Ima- és olvasókönyv 13. rész Angyalokhoz szóló imák

 

IMA- ÉS OLVASÓKÖNYV A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

Szerkesztette és a tanítórészeket írta: dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész

Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség, Budapest, 2009

Nihil obstat. Berta Tibor ezredes, általános helynök Imprimatur. Nr. E-5/1/2010. Bíró László püspök, katonai ordinárius

 

13. rész

ANGYALOKHOZ SZÓLÓ IMÁK

Szent Mihály-ima

Szent Mihály segítségéül hívása

Ima Szent Mihály segítségéért

Reggeli ima az őrangyalhoz

Ima az őrangyalhoz

Lengyel ima Szent Mihályhoz

Kempis Tamás imája az angyalokhoz és minden szentekhez

Himnusz a Főangyalokhoz

Mindenszentek litániája

A fejezetben található szerzők életrajza 

 

ANGYALOKHOZ SZÓLÓ IMÁK

Angyalainak parancsol felőled,

hogy minden utadon őrizzenek.

(Zsolt 91,11)

Szent Mihály-ima

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

 

Szent Mihály segítségéül hívása

Szent Mihály, imádás lángja, igazság villogó kardja, a fény légióinak hadvezére, sugárzó szellemi hatalom, küzdőtárs és jóbarát, oltalmunk és segítségünk! Segíts Istent imádnunk, támogass a hit jó harcában, légy pajzsunk és páncélunk a sátán rohamai ellen, kísérj el minket az igazság és áldozat útján, amelyet Jézus Krisztusban járunk! Vezess győzelemre a sötétség démoni erői ellen! Jézus drága Vérével megerősítve ki akarunk tartani a föltámadt Úr mellett, az evangéliumi reménység mellett. Hűségesek akarunk lenni Isten dicsőségének megvallásában szóval és tettel. Velünk vagy, veled vagyunk, szolgatársaid Isten előtt, szent helytállásban, örvendező szeretetben, a Szentség Lelkében, menynyei harmóniában, Izrael Istenének győzelmes seregében. Ámen.

 

Ima Szent Mihály segítségéért

Könyörülő Istenünk, küldd el hozzánk hatalmas angyalodat, Szent Mihályt, hogy a mennyei seregek élén szent neved dicsőségéért és a mi lelki szabadságunkért küzdve, a sötétség fejedelmét visszaverje, a lázadó angyalokat elűzze, befolyásuktól mindnyájunkat szabaddá tegyen, s világgá kiáltsa: »Ki olyan, mint az Isten?« Mert nincs szentség olyan, mint a Te szentséged, nincs hatalom olyan, mint a Te hatalmad, nincs jóság olyan, mint a Te jóságod, és nincs bölcsesség olyan, mint a Te bölcsességed, Urunk és Királyunk, emberek és angyalok Teremtője, aki Fiad vérével megváltást szereztél nekünk a sátán és a gonosz lelkek hatalmából. Küldd el Szent Mihály arkangyalt és szent angyalaid tündöklő sokaságát oltalmunkra és megvilágosodásunkra, a bűn hálóinak szétszakítására, a csüggedés kísértésének leküzdésére, az istenkáromlás gyalázatának eloszlatására, a gyűlölet és gőg megfékezésére. Szabadító Istenünk, tisztaság és békesség forrása, adj nekünk győzelmet Jézus föltámadása által, Lelked hatalma által, angyalaid közreműködése által! Oltalmazz meg a gonosztól, hogy a szent angyalok dicsőséges seregével egyesülve áldhassunk és magasztalhassunk mindörökkön örökké. Ámen.

 

Reggeli ima az őrangyalhoz

Szent Angyalom, nyomorult lelkem és szenvedélyekkel teljes életem Közbenjárója! Ne hagyj el engem bűnöst, ne távozz el tőlem mértéktelenségem miatt. Ne engedd, hogy a gonosz démon hatalmába kerítsen, erőt véve halandó testemen. Erősítsd meg gyenge és erőtlen karomat, és vezess az üdvösség ösvényére. Igen, Istennek Szent Angyala, nyomorult lelkem és testem őrizője és Védelmezője, bocsáss meg nékem mindent, amivel életemnek minden napján megbántottalak. És ha az elmúlt éjjel valamiben vétkeztem volna, akkor óvj meg engem a mai napon, és őrizz meg minden ellenséges kísértéstől, hogy semmilyen bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Könyörögj értem az Úrhoz, hogy erősítsen meg az ő félelmében és méltasson az ő jóságára engem, az ő szolgáját. Ámen.

 

Ima az őrangyalhoz

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra, amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt! Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az ő jelenlétében élnem! Kérlek, mutass utat kísértés idején! Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos ügyeimben! Ha megbotlik lábam, segíts felállnom, hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled! Hála tenéked! Ámen.

 

Lengyel ima Szent Mihályhoz

Angyalok seregének nagy fejedelme!

Az egész mennyet beragyogja a te neved:

ki olyan, mint az Isten?

A te feladatod, hogy legyőzd a Sátánt és a pokolra vesd.

Vezess minket!

A te segítségeddel szeretnénk Istent szolgálni

és ellenállni a sötétség fiainak,

kik homályba borítják a földet.

Dicsőséges Szent Mihály!

Általad áldjuk a seregek Urát,

a Menny Királynőjét és az égi lelkeket,

akik az angyalokkal együtt

Isten szent arcát szemlélik.

Oltalmazz minket!

 

Kempis Tamás imája az angyalokhoz és minden szentekhez

Ég polgárai, halljatok

és figyeljetek, angyalok!

Én kérlek, ki e bánatok

völgyében száműzött vagyok.

 

Ti örök örömök között,

én pedig szegény száműzött;

ebből kell megbecsülnötök:

csoda-e hogyha így nyögök?

 

Sokáig élni idelenn

s Krisztust nem látni sohasem:

fáj a léleknek végtelen,

kit érte lankaszt szerelem.

 

S mint délben aggódó ara:

kérdi, mátkája hol marad,

kihez misztikus szín alatt

e távolból is hú maradt?

 

Hit, remény s tiszta szeretet

kérdik Jézust, hová siet?

„Rabbi, hol a ház, mely tied?

Mért téssz úgy, mint ki messze megy?”

 

„Hogy tőled így távolodok,

ne sírj, óh lélek, ne zokogj!

Ama honba küldd sóhajod,

hová előtted indulok!

 

Vigaszod támaszom legyen,

cseppenkint hulló kegyelem,

társaidtól segedelem

s hogy kínod égi bért terem.

 

Én az Atyához fölmegyek

s Szentlelkem küldöm el neked,

hogy benne, mint bennem, szíved

viduljon, míg jársz föld felett.”

(Babits Mihály fordítása)

 

Himnusz a Főangyalokhoz

Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk,

békeangyalként a körünkbe Krisztus;

látogasson meg, s valahányszor eljön,

hozza kegyelmed!

 

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;

űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,

templomunkat bő javaiddal áldja

látogatása!

 

Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,

mennyek angyalát, hogy a sok betegnek

gyógyulást hozzon, utas életünkben

jóra vezessen!

 

Krisztus, angyalnép örökös királya

add, hogy énekünk az övékkel együtt

áldja mindig azt, aki egy, de három

és egyedül szent! Ámen.

 

 

MINDENSZENTEK LITÁNIÁJA

„Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,

okos felnőtt! Te jól tudod,

mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall

még az Isten jósága sem,

s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is

olyan nagy dolog a halál.”

(Babits Mihály: Balázsolás)

 

Az egyik legősibb litánia, amelyet keresztelési liturgiában mindig használunk. A szentek fölsorolása változhat az imádkozó közösség, vagy egyének tetszése szerint. Ilyenkor a saját védőszent vagy kedves szent nevét lehet a litániába illeszteni.

I. Könyörgés Istenhez

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!– Uram, irgalmazz!

Mennyei Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten!– Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen!– Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz nekünk!

II. Szentek segítségül hívása

Szentséges Szűz Mária, – Könyörögj érettünk!

Istennek szent Anyja,

Szüzek szent Szüze,

Szent Mihály főangyal,

Mindnyájan szent angyalok,

Szent József,

Keresztelő Szent János,

Szent Péter és Pál apostol,

Mindnyájan szent apostolok,

Szent Mária Magdolna,

Szent István vértanú,

Szent Sebestyén katona vértanú,

Szent György katona vértanú,

Szent Demeter katona vértanú,

Szent Flórián katona vértanú,

Szent Longinus katona vértanú,

Szent Viktor katona vértanú,

Szent László urunk,

Lellisi Szent Kamill,

Szent Kristóf,

Szent Lőrinc vértanú

Boldog XI. Ince pápa,

Szent István király,

Szent Máté apostol,

Szent Gellért vértanú,

Fogolykiváltó Boldogasszony,

Kapisztrán Szent János,

Szent Imre herceg,

Szent Márton püspök,

Szent Borbála vértanú,

Loretói Madonna,

Szent Ambrus püspök,

Szent Jeromos,

Szent Ágoston,

Szent Atanáz,

Szent Benedek apát,

Szent Ferenc és Domonkos,– Könyörögjetek érettünk!

Aquinói Szent Tamás,

Árpád-házi Szent Erzsébet,

Árpád-házi Szent Margit,

Minden magyar szentek– Könyörögjetek érettünk!

Istennek minden szentjei,

III. Krisztus segítségül hívása

Légy irgalmas, – Ments meg, Uram minket!

Minden gonosztól,

Minden bűntől,

Az ördög cseleitől,

Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól,

Az örök haláltól,

Megtestesülésed által,

Születésed által,

Keresztséged és szent böjtölésed által,

Kereszted és kínszenvedésed által,

Halálod és temetésed által,

Szentséges feltámadásod által,

Csodálatos mennybemeneteled által,

A Szentlélek kiáradása által,

Dicsőséges eljöveteled által,

IV. Könyörgések különféle szükségletekért

Hogy nekünk megbocsáss, – Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy elménket mennyei kívánságokra felindítani méltóztassál,

Hogy a magunk, testvéreink, rokonaink és jótevőink lelkét az örök kárhozattól megmenteni méltóztassál,

Hogy a megholt katonáknak örök nyugodalmat adni méltóztassál,

Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat adni méltóztassál,

Hogy a világot ragálytól, éhségtől, és háborútól megőrizni méltóztassál,

Hogy minden népnek békességet és igaz egyetértést adni méltóztassál,

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk! Istenünk, Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára, és a hivatásunkban való helytállásban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!

 

A fejezetben található SZERZŐK ÉLETRAJZA a Magyar Elektronikus Könyvtárban, a Katolikus Lexikonban, a Petőfi Irodalmi Múzeum adatbázisában, a Magyar Életrajzi Lexikonban, a Magyar Tudományos Akadémia internetes adatbázisaiban, a Kulturális Enciklopédiában és a Wikipédiában található biográfiák alapján szerkesztve és kivonatolva készült.

KEMPIS Tamás ágostonos szezetespap, lelkiíró a rajnavidéki Kempenben született Krefeld mellett 1379/80-ban kézműves családban. 12 éves korától Deventerben Johann Boome iskolájában tanult. Mestere a szentéletű Florentius Radewijn kanokok, kinek házában 1398-ban húsz „testvérrel” élt a Közös Élet Testvérei (hieronimiták) között. 1399-nen belépett az agnetenbergi ágostonos kolostorba, ahol a bátyja volt a perjel. A kódexmásoló műhelyben dolgozott. 1406-ban tett rendi fogadalmat, 1414-ben szentelték pappá. 1425-48-ban szubprior, közben gondnok és noviciumester. 1429-32-ben a kolostornak a németalföldi Ludingakerkbe kellett menekülnie. Lelkiségének meghatározója Isten és a lélek kapcsolata. A német misztika „Isten a minden, az ember a semmi” gondolatát a metafizika szintjéről az erkölcsi-egzisztenciális szintre vitte át. Képekben gazdag, állandóan a Szentírásra utaló nyelvében az ősi egyházi hagyomány visszhangzik. Ima és elmélkedési módszere a karthauziak lelkiségéhez kapcsolódik. Legnagyobb hatású műve az Imitatio Christi (Krisztus követése). A devotio moderna első képviselőiről írt életrajzai (Viten) épületes célzatú munka. Versei a 110 cantica című kötetben találhatók. Az Agnetenbergi kolostorban halt meg Zwolle mellett, 1471. július 25-én.

Típus: 
Könyvtár
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2015, május 28