Rövid összefoglaló a Katolikus Tábori Püspökségről - 1994-2016

 

Rövid összefoglaló a Katolikus Tábori Püspökségről

1994-2016

 

A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat (Szolgálat) 1994-ben – több mint negyven év kényszerű beszüntetés után - került újbóli megalakításra.

A Szolgálat három egyenlő jogállású szervezetből áll: Katolikus Szolgálati Ág, Protestáns Szolgálati Ág, Zsidó Szolgálati Ág.

 

A Szolgálat a Kormány 61/1994. (IV.20.) számú rendelete (Magyar Közlöny 1994/41. szám, 1445. oldal) az Alkotmány 60.§-ában, a lelkiismereti és vallásszabadságról, az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben, valamint a történelmi egyházakkal és vallásfelekezetekkel kötött megállapodásban foglaltak, illetve a Honvédelmi Miniszter 1994. május 17.-én kelt Alapító Határozatának értelmében kezdte meg működését.

A Szolgálat a honvédelemért felelős miniszternek közvetlenül alárendelten működő egységes szervezet, a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeihez tartozik.

A Szolgálat főbb feladatai az Alapító Okiratban /http://www.ktp.hu/document/2016-hm-tabori-lelkeszi-szolgalat-alapito-okirata/

valamint a Kormány 295/2013.  rendeletében találhatók meg. /http://www.ktp.hu/document/2013-tabori-lelkeszi-szolgalat-vegzese-2952013-kormanyrendelet/

 

KATOLIKUS SZOLGÁLATI ÁG

A Katolikus Szolgálati Ág legfőbb szerve a Katolikus Egyház részéről a Magyarországi Katonai Ordinariátus, melynek élén - rendes körülmények között - püspöki rangban a Katonai Ordinárius áll.

A Magyarországi Katonai Ordinariátus az alábbi okiratok alapján végzi tevékenységét:

1. Megállapodás a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Katolikus Egyház között Aláírói: Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elnöke és Fűr Lajos Honvédelmi Miniszter.

2. Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között (1994. január 10. Budapest)

/http://www.ktp.hu/document/1994-megallapodas-magyar-koztarsasag-es-az-apostoli-szentszek-kozott-tabori-lelkeszi/

3. A „Spirituali Militum Curae” (A katonák lelki gondozása) apostoli konstitúció (1986. Április. 21. II. János Pál Pápa)

/http://www.ktp.hu/document/1986-spirituali-militum-curae/

4. A Magyarországi Katonai Ordinariatus Szabályzata (Statuti Dell’Ordinariato Militare D’Ungheria), melyet a Püspöki Kongregáció (Congregazione per i Vescovi) hagyott jóvá 1999. március 22.-én.

/http://www.ktp.hu/document/1999-magyarorszagi-katonai-ordinariatus-szabalyzata/ http://www.ktp.hu/document/1999-statuti-dellordinariato-militare-dungheria/

 

A „Spirituali Militum Curae” apostoli konstitúció szerint „a katonai ordinariátus élére egy saját ordinárius van kinevezve, aki rendes esetben püspöki méltósággal van felruházva” (II.1.§.).

Magyarországon ez valósult meg, amikor II. János Pál Pápa 1994. április 18.-ai hatállyal kinevezte tábori püspökké dr. Ladocsi Gáspár teológiai tanárt. /http://www.ktp.hu/document/1994-181794sz-levelek-az-apostoli-nunciaturatol/

1994 tavaszától a magyarországi egyházmegyékből tizenegy pap - Berta Tibor (kaposvári), Haller László (szombathelyi) , Kóczán Árpád (székesfehérvári), Kocsis István (esztergom-budapesti), Kovács János (kalocsa-kecskeméti), Németh László (szeged-csanádi), Szaradits József dr., (győri), Szabó Mihály (hajdúdorogi), Szabó Oszkár (pécsi), Szekeres Mihály (váci), Urbán Imre (egri) lett kijelölve vagy vállalkozott arra, hogy elkezdje a katonák közötti lelkipásztori szolgálatot. Bizonyos előnyt jelentett, hogy annak idején a mindegyikük teljesített sorkatonai szolgálatot, így nem volt teljesen idegen számukra a hadsereg élete.

A papok a nagyobb katonai alakulatokhoz kerültek, egyházi kinevezésüket a tábori püspöktől, katonai beosztásukat a honvédelmi minisztériumtól kapták: Berta Tibor százados (püspöki titkár, Budapest), Haller László főhadnagy (helyőrségi lelkész, Győr), Kóczán Árpád alezredes (főiskolai tábori lelkész, Budapest), Kocsis István alezredes (tábori esperes, Budapest), Kovács János alezredes (főiskolai tábori lelkész, Szolnok), Németh László őrnagy (főiskolai tábori lelkész, Szentendre), Szaradits József dr., alezredes (tábori esperes, Tata), Szabó Mihály őrnagy (helyőrségi lelkész, Veszprém), Szabó Oszkár főhadnagy (helyőrségi lelkész, Pécs), Szekeres Mihály őrnagy (helyőrségi lelkész, Kecskemét), Urbán Imre alezredes (tábori esperes, Cegléd).

A Magyar Kormány már említett 61/1994. rendelete 11. §-a értelmében a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatásos tagja a fegyveres erők rendfokozatai állományviszony-csoportjainak megfelelően a Magyar Honvédség tisztje és tábornoka, amelynek végrehajtása a papok szolgálatba való felvételével történt meg. A katonai állománytábla szerint a tábori püspök tábornoki (dandártábornok), a tábori esperesek ezredesi, a tanintézeti lelkészek alezredesi, a helyőrségi lelkészek őrnagyi, a püspöki titkár alezredesi rendfokozatot kaptak, ugyanakkor figyelembe vették a lelkészek életkorát, illetve a papságban addig eltöltött éveit is.

 

A Katolikus Tábori Püspökség lelkészi beosztásai 1994-ben

Tábori Püspökség

Tábori püspök: dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok

Püspöki titkár: Berta Tibor százados

Tábori Lelkészi Kar

Tábori esperes: Kocsis István alezredes (Budapest), dr. Szaradits József alezredes (Tata), Urbán Imre alezredes (Cegléd)

Főiskolai lelkész: Kóczán Árpád (Budapest), Kovács János (Szolnok), Németh László őrnagy (Szentendre)

Helyőrségi lelkész: Haller László főhadnagy (Győr), Szabó Oszkár főhadnagy (Pécs), Szabó Mihály őrnagy (Veszprém), Szekeres Mihály őrnagy (Kecskemét)

 

A püspökség székhelye Budapesten az V. kerületi Szabadság téren található. Itt lett kialakítva 1995 őszétől a püspökség egyházi hivatala, mely kiegészült a katonai szabályzók által előírtakkal. A püspöki titkáron kívül, egy főelőadó (honvédségi közalkalmazott), majd a később egy szervező főtiszt (hivatásos katona) segítette a püspököt feladatai ellátásában. Kezdetben az általános helynök (vicarius generalis) állománytáblás helye nem lett feltöltve.

1995-ben került sor a legelső külföldi szerepvállalásra a Katolikus Szolgálati Ág részéről, amikor az IFOR magyar kontingenssel ment ki külszolgálatba katolikus tábori lelkész (Kovács János alezredes). Ettől kezdve folyamatos a lelkészi jelenlét a nagyobb létszámú magyar kontingenseknél a békefenntartói missziókban: SFOR, KFOR, ISAF, PRT. A missziók ellátása félévenkénti váltásban történik a Protestáns Szolgálati Ág lelkészeivel. Több lelkész már kétszer- háromszor, sőt van, aki ötször járt külszolgálatban, melyről itt olvashat bővebben: http://www.ktp.hu/document/katolikus-tabori-lelkeszek-bekemisszios-kulszolgalata

 

1996-ban dr. Hankovszky Béla (Szent Domonkos Rend), 2000-ben Takács Tamás (egri főegyházmegyés), 2002-ben Szentesi Csaba (hajdúdorogi egyházmegyés) és Horváth József (pécsi egyházmegyés) papok léptek be a Szolgálatba.

1996 novemberétől Szekeres Mihály alezredes látta el az általános helynöki teendőket 2000 június végéig, amikor visszatért a Váci Egyházmegyébe.

2001 márciustól dr. Szaradits József alezredest bízták meg az általános helynöki teendőkkel 2003 áprilisáig, majd ekkortól kinevezték általános helynöknek, mely beosztást 2006 végéig látta el. 2007. januártól Berta Tibor alezredes lett megbízva az általános helynöki teendők ellátásával.

 

A Katolikus Tábori Püspökség lelkészi beosztásai 1998-ban

Tábori Püspökség

Tábori püspök:

dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok

Általános helynök:

Szekeres Mihály alezredes

Püspöki titkár: -

Tábori Lelkészi Kar

Tábori esperes:

Kocsis István alezredes (Budapest), dr. Szaradits József alezredes (Székesfehérvár), Urbán Imre alezredes (Cegléd)

Főiskolai lelkész:

Kóczán Árpád őrnagy (Budapest), dr. Hankovszky Béla főhadnagy (Szentendre)

Helyőrségi lelkész:

Berta Tibor százados (Szombathely), Haller László százados (Győr), Kovács János (Szolnok), Szabó Oszkár főhadnagy (Pécs), Szabó Mihály őrnagy (Veszprém), Szekeres Mihály őrnagy, Németh László őrnagy (Kecskemét)

 

2001-ben dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök egészségi állapota miatt lemondott az ordinariátus vezetéséről. Még ennek az évnek november 28.-án a Szentatya dr. Szabó Tamás pápai prelátust nevezte ki tábori püspökké. Püspökké szentelése és beiktatása 2002. január 12.-én történt meg Budapesten a Szent István Bazilikában. Szolgálatba lépésével őt is tábornokká léptették elő.

 

A Katolikus Tábori Püspökség lelkészi beosztásai 2003-ban

Tábori Püspökség

Tábori püspök:

dr. Szabó Tamás dandártábornok

Általános helynök:

dr. Szaradits József ezredes

Püspöki titkár:

Mák Ferenc ezredes

Tábori Lelkészi Kar

Tábori esperes:

Kocsis István ezredes (Budapest), Urbán Imre ezredes (Veszprém), dr. Szaradits József ezredes (Székesfehérvár), Berta Tibor őrnagy (Székesfehérvár)

Kiemelt tábori lelkész:

Takács Tamás őrnagy (Szolnok), dr. Hankovszky Béla százados (Szentendre), Kóczán Árpád alezredes (Budapest, ZMNE),

Helyőrségi lelkész:

Szabó Oszkár százados (Pécs), Horváth József százados (Tata), Szentesi Csaba őrnagy (Debrecen), Németh László őrnagy (Hódmezővásárhely-Szentes), Haller László őrnagy (Győr, Szombathely), Szabó Mihály őrnagy (Veszprém)

 

Az eltelt húsz év folyamán több lelkész is elérte a katonai nyugdíjkorhatárt és visszatért eredeti egyházmegyéjébe, ugyanakkor az elmúlt években jelentkeztek új lelkészek. 2008-ban Kótai Róbert (székesféhérvári egyházmegyés), majd 2009-ben Kálinger Roland (szombathelyi egyházmegyés) vállalta a szolgálatot a katonák között. 2009-ben Bíró László püspök szentelte pappá dr. Alácsi Ervin, 2010-ben Markovics Milán Mór, majd 2012-ben Horváth Kornél diakónusokat, akik az ordinariátus katonalelkészei lettek.

2007. március 15.-ei hatállyal XVI. Benedek pápa elfogadta dr. Szabó Tamás püspök, katonai ordinárius hivatali lemondását. A Katonai Ordinariátusnak az Apostoli Szentszék által jóváhagyott szabályzata értelmében az Ordinariátus vezetését az általános helynök, Berta Tibor látta el 2009. január 09-ig.

 

A Katolikus Tábori Püspökség lelkészi beosztásai 2007-ben

Tábori Püspökség

Tábori püspök: -

Általános helynök:

Berta Tibor alezredes

Tábori Lelkészi Kar

Kiemelt vezető tábori lelkész:

Kóczán Árpád alezredes (Budapest), Urbán Imre ezredes (Kecskemét)

Kiemelt tábori lelkész:

Berta Tibor alezredes (Székesfehérvár)

Tábori lelkész:

Takács Tamás őrnagy (Szolnok), dr. Hankovszky Béla százados (Budapest, ZMNE), Szentesi Csaba őrnagy (Debrecen), Horváth József százados (Tata), Németh László őrnagy (Hódmezővásárhely), Szabó Oszkár őrnagy (Kaposvár)

 

2009. január 09-án Budapesten a Szent István Bazilikában iktatták be tábori püspöki hivatalába Bíró László püspököt akit XVI. Benedek pápa 2008. november 20-án nevezett ki Magyarország Katonai Ordináriusává.

 

A Katolikus Tábori Püspökség lelkészi beosztásai 2009-ben

Tábori Püspökség

Tábori püspök:

Bíró László

Általános helynök:

Berta Tibor ezredes

Tábori Lelkészi Kar

Kiemelt vezető tábori lelkész:

Takács Tamás alezredes (Székesfehérvár)

Kiemelt tábori lelkész:

Dr. Hankovszky Béla őrnagy (Budapest),

Tábori lelkész:

Szentesi Csaba őrnagy (Debrecen), Horváth József őrnagy (Tata), Kálinger Roland százados (Szolnok), Kótai Róbert főhadnagy (Budapest), Németh László őrnagy (Hódmezővásárhely), Dr. Alácsi Ervin János százados (Hódmezővásárhely), Rácz István főhadnagy (Budapest), Szabó Oszkár őrnagy (Kaposvár)

 

A püspökség a hazai lelkipásztori szolgálatra is igyekezett nagy hangsúlyt fektetni, így a Szolgálat alapfeladatain túl az alábbiakat igyekezett megvalósítani:

1994-től minden évben megrendezzük a Nemzeti Katonai Zarándoklatot, melyet kezdetben Búcsúszentlászlón, majd a haderőreform bekövetkeztében történt változásokra tekintettel a Budapest melletti Budakeszi-Makkosmárián, az utóbbi években Budapest-Máriaremetén tartunk meg.

2004-ben adtuk ki az első katolikus katonai imakönyvet 5000 példányban.

2004-től a katonaszülők gyermekeinek környezet- és természetvédelmi nyári tábort szervezünk Zalaváron.

2008-2009 húsvétjára rajzpályázatot hirdetettünk meg a katonák gyermekeinek.

2008-tól Szent Miklós ünnepén ajándékosztást és rendezvényt szervezünk a katonaszülők gyermekeinek.

2008 és 2009-ben egy speciális kalendárium-határidőnaplót adtunk ki a katonák számára 2500 példányban.

2009-ben adtuk ki az Ima- és olvasókönyv a Magyar Honvédség számára című kiadványt, mely fejezetenként megtalálható a püspökség weboldalán is: http://www.ktp.hu/konyvtar

2008-tól versmondó versenyt szervezünk a katonák gyermekeinek (http://www.ktp.hu/document/versmondoversenyeink-eredmenyei), melynek első helyezettje a honvédségnél szolgálatot teljesítő szülővel együtt részt vehet a következő évi Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklaton, 2. és 3. helyezettje pedig a Zalavári gyermektáborban

2011-től Bíró László tábori püspök vezetésével minden év őszén Család- és házasságerősítő Hétvégére kerül sor Balatonkenesén a Magyar honvédségben szolgálatot teljesítők és családtagjaik részére.

2012. november 7-én volt az első Inter arma caritas-Fegyverek között a szeretet című rádióadás a Mária Rádióban, mely a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és Katolikus Tábori Püspökség magazinműsora hazaszeretetről, honvédelemről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. Az adás minden szerdán 19 óra 25 perctől 19 óra 50 percig tart. Az ismétlés szombaton 17.00-17.20 órakor, valamint hétfőn 01:35- 02:00 óra között hallható. A műsor főszerkesztője: Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkára Felelős szerkesztők: Berta Tibor ezredes, általános helynök, HM Katolikus Tábori Püspökség, Fodor Endre sajtófőnök, Emberi Erőforrások Minisztériuma Sajtó- és Kommunikációs Főosztály, Marosi Antal újságíró-riporter. Munkatársak: Kálinger Roland százados, tábori lelkész – Szolnok, Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész – Kaposvár, Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész – Debrecen, Singer Éva hadnagy, kommunikációs tiszt, MH Budapest Helyőrség Dandár. Az egyes adások az elhangzások után meghallgathatók a Magyar Honvédség honlapján http://www.honvedelem.hu/tag/r%C3%A1di%C3%B3m%C5%B1sor, valamint szerkesztett formában olvashatók is weboldalunkon http://www.ktp.hu/dokumentumok/radiomusor

2014-ben február 19-én este ünnepi szentmise keretében adtunk hálát, hogy húsz éve újból megalakult a katonalelkészi szolgálat. A szentmise után a „Téged Isten dicsérünk…” című DVD-album ünnepi bemutatójára került sor. A két lemezes DVD kiadványon az MH Légierő Zenekar Veszprém feldolgozásában több mint száz katolikus és protestáns egyházi népének hallható.

2014 decemberében Inter arma caritas - Fegyverek között a szeretet - 20 éves a Katolikus Tábori Püspökség címmel könyv jelent meg a HM Zrínyi Kiadó gondozásában, melynek ünnepélyes bemutatója a Stefánia Palotában volt.

A püspökség 1994 óta vesz részt hivatalosan a Nemzetközi Katonai Zarándoklaton (Pèlerinage Militaire International http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/pelerinage-militaire-international-2015.html) Lourdes-ban, ahol eddig mintegy 1200 magyar katona vett részt. 2005-ben Magyarországot hivatalosan is felvették a zarándoklatot megszervező igazgatóságba (PMI CIP). Ezeken a zarándoklatokon több ízben vettek részt a Honvédelmi Minisztérium vezetői és a Magyar Honvédség tábornokai. 2007-ben Budapesten adtunk otthont a Lourdes-i Nemzetközi katonai Zarándoklatot előkészítő konferenciának /Conférence International Préparatoire).

Jó kapcsolatot alakított ki a püspökség a környező országok Katolikus Tábori Püspökségeivel: Ausztria, Csehország, Németország, Szlovákia, Horvátország. Kölcsönösek a találkozások, szakmai konferenciák, megbeszélések.  2011-től minden év júniusában a Szlovák Tábori Püspökséggel közösen emlékezünk meg Szent Cirillről és Szent Metódról a Zalavári Történelmi Emlékparkban

2011-ben alakult meg a Katolikus Tábori Püspökség Baráti Kör elnevezésű műhelycsoport azzal a szándékkal, hogy a különböző helyőrségekben létrejönnek azok a pártolói közösségek, melyek hosszútávon katalizálni tudják a katonacsaládokkal és a házastársakkal való szolgálat munkáját, az ifjúsággal történő foglalkozást, a társadalmi-szociális terülten kiteljesedő karitász tevékenységet. /http://www.ktp.hu/document/katolikus-tabori-puspokseg-barati-kor/

2014-től a katolikus tábori lelkészek vetített képes előadásokat tartanak a Honvédelmi Minisztérium intézményeinél és a Magyar Honvédség alakulatainál. /http://www.ktp.hu/document/katolikus-tabori-lelkeszek-katonai-ertektan-eloadasai/

 

A Katolikus Tábori Püspökség lelkészi beosztásai 2015-ben

Tábori Püspökség

Tábori püspök:

Bíró László

Általános helynök:

Berta Tibor ezredes

Tábori Lelkészi Kar

Kiemelt vezető tábori lelkész:

Takács Tamás alezredes (Székesfehérvár)

Kiemelt tábori lelkész:

dr. Hankovszky Béla őrnagy (Budapest)

Tábori lelkész:

Szentesi Csaba őrnagy (Debrecen), Horváth József őrnagy (Kaposvár), Kálinger Roland százados (Szolnok), Kótai Róbert százados (Budapest), Dr. Alácsi Ervin János százados (Hódmezővásárhely), Horváth Kornél hadnagy (Szentendre), Markovics Milán Mór főhadnagy (Tata), Rácz István százados (Budapest)

 

A Katolikus Tábori Püspökség lelkészi beosztásai 2016-ban

Tábori Püspökség

Tábori püspök:

Bíró László

Általános helynök:

Berta Tibor ezredes

Tábori Lelkészi Kar

Kiemelt vezető tábori lelkész:

Takács Tamás alezredes (Székesfehérvár)

Kiemelt tábori lelkész:

dr. Hankovszky Béla őrnagy (Budapest)

Tábori lelkész:

Szentesi Csaba őrnagy (Debrecen), Horváth József őrnagy (Kaposvár), Kálinger Roland őrnagy (Szolnok), Kótai Róbert százados (Budapest), Rácz István százados (Budapest), dr. Alácsi Ervin János őrnagy (Hódmezővásárhely), Horváth Kornél hadnagy (Szentendre), Markovics Milán Mór főhadnagy (Tata), Nagy Endre főhadnagy (Budapest)

 

 

Típus: 
Szervezeti adatok
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, augusztus 11