Rádióműsor - 2017. július 5. - 215. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2017. július 5-ei műsor - 215. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/64110

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 215. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

Kedves Hallgatóink! Adásunk a múlt heti műsorunk ismétlése, a Szent László zarándoklaton, a szentmisén készített felvételünket hallják.

Szent László Katonai Zarándoklatra hívta a Katolikus Tábori Püspökség a katonákat, civileket. A zarándoklat mottója volt: „A szent hitével és a harcos bátorságával”. Az eseménynek 2017. június 27-én, kedden a Somogyvári Nemzeti Emlékhely adott otthont. Adásunk ezúttal rendhagyó, a következő percekben, a katonai tiszteletadással bemutatott szabadtéri ünnepi szentmiséről készített összefoglalót hallják. Külön köszönöm a Zrínyi Katonai Filmstúdió munkatársának, Kálmánfi Gábornak a felvételt, melyből összeállíthattam a most hallható hangképes beszámolót. A szentmisét Berta Tibor általános helynök vezette be, majd Vargha Tamásnak, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának köszöntőjét hallották a résztvevők. A szentbeszédet Varga László kaposvári megyéspüspök mondta, míg Isten áldását Bíró László katolikus tábori püspök, hazánk katonai ordináriusa kérte a gyülekezetre. A hangfelvétel helyenként esetleg előforduló hanghibájáért elnézésüket kérem.

Berta Tibor ezredes, általános helynök

- Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Katolikus Tábori Püspökség, a Katonai Ordinariátus Szent László évben megrendezett zarándoklatán, a Szent László Nemzeti Emlékhelyen, Somogyváron. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik segítettek bennünket abban, hogy ma itt lehetünk ezen a zarándoklaton, ezen a szent helyen. Azon a helyen, ahol biztosan járt Szent László király Magyarországon, s ahol egy apátságot is alapított. Nagy tisztelettel fölkérem most Vargha Tamás urat, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárát, miniszterhelyettest, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét.

Vargha Tamás, parlamenti államtitkár

- Tisztelt Emlékezők! Engedjék meg, hogy elsőként, kiemelt tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntsem a parancsnokokkal együtt a 64 zarándokot, akik részt vettek a Szent László gyalogmeneten és most velünk együtt vesznek részt a szentmisén, a mai napon, június 27-én, László napján és együtt emlékezünk Szent László királyra. 1077-ben trónra kerülvén a nép örömujjongása kísérte diadalait, személyes szimbólummá, neve harci fohásszá lett a kemény harcoknak. A nemzet megérezte történelmi hivatását, hogy Szent István nyomdokain a nyugati keresztény kultúrkörhöz kapcsolja az országot. László király erős akaratú, hajthatatlan jellemű, kemény férfi. Kitűnő hadvezér és bölcs államférfi volt, de nem volt idegen jellemétől a krisztusi türelem és kegyesség sem. Dekrétumaiban szigorú büntetőtörvényeket léptetett életbe. Tolvajt, rablót, útonállót, gyilkost, hűtlen tisztviselőt, igazságtalan bírót kegyetlen szigorral üldözte. Azt is feljegyezték róla, hogy a szerencsétlenek vigasztalója, árvák, nyomorultak és szűkölködők édesatyja volt, s az ország lakosai nem tulajdon nevén, hanem kegyes királynak hívták valaha. Nevéhez fűződik a zágrábi püspökség alapítása, a váradi és gyulafehérvári székesegyházak építése. Ma is ezzel a tisztelettel idézzük meg emlékét, állítjuk példaként minden idők magyarjai, az ország és polgárainak sorsáért felelős vezetők és a haza szolgálatát vállaló katonák elé emberi és keresztény erényeit. 

Bíró László, katolikus tábori püspök

- Kedves Testvéreim! Ma Szent László dicséretétől hangos a Kárpát-medence. Mi is ehhez a dicsérethez, Szent László dicséretéhez csatlakozunk örömmel. Öröm az, hogy tudunk az ő oltalma alatt találkozni. Történészek mindenfélét mondanak, annyi biztos, hogy Szent László alapítású helyen vagyunk, a Szent Egyed kolostor-templom falai között és itt van közöttünk Szent László ereklyéje, amit Somogyvár temploma őriz. Közöttünk van ereklyéiben is, szellemében is. Mikor emlékezünk, akkor nem nosztalgiázunk, nem a múltban akarunk elnyugodni, hanem minden emlékezéssel szeretnénk fölfedezni azokat az éltető szikrákat, amelyek eleinket éltették. Ő cselekedett a polgárokért, cselekedett a családokért. Ez mindnyájunk hivatása. Imádkozzunk azért, hogy tudjunk tenni a közjóért, a polgárok érdekéért, családi tűzhelyekért.

Varga László, kaposvári megyéspüspök

Evangélium Szent Máté könyvéből.
Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: 
„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” 
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. 
A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.” 
Ezek az evangélium igéi.

- Nagyon sok igaz, hiteles és szép gondolat hangzik el ma Lászlóról, a királyról. Én a szentről szeretnék néhány gondolatot odaajándékozni nektek, úgy ahogy én látom. László nem csak egyszerűen igaz ember volt, nem csak király volt, hanem szent. Számunkra, keresztények számára a legnagyobb karriert futotta be. Ha lehet életpálya modellről beszélni nálunk, akkor az életszentség az egyetlen igazi életpálya modell és ezt nem mi találtuk ki, ez Isten akarata mindannyiunk számára. Ő azt szeretné, hogy mindannyian szentek legyünk. Az elmúlt húsz évszádban mindig változott a szentekről alkotott kép, minden kornak megvoltak a szentjei. A lovagkirály idejében is megvolt, hogy mi alapján avattak szentté bárkit. A mi korunkban a szent eszménye egy kicsit változott és más. Az a szent, aki teljes a szeretetben. Akinek az életén átragyog Isten szeretete vagy a szeretet, ott már átragyog a szentség. Erre vagyunk mindannyian meghívva és nincs olyan ember, aki ne akarna szeretetben élni. Ez azt jelenti nekem, hogy nincs olyan ember, aki ne akarna szentebb életet élni. Szent László király erre is hív bennünket a mai ünnepen. Néhány dolgot kiemelnék az ő életszentségéből. Az első a hatalom és a tekintély, a második az igazság és az irgalom, harmadik a harc és a béke, negyedik pedig az idők jelei és az evangélium. László az ő korában állandó harcokat vívott, mert békét akart. Harc és béke jellemezte a királyságát. Volt egy másik harc, amiről kevesen beszélnek, amit mindannyiunknak meg kell vívni, akkor is, ha semmiféle politikai hatalmunk nincs, de akkor is, hogyha van bármilyen hatalmunk, ez pedig a szellemi harc. A szellemi harc mai legnevetségesebb formája az, amikor ki-ki a saját magasabb rendű ördögével űzi a másikból az ördögöt folyamatosan. De nem ez a szellemi harc az, amire szükség van. László tudta, hogy milyen veszélyes a bűn és a gonosz az ember életére, s minden nap vívta a saját belső szellemi harcát is. És ez a harc, a naponta megvívott szellemi harc békét adott neki. Így tudott békét teremteni és volt hatalmas tekintélye már a kortársai előtt is. A szent nem önmagáért él, hanem Jézus Krisztusért és másokért, vagyis kénytelen figyelni az idők jeleit. László is ezt tette és válaszolt rá úgy, ahogy akkor az Árpád-házi uralkodók, a kortárs királyok válaszoltak az evangélium mentén az idők jeleire. Ma másfajta történelmi helyzetben és korban élünk, de mindannyiunknak figyelni kell az idők jeleire, mert az evangélium az egyetlen hiteles válasz mindarra, ami a történelemben zajlik. 

Bíró László, katolikus tábori püspök

- Köszönöm, hogy elvállalta a fővédnökséget Simicskó István miniszter úr, köszönöm a hogy elvállalta a védnökséget Balás Béla püspök úr, Dr. Benkő Tibor vezérezredes, vezérkar főnök úr, akit Dr. Orosz Zoltán altábornagy úr helyettesít. Szintén köszönöm a védnökséget Móring József Attila országgyűlési képviselő úrnak, Neszményi Zsolt, Somogy megyei kormánymegbízott úrnak, Szita Károly kaposvári polgármester úrnak. Ebben a sorrendben említeném meg a helyi polgármester urat, aki nagy-nagy hűséggel gondozott bennünket, és nem szeretném kihagyni Csendes Sándor esperes urat, a helyi plébános atyát sem. Nagy szeretettel köszöntöm a honvédelem képviseletét, Vargha Tamás államtitkár urat, aki volt szíves hozzánk szólni köszöntőjében, Dr. Orosz Zoltán altábornagy, vezérkar főnök helyettes urat, Holló József tábornok urat, Schmidt Zoltán tábornok urat, rendőrfőkapitány urat, s minden katonai, állami és polgári méltóságot. Külön köszöntöm Vizi E. Szilvesztert, az akadémia volt elnökét, ő is megtisztelte az együttlétünket. Köszöntök mindenkit, aki közelről vagy távolról jött, a papokat, a gyalogos zarándokokat, a Ludovikásokat, a jövő nemzedékét és mindenkit, akik tényleg zarándoki lelkülettel jöttek ide. Az is szép, hogy mi paptestvérek ennyien együtt tudunk lenni. Itt vannak az egyházmegyés paptestvérek, börtönlelkészek és tábori lelkészek egyaránt. Ökumenikus volt az énekkar, három féle stílust hallottunk a Veszprémi Légierő Zenekartól. Köszönöm a kaposvári székesegyház kórusának az együttmunkálkodását a katonazenekarral. Mindenkinek köszönök mindent, a helyi szervezőknek, kaposvári helyőrségnek, akik nagyon sokat tettek a mai ünnep szépségéért. Köszönöm az ünnepi szónokunknak, Varga László püspök atyának, Isten éltesse új, püspöki szolgálatában!

Az egykori somogyvári bencés apátság területén megtalálható Szent László Nemzeti Emlékhelyen megrendezett katonai zarándoklat keretében 64 fiatal katona teljesítette a 14 km-es gyalogmenetet Somogyvámosról Somogyvárra. 

 

Az elmúlt percekben a katonai tiszteletadással bemutatott szabadtéri ünnepi szentmiséről készített összefoglalót adtuk közre, amely a Szent László Katonai Zarándoklat egyik eseménye volt. Búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.

„Aki zarándokol, önmaga felé tart, befelé figyel.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, július 5