, akik lelkükben szegények, mert övék a mennyek országa.

Boldogok a szelídek, mert az ô örökségük lesz a föld.

Boldogok, akik sírnak, mert részük lesz a vigasztalásban.

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert vágyakozásuk beteljesedik.

Boldogok az irgalmasok, mert elnyerik az irgalmasságot.

Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.

Boldogok a békességszerzők, mert ők Isten igazi gyermekei.

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

Boldogok vagytok, amikor szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat fognak rátok miattam.

Örüljetek és vigadjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben!''

3.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (5,13-16)

Jézus így tanított a hegyibeszédben:

Ti vagytok a föld sója. De ha egyszer a só ízét veszti, ugyan mivel adnak ízt neki? Nem való már egyébre, mint hogy kidobják, az emberek pedig eltapodják.

Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Világosságot sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek elôtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsôítsék érte mennyei Atyátokat!

4.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (7,21.24-29; rövidebb formában: 21,24-25)

Jézus így tanított a hegyibeszédben:

,,Nem mindenki jut be a mennyek országába, aki mondogatja nekem: Uram, Uram! -- hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.

Aki hallgatja tanításomat, és tetteiben követi, hasonló a bölcs emberhez, aki szikla-alapra építette házát. Amikor aztán zuhogni kezdett a záporeső, és jött a hömpölygő áradat, kitört a szélvihar, és nekirontott a háznak, az nem dőlt össze, mert sziklára épült.

Aki pedig hallgatja tanításomat, de tetteiben nem követi, hasonló az oktalan emberhez, aki homokra építette házát. Amikor aztán zuhogni kezdett a záporesô, és jött a hömpölygő áradat, kitört a szélvihar, és megrohanta a házat, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.''

Ezzel Jézus befejezte a hegyibeszédet. A népsokaság elragadtatva hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

5.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (19,3-6)

Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Odamentek hozzá, és megkérdezték: ,,Szabad-e a férjnek bármi okból elbocsátania feleségét?''

Jézus így felelt: ,,Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: Elhagyja az ember atyját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy ember lesz.

Így már nem ketten vannak, hanem csak egy ember. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza!''

6.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (22,35-40)

(A szeretet parancsa a legfőbb törvény.)

Egy alkalommal az egyik törvénytudó próbára akarta tenni Jézust, és megkérdezte tőle: ,,Mester! Melyik a legfőbb parancs a Törvényben?''

Jézus úgy felelt: ,,Szeresd Uradat, Istenedet egész szívvel, egész lélekkel és egész elmével! Ez az első és a legfontosabb parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd embertársadat, mint önmagadat! Erre a két parancsra épül az egész Törvény és a próféták tanítása.''

7.

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (10,6-9)

Amikor a farizeusok a házasság felbontásáról kérdezték Jézust, ô így válaszolt:

,,Isten már a teremtéskor, kezdettől fogva férfit és nőt alkotott. A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségével tart, és ketten egy emberré lesznek. Ettől kezdve már nem ketten vannak, hanem egy ember.

Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!''

8.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (2,1-11)

Jézust - nyilvános működése kezdetén - tanítványaival együtt meghívták menyegzőre a galileai Kánába. Jézus anyja is ott volt.

Amikor fogyni kezdett a bor, Jézus anyja így szólt Fiához: ,,Nincs boruk.'' Jézus azt felelte neki: ,,Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám.'' Anyja mégis így szólt a szolgáknak: ,,Bármit mond nektek, tegyétek meg!''

A zsidóknál szokásos mosakodáshoz állt ott hat nagy kőedény, amelyekbe egyenként két-három mérőnyi víz férhetett. Jézus így szólt a szolgákhoz: ,,Töltsétek meg az edényeket vízzel!'' Színültig megtöltötték. Akkor azt mondta Jézus: ,,Merítsetek most, és vigyetek belőle a násznagynak!'' Vittek neki.

A násznagy megízlelte a borrá vált vizet, de nem tudta, honnét van. Csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. Gyorsan előhivatta azért a vőlegényt, és szemére vetette: ,,Mindenki először a jó bort teszi az asztalra, és csak később adja a gyengébbet, amikor már megittasodtak. Te ellenben mindeddig tartogattad a jó bort.''

A galileai Kánában művelt Jézus először csodát. Megmutatta isteni hatalmát, és tanítványai hittek benne.

9.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (15,9-12)

Búcsúbeszédében -- az utolsó vacsorán -- Jézus ezt mondta tanítványainak:

Ahogyan az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, mint ahogy én is megtartom Atyám parancsát, és megmaradok az ô szeretetében.

Ezeket azért mondtam el nektek, hogy örömöm teljék bennetek. és a ti örömötök is teljes legyen. Az én parancsom az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.

10.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (15,12-16)

Búcsúbeszédében -- az utolsó vacsorán -- Jézus ezt mondta tanítványainak.

Ez az én parancsom: Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket! Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki feláldozza az életét barátaiért.

Ti akkor vagytok a barátaim, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem nevezlek titeket többé szolgáknak, hiszen a szolga nem tudja, mit cselekszik az ura. Barátaimnak hívlak titeket, mert mindent tudtotokra adtam, amit Atyámtól hallottam.

Nem ti választottatok engem magatoknak, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek a világba, és gyümölcsöt teremjetek: maradandó gyümölcsöt. Akkor Atyám mindent megad majd nektek, bármit kértek tőle az én nevemben.

11.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (17,20-26)

Jézus az utolsó vacsorán szemét az égre emelte, és így imádkozott:

,,Szent Atyám! Nemcsak azokért könyörgök, akiket nekem adtál, hanem azokért is, akik az ô szavuk nyomán hisznek majd bennem. Eggyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy legyenek ők is egyek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem! Én megadtam nekik a dicsőséges (isteni) életet, amit te nekem adtál, hogy (általa) egyek legyenek (a szeretetben), amint mi egyek vagyunk: én bennük, te pedig énbennem. Legyenek tökéletesen egyek, és tudja meg így a világ, hogy te küldtél engem, őket pedig szeretetedbe fogadtad ugyanúgy, ahogyan engem szerettél!

Atyám! Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek velem azok, akiket nekem adtál. Lássák dicsőségemet, melyet te adtál nekem, hiszen te már a világ teremtése előtt szerettél engem! Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged. Én azonban ismerlek, és így ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy bennük legyen a szeretet, amellyel te szeretsz engem, és én őbennük legyek.''

 

Homília

Evangélium után a pap - a szent szövegből kiindulva - homiliát mond a házasság szentségi kegyelméről, a hitvesi szeretet méltóságáról és a házastársak kötelességeiről.

 

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA

A beszéd után mindenki feláll. A jegyesek az oltár elé állnak a tanúkkal együtt. A pap - az oltár elôtt állva - ezekkel vagy más hasonló szavakkal szól a jegyesekhez:

Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

 

Kérdések a házassági beleegyezés előtt

A pap megkérdezi a vőlegényt:

N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

Vőlegény: Igen.

Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

V: Ígérem.

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

V: Elfogadom.

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ô egyházának törvényei szerint neveled ôket?

V: Ígérem.

 

A pap megkérdezi a menyasszonyt:

N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

Menyasszony: Igen.

Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

M: Ígérem.

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

M: Elfogadom.

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ô egyházának törvényei szerint neveled őket?

M: Ígérem.

 

A házassági beleegyezés (consensus) kinyilvánítása

A pap így szól a jegyesekhez:

Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni.

Fogjátok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten elôtt felbonthatatlan lesz.

A házasulandók megfogják egymás jobbkezét. A pap átköti kezüket stólával.

A pap kérdezi a vőlegényt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe elôtt, akarod-e a jelenlévô N.-t feleségül venni?

Vőlegény: Akarom.

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül veszlek.

A vőlegény megismétli a pap szavait.

 

A pap megkérdezi a menyasszonyt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni?

Menyasszony: Akarok.

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád.

A menyasszony megismétli a pap szavait.

 

A házassági beleegyezés elfogadása

A pap ezután így szól az új házasokhoz:

Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében.

Az új házastársak felelik: Ámen.

 

A pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja:

Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: ,,Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!'' (Mt 19,6)

 

A házastársi eskü

Az új házastársak esküt tesznek a feszületre (a feszületet lehetőleg a tanú tartsa). A pap mondja:

Most pedig, ősi magyar szokás szerint, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait!

 

Előbb a férj tesz esküt:

Isten engem úgy segéljen,

Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária

és Istennek minden szentjei,

hogy téged, N., szeretlek,

szeretetből veszlek feleségül,

Isten rendelése szerint,

az Anyaszentegyház törvénye szerint,

és téged el nem hagylak,

holtomiglan-holtodiglan

semmiféle bajban.

Isten engem úgy segéljen!

 

A feleség esküje:

Isten engem úgy segéljen,

Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária

és Istennek minden szentjei,

hogy téged, N., szeretlek,

szeretetből megyek hozzád feleségül,

Isten rendelése szerint,

az Anyaszentegyház törvénye szerint,

és téged el nem hagylak,

holtomiglan-holtodiglan

semmiféle bajban.

Isten engem úgy segéljen!

 

További választható esküformák - Az esküszövegek változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait! (Vagy: olvassátok fel az eskü szavait)

Isten engem úgy segéljen,

Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária

és Istennek minden szentjei,

(csak a vőlegény)

hogy a jelenlévő N.-t szeretem,

szeretetből vettem feleségül

(csak a menyasszony)

hogy a jelenlévő N.-t szeretem,

szeretetből mentem hozzá feleségül

Isten rendelése szerint,

az Anyaszentegyház törvénye szerint,

és hogy őt el nem hagyom

holtomiglan-holtáiglan

semmiféle bajában.

Isten engem úgy segéljen!

3.

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait! (Vagy olvassátok fel az eskü szavait)

Isten engem úgy segéljen,

Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária

és Istennek minden szentjei,

(csak a vőlegény)

hogy téged N. szeretlek,

szeretetből vettelek feleségül

(csak a menyasszony)

hogy téged N. szeretlek,

szeretetből mentem hozzád feleségül,

Isten rendelése szerint,

az Anyaszentegyház törvénye szerint,

és téged el nem hagylak,

holtomiglan-holtodiglan
semmiféle bajban.

Isten engem úgy segéljen!

4.

(ezt az esküt akkor alkalmazzuk, ha az egyik fél nem katolikus. A zárójelbe tett rész elhagyható)

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait! (Vagy olvassátok fel az eskü szavait)

Isten engem úgy segéljen,

(Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária

és Istennek minden szentjei,)

(csak a vőlegény)

hogy a jelenlévő N.-t szeretem,

szeretetből vettem feleségül

(csak a menyasszony)

hogy a jelenlévő N.-t szeretem,

szeretetből mentem hozzá feleségül

Isten rendelése szerint,

(az Anyaszentegyház törvénye szerint,)

és hogy őt el nem hagyom

holtomiglan-holtáiglan

semmiféle bajában.

Isten engem úgy segéljen!

 

A gyűrűk megáldása és átadása

A pap az új házasok gyűrűit tálcán az oltárra helyezi (vagy a tanú illetve a ministráns kezébe adja, és megáldja:

Áldja meg az Úr ezeket a gyűrűket, amelyeket a kölcsönös szeretet és a hűség jeléül most egymás ujjára húztok!

A pap meghinti szenteltvízzel a gyűrűket, majd így szól:

Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára, és mondjátok utánam:

 

A férj megcsókolja a gyűrűt, és felesége ujjára húzza, ismételve a pap szavait:

N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

 

A feleség megcsókolja a gyűrűt, és férje ujjára húzza, ismételve a pap szavait:

N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

 

További változatok a gyűrűk megáldására

A gyűrűmegáldás szövegének változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

Pap: Áldd + meg Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára (és mondjátok utánam:)

Férj: N. - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

Feleség: N. - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

3.

Pap: Áldd + meg, Uram ezeket a gyűrűket, melyeket a te nevedben megáldunk! Akik e gyűrűket viselik, legyenek az egymás iránti hűségben állhatatosak, maradjanak meg békességben és szent akaratodban, és éljenek mindig kölcsönös szeretetben! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára (és mondjátok utánam:)

Férj: N. - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

Feleség: N. - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

4.

Pap: Áldja + meg az Úr ezeket a gyűrűket, amelyeket a kölcsönös szeretet és hűség jeléül most egymás ujjára húztok!

Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára (és mondjátok utánam:)

Férj: N. - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

Feleség: N. - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

 

Egyetemes könyörgések

Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

Felolvasó: 1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg ôket szilárd egységben és életadó szent közösségben! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bôséges kegyelmeket! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

3. Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

5. A Szentháromság egy Isten fogadja be ôket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

 

További választható egyetemes könyörgés változatok - Az egyetemes könyörgések változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

Pap: Testvéreim! A kenyérrel és a borral együtt vigyük most Isten elé könyörgéseinket az új házastársakért és minden keresztény családért!

1. Áldd meg, Urunk, a keresztény családokat, hogy jó példájuk által tanúságot tegyenek rólad a világban! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Adj, Urunk, békét hazánknak és az egész emberiségnek, hogy a háború kegyetlensége el ne szakítsa a házastársakat egymástól. Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

3. Őrizd meg, Urunk, az új házastársakat a hit szerint való életben és az áldozatos szeretetben! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

4. Add meg nekik, hogy életükbôl élet, hitükbôl hit, imádságukból imádság, szeretetükbôl szeretet fakadjon! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

5. Családjukért vállalt gondjaikat, áldozataikat tedd, Urunk, érdemszerzôvé kegyelmed által, és jutalmazd meg az örök boldogsággal! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap: Urunk és Istenünk! Hallgasd meg hívô néped alázatos kéréseit! Te vagy a jóság forrása. Áraszd el nagy szeretettel azok lelkét, akik hívô bizalommal járultak oltárod elé! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen.

3.

Pap: Testvéreim! Imádkozzunk, hogy a most megkötött életszövetség Isten dicsôségét szolgálja, és az igaz keresztény élet iskolája legyen!

1. Add meg, Urunk, az új házastársaknak, hogy érdemszerzô életükkel gyarapítsák egyházad kegyelmi kincseit! Hívek: Kérünk téged...

2. Add meg, Urunk, hogy egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal az irántad való szeretetben is erôsödjenek! Hívek: Kérünk téged...

3. Add meg, Urunk, hogy példájukból összetartást, megértést és jóindulatot tanuljon a világ! Hívek: Kérünk téged...

4. Add meg, Urunk, hogy egymást mindig áldozatkész lélekkel segítsék a földi és az örök élet útján! Hívek: Kérünk téged...

5. Add meg, Urunk, hogy kölcsönös szeretetük a világ csábításai között is megtartsa ôket a hűség kötelékében! Hívek: Kérünk téged...

Pap: Kérünk, mindenható Istenünk, tekints kegyesen híveidre, akiket sírig tartó életszövetségben kapcsoltál össze egymással! Kegyelmed segítse ôket földi kötelességeik teljesítésében, és tegye méltóvá az örök boldogságra! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen.

4.

Pap: Testvéreim! (A kenyérrel és a borral együtt) vigyük most Isten elé könyörgéseinket az új házastársakért és minden keresztény családért!

1. Áldd meg, Urunk, a keresztény családokat, hogy jó példájuk által tanúságot tegyenek rólad a világban!

2. Adj, Urunk, békét hazánknak és az egész emberiségnek, hogy a háború kegyetlensége el ne szakítsa a házastársakat egymástól.

3. Őrizd meg, Urunk, az új házastársakat a hit szerint való életben és az áldozatos szeretetben!

4. Add meg nekik, hogy életükből élet, hitükből hit, imádságukból imádság, szeretetükből szeretet fakadjon!

5. Családjukért vállalt gondjaikat, áldozataikat tedd, Urunk, érdemszerzővé kegyelmed által, és jutalmazd meg az örök boldogsággal!

Pap: Urunk és Istenünk! Hallgasd meg hívő néped alázatos kéréseit! Te vagy a jóság forrása. Áraszd el nagy szeretettel azok lelkét, akik hívő bizalommal járulnak oltárod elé! Krisztus, a mi Urunk által.

5.

Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Isten, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!

2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!

3. Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!

4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!

5. A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

Pap: Mindenható Istenünk! Növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és méltók legyünk elnyerni mindazt, amit ígértél! Krisztus, a mi Urunk által.

6.

Pap: Testvéreim! Imádkozzunk, hogy a most megkötött életszövetség Isten dicsőségét szolgálja, és az igaz keresztény élet iskolája legyen!

1. Add meg, Urunk, az új házastársaknak, hogy érdemszerző életükkel gyarapítsák egyházad kegyelmi kincseit!

2. Add meg, Urunk, hogy egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal az irántad való szeretetben is erősödjenek!

3. Add meg, Urunk, hogy példájukból összetartást, megértést és jóindulatot tanuljon a világ!

4. Add meg, Urunk, hogy egymást mindig áldozatkész lélekkel segítsék a földi és az örök élet útján!

5. Add meg, Urunk, hogy kölcsönös szeretetük a világ csábításai között is megtartsa őket a hűség kötelékében!

Pap: Kérünk, mindenható Istenünk, tekints kegyesen híveidre, akiket sírig tartó életszövetségben kapcsoltál össze egymással! Kegyelmed segítse őket földi kötelességeik teljesítésében, és tegye méltóvá az örök boldogságra! Krisztus, a mi Urunk által.

7.

Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, aki minden közösségnek atyja: hallgassa meg az új házaspárért végzett imádságunkat!

1. Áraszd ki, Urunk, bőségesen a házasság szentségi kegyelmét az új házaspárra!

2.Töltse el, Urunk, az új házasok szívét a sírig tartó hűség és az egymás iránti áldozatos szeretet!

3. Add, Urunk, hogy tiszteljék szent akaratodat, és születendő gyermekeiket áldásodként fogadják!

4. Őrizd meg, Urunk, a házasságra készülőket minden könnyelműségtől, adj nekik szent komolyságot és sok tiszta örömet!

5. Adj, Urunk, minden családnak emberhez méltó hajlékot, és add meg mindazt, ami boldogulásukhoz szükséges!

6. Adj, Urunk, a keresztény családoknak hitet, hűséget és szeretetet, hogy mindig békében éljenek!

Pap:    Urunk és Istenünk, világ kormányzója, családok oltalmazója! Álld meg ezt az új házaspárt, hogy mindhalálig hűségesek maradjanak hitvestársi és szülői hivatásukhoz! Krisztus, a mi Urunk által.

 

NÁSZÁLDÁS

Pap: Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgájára, ki jegyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a szent szövetség (Krisztus testének és vérének szentsége által) szeretetben egy szív és egy lélek legyenek! Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fenséges értelmet adtál: úgy akartad, hogy a házastársi szövetség Krisztusnak és egyházának szent kapcsolatát jelezze. Nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal! A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!

Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról (,a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák)! Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

 

További választható nászáldás változatok - A nászáldás változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

Pap: E testvéreinkért, akik házasságkötésre az oltárhoz járultak, (és részesülnek Krisztus testében és vérében,) kérjük Urunkat, hogy egymással mindig kölcsönös szeretetben éljenek! Szentséges Atyánk, Istenünk, te férfit és nőt alkottál, amikor képmásodra megteremtetted az embert, hogy együtt töltsék be feladatukat a földön, testi-lelki egységben. Légy kegyes N. és N. szolgád iránt, és terjeszd föléjük áldó jobbodat! Add, Urunk, hogy szentségi házasságuk egész folyamán a te szereteted ajándékait osszák meg egymással, és miközben kölcsönösen tanújelét adják, hogy köztük lakozol, egy test és egy lélek legyenek. Azt is add meg, Istenünk, hogy otthonukat, melyet alapítanak, szorgalmas munkával gondozzák, és gyermekeiket az evangélium törvénye szerint formálva, mennyei családod számára neveljék! N. szolgálódra áradjon kegyes áldásod, hogy hitvesi és anyai kötelességének élve a családnak tiszta szeretettel viselje gondját, és kedvességével honosítsa meg benne a bizalom légkörét! N. szolgádat is kísérje, Urunk, mennyei áldásod, hogy híven teljesítse minden kötelességét, mint hűséges hitvestárs és családjának gondos atyja! Add kegyesen, szentséges Atyánk, Istenünk, hogy ők, akik színed előtt házasságra léptek, és asztalodhoz kívánnak járulni, a mennyei lakomának is boldog részesei legyenek egykor, Krisztus, a mi Urunk által.

3.

Pap: E testvéreinkért, akik házasságkötésre az oltárhoz járultak, kérjük Urunkat, hogy egymással mindig kölcsönös szeretetben éljenek! Istenünk, te jóságodban szövetséget kötöttél választott népeddel, és ezt a szövetséget a kölcsönös hitvesi szeretet által szemléltetted számunkra. Az újszövetségi házasságot még tökéletesebb jelképpé tetted, midőn azt akartad, hogy keresztény híveid házassága tárja fel előttünk Krisztus és az Egyház jegyesi kapcsolatának szent titkát. Légy kegyes N. és N. szolgád iránt, és terjeszd föléjük áldó jobbodat! Add, Urunk, hogy szentségi házasságuk egész folyamán a te szereteted ajándékait osszák meg egymással, és miközben kölcsönösen tanújelét adják, hogy köztük lakozol, egy test és egy lélek legyenek. Azt is add meg, Istenünk, hogy otthonukat, melyet alapítanak, szorgalmas munkával gondozzák, és gyermekeiket az evangélium törvénye szerint formálva, mennyei családod számára neveljék! N. szolgálódra áradjon kegyes áldásod, hogy hitvesi és anyai kötelességének élve a családnak tiszta szeretettel viselje gondját, és kedvességével honosítsa meg benne a bizalom légkörét! N. szolgádat is kísérje, Urunk, mennyei áldásod, hogy híven teljesítse minden kötelességét, mint hűséges hitvestárs és családjának gondos atyja! Add kegyesen, szentséges Atyánk, Istenünk, hogy ők, akik színed előtt házasságra léptek, és asztalodhoz kívánnak járulni, a mennyei lakomának is boldog részesei legyenek egykor, Krisztus, a mi Urunk által.

4.

Pap: Most imádkozzunk, kedves testvéreim, ezekért a házastársakért, és kérve kérjük számukra Isten áldását, hogy segítségével jóságosan támogassa Őket, mert házasságukat is néki köszönik. Világ teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni. Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára (,hogy boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk és gyarapodjék egyházad)! A te dicséretedet zengjék az örömben és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek! A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.

 

A szentáldozás szertartása

Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: (Mindnyájan együtt mondják.)

Miatyánk, aki vagy a mennyekben: szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a  mennyben, úgy a földön is!

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

 

Ha van ÁLDOZTATÁS, ez a Miatyánk után következik. Az áldoztatás befejeztével hálaadás legyen (szent csend, ima vagy ének), majd egy könyörgés mondandó:

Ha csak az új házasok áldoztak, a könyörgés így hangzik:

Könyörögjünk!

Vendégül láttál minket, Urunk, szent asztalodnál. Kérünk, hogy akiket a házasság szentsége összekapcsol, mindig ragaszkodjanak hozzád, és neved dicsőségét terjesszék az emberek között. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

 

Ha más hívek is áldoztak, a könyörgés így hangzik:

Könyörögjünk!

Urunk, Istenünk, a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad nekünk. Add meg, kérünk, hogy szent Tested és Véred titkát buzgón tiszteljük, és a megváltás gyümölcsében mindig részesüljünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

 

A szertartás befejezése - Befejező áldás

Pap: A mindenható Atyaisten adja meg nektek örömét, és áldjon meg titeket gyermekeitekben! Hívek: Ámen.

Pap: Isten egyszülött Fia álljon mellettetek irgalmával a jó- és balsorsban! Hívek: Ámen.

Pap: Isten Szentlelke árassza szívetekbe szeretetét mindenkor! Hívek: Ámen.

Pap: És titeket is mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú és a Szentlélek! Hívek: Ámen.

 

További választható befejező áldás változatok - A befejező áldás változatait az eskető pappal lehet megbeszélni

2.

Pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon! Hívek: Ámen!

Pap: (Legyetek áldottak gyermekeitekben) találjatok az életben őszinte jó barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben! Hívek: Ámen!

Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában! Hívek: Ámen!

Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek! Hívek: Ámen!

3.

Pap: A mindenható Atyaisten adja meg nektek örömét és áldjon meg titeket gyermekeitekben! Hívek: Ámen!

Pap: Isten egyszülött Fia álljon mellettetek irgalmával a jó- és balsorsban! Hívek: Ámen!

Pap: Isten Szentlelke árassza szívetekbe szeretetét mindenkor! Hívek: Ámen!

Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek! Hívek: Ámen!

4.

Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki megjelent a kánai menyegzőn, adja reátok és hozzátartozóitokra bőséges áldását! Hívek: Ámen!

Pap: Ő, aki mindhalálig szerette egyházát, szüntelenül árassza szeretetét szívetekbe! Hívek: Ámen!

Pap: Adja meg nektek az Úr, hogy miközben hittel valljátok az ő feltámadását, reménykedve várjátok az örök boldogságot! Hívek: Ámen!

Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek! Hívek: Ámen!

Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek! Hívek: Ámen!

 

A pap a templom kijáratáig kísérheti a távozó új házasokat.

 

 

Típus: 
Hittani alapok
Tartalom dátuma: 
szombat, 2015, május 30