Historia Domus 2004. év

Historia Domus  2004

Január

12-én, hétfőn 10 órakor a Mátyás-templomban dr. Szabó Tamás tábori püspök szentmisét mutatott be a doni áldozatok emlékére, majd utána részt vett  a Hadtörténeti Intézet udvarán a megemlékező koszorúzáson .

14-én, szerdán a lelkészek havi találkozójára került sor Érden.

15-én, csütörtökön este 6-kor dr. Szabó Tamás tábori püspök Pécsett a Pálosoknál tartott ünnepi szentmisét Remete Szent Pál tiszteletére. Utána előadást tartott a HM Tábori Lelkészi Szolgálatról.

16-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök Wiener Neustadtba utazott, ahol részt vett Christian Werner osztrák tábori püspök 60. születésnapja alkalmából tartott ünnepi szentmisén.

18-án, vasárnap 10 órakor a Dohány utcai Zsinagógában dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a pesti gettó felszabadulása évfordulóján tartott ünnepi istentiszteleten.

27-én, kedden a tábori püspökségen megbeszélést és közös ebédet tartott a katolikus és a protestáns szolgálati ág vezetősége. Vendégek voltak: Csuka Tamás dandártábornok tábori püspök, Pintér Mihály ezredes, irodavezető és Sipos Aba Álmos őrnagy, tábori esperes. Ennek során a két szolgálat megállapodott abban, hogy mind a rendszeresített lelkészi létszám, mind más vonatkozásában az egymás közötti arányt a következőképpen állapítják meg: 50% katolikus, 40% protestáns szolgálat.

Február

11-én, szerdán Érden volt a havi tábori lelkészi találkozó. Meghívott előadó dr. Goják János professzor volt.

17-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök Berta Tibor őrnagy, tábori esperes kíséretében látogatást tett a Tapolcai Kiképző Központban. Ezután megtekintette a zalavári plébániát, a leendő nyári gyermektábor kiválasztott helyszínét.

19-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök dr. Szaradits József. általános helynök kíséretében munkamegbeszélésen vett részt a protestáns szolgálati ág vezetőivel, a protestáns püspökség épületében.

20-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök Szentendrén részt vett a távképzésben részesült tiszthelyettesek kibocsátó ünnepségén.

25-én, szerdán Szabó Oszkár százados, tábori lelkész megérkezett Irakba fél éves külszolgálatra.

26-án, csütörtökön került sor a HM és MH éves értékelő és feladatszabó értekezletére, amelyen dr. Szabó Tamás tábori püspök vett részt.

27-én, pénteken a Bólyai főiskolai karon a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége tartotta ünnepi ülését, melyen a szolgálatot Kóczán Árpád alezredes, kiemelt lelkész képviselte.

Március

10-én, szerdán lelkészi találkozó volt, amelyen nagyböjti elmélkedést tartott dr. Székely János a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa. Ezen a napon a püspök megbízásából Kóczán Árpád alezredes, kiemelt lelkész előadást tartott a cserkész konventen a fiatalok hitre nevelésének témájában.

12-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök megbízásából dr. Szaradits József ezredes, általános helynök áldotta meg az MH Egészségügyi Szolgálatának új csapatzászlóját. A március 15-i központi ünnepségen a tábori püspököt Kocsis István ezredes, tábori esperes képviselte.

29-én kelt levelében Iváncsik Imre HM politikai államtitkár közölte, hogy 2005. január 1-jétől a Tábori Lelkészi Szolgálat állománytáblában megállapított lelkészi létszámkerete 28 főre csökken. Ezen felül öt fő hivatali személyzettel lehet számolni. Erről előzetes hivatalos tárgyalások nem folytak a Minisztérium, a Vezérkar illetve a Tábori Lelkészi Szolgálat képviselői között.

30-án, kedden 11 órakor Veszprémben került sor az MH Légierő Parancsnokság parancsnoki teendőinek átadására. Balogh Imre altábornagy helyét Sági János vezérőrnagy vette át. Dr. Szabó Tamás tábori püspököt Szabó Mihály őrnagy, görög katolikus tábori lelkész képviselte.

Március hó folyamán előkészületek történtek az MH Egészségügyi Szolgálat lelkipásztori ellátásának megszervezésére, különös tekintettel a kórház-pasztorációra. E feladatra Mák Ferenc ezredes, görög katolikus tábori esperes kapott megbízást.

Április

1-je, csütörtök és 5-e, hétfő között dr. Szabó Tamás tábori püspök Svájcba utazott, ahol Sankt Gallenben részt vett a CCEE Gazdasági Bizottságának ülésén. Unterägeriben felkereste dr. Hász István néhai tábori püspök sírját.

8-án, Nagycsütörtökön a lelkészekkel közös szentmise volt a püspökségen. Dr. Szabó Tamás tábori püspök feladatul adta a lelkészeknek, hogy április végéig fogalmazzák meg a tábori lelkész feladatait, önazonosságát, különös tekintettel az önkéntes haderőre való áttérésre és annak hatásaira.

Húsvét hetében nyomdába került a katolikus katonai imakönyv.

Május

5-én, szerdán volt a havi tábori lelkészi találkozó, mivel a következő héten a Lourdes-i zarándoklattal több lelkész is kiutazott.

14-16. között zajlott a Lourdes-i Nemzetközi  Katonai Zarándoklat, amelynek egyházi vezetője dr. Szaradits József általános helynök, katonai vezetője Varga János dandártábornok, az MH Légierő Parancsnokság parancsnokának helyettese volt. Első alkalommal magyar katonák is részt vettek a katonai tábor felépítésben.

20-án, csütörtökön a Honvédelem Napja alkalmából rendezett központi ünnepségen dr. Szabó Tamás tábori püspök vett részt.

21-én, pénteken a honvédelem-napi megemlékezésen a Budai Várban dr. Szaradits József ezredes, általános helynök szolgált. Ugyanezen a napon dr. Szabó Tamás tábori püspök nyolc katonával és Kóczán Árpád alezredes, tanintézeti lelkésszel Mariazellbe utazott a Közép-Európai Katolikus Napok záró zarándoklatára. 15 órakor a zarándoklaton résztvevő többi katonával szentmisén vettek részt a bazilikában.

27-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett Iváncsik Imre HM politikai államtitkárnál, akivel az aktuális kérdéseket vitatta meg, úgymint a Szolgálat megalakulásának 10. évfordulójával kapcsolatos ünnepséget, a Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítését, valamint személyi ügyeket, különös tekintettel a kilátásba helyezett létszámcsökkentésre.

30-án, Pünkösdvasárnapon, ami egyben a Hősök Napja is volt, dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett és imát mondott a Rákoskeresztúri Köztemetőben megtartott megemlékezésen.

A hónap végén elkészült a katolikus imakönyv a Magyar Honvédség részére.

Június

1-2-3-án tartotta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendes nyári ülését. Ezen dr. Szabó Tamás tábori püspök beszámolt a Katonai Ordinariátus elmúlt 10 évéről, és felvázolta az aktuális helyzetet, különösen tekintettel a rendezetlen kérdésekre, valamint a lelkészi utánpótlás problémáira. A Konferencia tagjai kedvezően fogadták az 5 éves szerződéses viszonyra való áttérést. Ugyanakkor nem tartották kívánatosnak, hogy a lelkészek inkardinálódjanak az Ordinariátusba.

3-án, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett Hajdúhadházán, ahol a KFOR kontingens tartotta felkészülését, amelyen  Haller László őrnagy, tábori lelkész is részt vett.

9-én, szerdán a tábori lelkészek havi találkozójára került sor.

10-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök találkozott Iváncsik Imre HM politikai államtitkárral, akivel folytatták a május 27-i találkozón tárgyalt témák megbeszélését.

16-17-én, szerdán és csütörtökön Juraj Jezerinac horvát tábori püspök és Josip Šantić általános helynök látogatást tett a magyar szolgálatnál. 17-én 9 órakor Iváncsik Imre politikai államtitkár fogadta a delegációt, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai Campusát keresték fel. Ott először a kápolnában szentmisét tartottak magyar és itt tanuló horvát katonák részvételével. Utána Piószeghy János dandártábornok tartott ismertetőt, majd meglátogatták a Szent László Századot. E látogatás idején érkezett a hír, hogy Irakban meghalt Nagy Richárd szerződéses szakaszvezető, aki egy vízszállító konvojt biztosított, mikor felrobbant mellette egy pokolgép. A horvát delegációval Szabó Tamás tábori püspök istentisztelet tartott Nagy Richárd szakaszvezetőért.

20-án, vasárnap éjjel dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett az Irakban elhunyt Nagy Richárd szakaszvezető katonai tiszteletadással való fogadásán a Ferihegyi Repülőtéren.

21-én, hétfőn Szenes Zoltán altábornagy, vezérkari főnök látogatást tett a Püspökségen. Dr. Szabó Tamás tábori püspökkel és Berta Tibor őrnagy, tábori esperessel az aktuális kérdéseket vitatta meg. A VKF megítélése szerint a korábban közölt létszámadatok nem véglegesek, még lehet tárgyalni róluk.

22-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök Klosterneuburgban részt vett Rudolf Schütz, az osztrák tábori püspök általános helynöke tiszteletére rendezett ünnepi szentmisén és köszöntésen a helynök  65. születésnapja, nyugállományba vonulása, pappá-szentelésének 40. és helynöki működésének 10. évfordulója alkalmából.

23-án, szerdán 15 órakor Zagyvarékason egyházi és katonai szertartás keretében helyezték végső nyugalomra Nagy Richárd posztumusz hadnagyot, aki június 17-én Irakban hősi halált halt.

24-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök a ZMNE Bolyai Campuson a Szent László Századnál alapított „Szent László gyűrű”- t adott át két hallgatónak.

27-én, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök búcsúi szentmisét mondott és bérmált Agyagoszergényben (Győri Egyházmegye). Ezen alkalomból Fodróczy László plébános átadta Hász István püspök mantellettáját, melyet még kisbéri káplán korában megőrzésre kapott.

29-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspököt meglátogatta a szabadságon itthon tartózkodó Szabó Oszkár százados, tábori lelkész, aki Irakban teljesít szolgálatot.

Július

1-jén, csütörtökön a Központi Honvédkórház csapatzászlót kapott Mádl Ferenc köztársasági elnöktől. A zászlót dr. Szabó Tamás tábori püspök áldotta meg.

4-én, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök ünnepi szentmisét celebrált a Horvátzsidány melletti ún. „Peruska Maria” zarándokhelyen. Ennek keretében megáldotta Szent Máténak, a vám- és pénzügyőröknek, Szent Donátnak, a borászok, valamint Boldog Gizellának az otthontalanok védőszentjének szobrát. A szentmisén a pénzügyőrökön kívül, a Tűzoltóság, a Katasztrófavédelem, a Rendőrség és a Határőrség hivatásos állományú tagjai is képviseltették magukat.

10-én, szombaton a Hősök terén dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a tiszthelyettesek avatásán.

18-án, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök a Balatonkenesei Üdülőben mutaott be szentmisét.

Augusztus

7-8-án, szombaton és vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta a Zalavári Gyerektábort, mely a Katolikus Tábori Püspökség új kezdeményezése a katonaszülők támogatására. 53 gyermek augusztus 2-től 8-ig vett részt a táborozásban. A táborvető Berta Tibor őrnagy, tábori esperes, segítői Takács Tamás őrnagy és dr. Hankovszky Béla őrnagy, tábori lelkészek voltak.

19-én, csütörtökön délelőtt Ézsiás Vencel és dr. Somogyi Győző a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség képviseletében felkeresték dr. Szabó Tamás tábori püspököt és a két szervezet között együttműködési szerződés megkötését kezdeményezték.

20-án, pénteken délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök és Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész vett részt a tisztavatáson.

23-26-ig, hétfőtől csütörtökig a lelkészek éves lelkigyakorlatukat tartották a Stella egyházi üdülőben. Az elmélkedéseket Werner József SVD atya tartotta.

27-28-án, pénteken és szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök egy katonai delegációval Jerevánba utazott, ahol felavatták az Örményországban elhunyt magyar katonák emlékművét.

Szeptember

8-án, szerdán a havi tábori lelkészi találkozóra került sor.

10-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök előadást tartott Fertőszéplakon a Tábori Lelkészi Szolgálatról, valamint a "Háború és keresztény lelkiismeret" témájáról.

17-én, pénteken Nagytarcsán az MH Híradó Parancsnokságnál csapatzászló-megáldást végzett dr. Szabó Tamás tábori püspök. Az ünnepségen Kocsis István ezredes, budapesti tábori esperes is részt vett.

22-én, szerdán Mátraszentimre Fallóskúton dr. Szabó Tamás tábori püspök, Urbán Imre ezredes, tábori esperessel együtt szentmisét mutatott be, majd katonai tiszteletadás mellett megáldotta az I. és a II. Világháború valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére készült emléktáblát.

26-án, vasárnap volt a katonák hagyományos búcsúszentlászlói Nemzeti Zarándoklata Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére.

29-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök megáldotta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán a katonaolimpikonok tiszteletére készült emléktáblát.

Október

2-5-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök viszontlátogatásra utazott Zágrábba. 3-án, vasárnap részt vett a horvát katonák maria-bisztricai zarándoklatán. 4-én, hétfőn látogatást tett a Honvédelmi Minisztériumban és a Hadiakadémián. Délután Pulába utaztak, ahol a horvát tábori lelkészek éves lelkigyakorlatukat tartották.

6-án, szerdán Tapolcán dr. Szabó Tamás tábori püspök megáldotta az aradi vértanúk tiszteletére készült emlékoszlopot.

8-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök a Budapest XI. kerületében létesült katonai múzeumot áldotta meg.

13-án, szerdán a tábori lelkészek havi találkozójára került sor.

16-án, szombaton az Esztergomi Papnevelő Intézet kápolnájában dr. Szabó Tamás tábori püspök lektorokat és akolitusokat avatott. Közöttük volt Rácz István, a Katonai Ordinariátus papnövendéke is, aki lektori megbizatásban részesült.

17-én, vasárnap délután dr. Szabó Tamás tábori püspök Németországba indult, ahol Untermarchtalban tartották a német tábori lelkészek és lelkipásztori asszisztensek éves összkonferenciáját.

20-án, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök visszautazott Bécsbe, ahol bekapcsolódott az „Institut für Religion und Frieden” éves szimpóziumának munkájába.

21-25-ig tábori lelkészek egy csoportja Capestranóba utazott az ottani ünnepségekre.

22-én, pénteken rendezték a Honvédelmi Minisztérium központi ünnepségét, onnan dr. Szabó Tamás tábori püspök a Nunciatura által a Szentatya hivatalba lépésének évfordulójára rendezett ünnepségre ment. 17 órakor a Szent István Bazilikában ünnepi szentmisét tartott az Apostoli Nuncius a Püspökökkel együtt a Szentatyáért.

23-án, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök ünnepi szentmisét mondott a Ferences Mária Misszionárius Nővérek Hermina úti templomában Kapisztrán Szent Jánosnak, a tábori lelkészek védőszentjének tiszteletére, melyet a Magyar Katolikus Rádió egyenes adásban közvetített.

25-én, hétfőn a Honvéd Vezérkar főnöke dr. Szabó Tamás tábori püspöknek születésnapja alkalmából arany emlékgyűrűt adományozott.

27-én, szerdán 11 órakor a Központi Honvédkórház Budai Részlegének bejáratánál megemlékezés volt Kálló Ferenc tábori esperes emléktáblájánál, vértanúhalálnak 60. évfordulóján. A HM honlapjának tudósítása: „Hatvan évvel ezelőtt, 1944. október 29-én, a nyilas terror áldozataként halt vértanúhalált Kálló Ferenc posztumusz ezredes, tábori esperes. A hős katonapap tiszteletére emelt - a Honvédkórház Királyhágó utcai objektumának falán elhelyezett - emléktáblánál október 27-én koszorút helyezett el többek között dr. Holló József vezérőrnagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, valamint dr. Szabó Tamás dandártábornok, katolikus tábori püspök. A katonapap "bűne” az volt, hogy a második világháború ideje alatt a fővárosban, a Helyőrségi Kórházban szervezte sebesültek, hadifoglyok és a zsidók megmentését. A nyilas hatalomátvétel után figyelmeztették, hogy minden lépését számon tartják, ő azonban nem menekült el. 1944. október 28-án este hurcolták el azzal az ürüggyel, hogy haldoklóhoz hívják. Másnap a Hidegkúti út végén agyonlőtték. Kálló Ferenc emlékét utcanév hirdeti a fővárosban.” A kórház igazgatójának, dr. Wollner Györgynek küldött hivatalos értesítés szerint Kálló Ferenc esperes megkapta a „Világ Igaza”elismerő kitüntetést.

29-én, pénteken 18 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök dr. Szaradits József ezredes, általános helynökkel, Kocsis István ezredes, kiemelt vezető tábori lelkésszel és Kóczán Árpád alezredes, kiemelt lelkésszel együtt szentmisét mutatott be a Mátyás-templomban a vértanú esperes, Kálló Ferenc emlékére.

November

2-án, kedden került sor a halottak-napi hősi megemlékezésre és gyertyagyújtásra a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán, melyen dr. Szabó Tamás tábori püspök vett részt.

3-án, szerdán 10 órakor a Parlamentben dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Honvédelmi Bizottság ünnepi ülésén, melyet az általános hadkötelezettség megszűnésének alkalmából tartottak. 15 órakor a Hősök terén ünnepséget rendeztek az „utolsó centi levágása” alkalmából, és elbúcsúztatták az utolsó sorkatonákat.

4-én, csütörtökön a budapesti Jutadombon 56-os hősi emlékművet avattak, melyet Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész áldott meg.

5-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök requiem misét tartott az Ostffyasszonyfai fogolytábor temetőjében.

9-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök a HM Politikai Államtitkárának meghívására ebéden vett részt, mely alkalommal Iváncsik Imre államtitkár bemutatta Lackner Pál evangélikus esperest, kinevezett protestáns tábori püspököt, aki 2005. január 1-jén veszi át hivatalát, mint szerződéses ezredes.

10-én, szerdán tartották a lelkészek havi találkozóját a püspökség épületében, melynek fő témája a következő heti konferenciával kapcsolatos teendők megbeszélése volt.

12-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök a Felderítők Napján Egerben tett látogatást, ahol először szentmisét mutatott be Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkésszel az egri minorita templomban. Ezután a helyőrségi klubban kitüntetések átadására és kultúrműsorra került sor, majd a laktanya területén a felújított és kibővített csapatmúzeum átadásán vettek részt.

18-án, csütörtökön került sor a HM Tábori Lelkészi Szolgálat megalakításának 10. évfordulójára rendezett konferenciára a Hadtörténeti Intézet- és Múzeumban. A katolikus ág külföldi vendége volt: Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius, Christian Werner osztrák tábori püspök, P. Giulio Cerchietti OFM a Püspöki Kongregáció Katonai Ordinariátusokért felelős központi hivatalának vezetője Rómából, Rainer Schnettker köln-wahni vezető esperes, a magyar kapcsolatok felelőse, Tomáš Holub alezredes, cseh főlelkész, Roger Van den Berge vezérőrnagy, általános helynök Belgiumból, és dr. Újlacky Tibor őrnagy, a szlovák tábori püspökség irodaigazgatója.

19-én, pénteken a katolikus résztvevők közös szentmisét mutattak be a Szent István Bazilika Szent Jobb Kápolnájában. 11 órakor a Parlamentbe látogattak, majd 13 órakor dr. Szenes Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke adott ebédet a külföldi vendégek tiszteletére.

27-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a tiszthelyettesek avatásán a Hősök terén.

December

2-án, csütörtökön délután a Honvédelmi Minisztériumban értekezlet volt, amelyen Juhász Ferenc miniszter bejelentette a foganatosított szervezeti és személyi változásokat.

4-én, szombaton 10.30-kor a Mátyás-templomban dr. Szabó Tamás tábori püspök és Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész mutatta be az ún. Borbála-misét a tüzérek napja alkalmából. Utána a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán koszorúzást tartottak.

15-én, szerdán tartották a tábori lelkészek közös karácsonyváró ünnepségét. A szentmise után dr. Németh László SVD tartományfőnök elmélkedését hallgatták meg az advent, a megtestesülés és az Eukarisztia témájáról.

21-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta a Budapesti Katonai Fogházban fogvatartottakat, és karácsonyi ajándékokatadott át.

23-án, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett az Irakból hazatért szállító zászlóalj ünnepélyes visszafogadási ünnepségén, és imát mondott a missziós karácsonyfa gyertyagyújtási ünnepségén.

24-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök Prištinába utazott, hogy a karácsonyi ünnepeket a KFOR-ban szolgálatot teljesítő katonákkal töltse. Az éjféli misét Prištinában tartotta.

25-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök Petrovecbe (Macedonia) utazott, ahol 11 órakor az ottani őrszakasz katonáinak mutatott be szentmisét, majd aznap este 7-kor ismét a prištinai táborban misézett.

26-án, vasárnap délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta a KFOR főparancsnokságán szolgálatot teljesítő egészségügyi csoportot.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2004, január 1