Elsődleges fülek

február 2019

h k sze cs p szo v
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
22
február
péntek
Február 22. péntek

 

KALENDÁRIUM

Böjtelő hava

Február 22. péntek

Évközi 6. hét

Szent Péter apostol székfoglalása

http://www.ktp.hu/kalendar/februar-22-szent-peter-apostol-szekfoglalasa-antiochiaban-unnep

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt16,13-19

Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”. Ők ezt felelték: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.” Erre megkérdezte őket: „És ti kinek tartotok Engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus azt felelte neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az Én Atyám, Aki a Mennyekben van. Én pedig mondom neked: te Péter vagy, és Én erre a kősziklára fogom építeni Egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt Rajta. Neked adom a Mennyek Országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a Mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a Mennyekben is.”

354-óta ezen a napon ünnepeljük a „péteri tisztség” alapítását. Az Atya nyilatkoztatja ki Péternek a Szentlélek által az igaz hitet, amit akkor ő még nem értett, még át kell mennie Jézus szenvedésének, halálának „tisztítótüzén”, botrányán. Csak így tisztul le ez az igaz hit, és válik valóságossá. A péteri hit tisztasága az, ami miatt a „pokol kapui” sem fognak erőt venni Krisztus Egyházán, mert tévedhetetlenül közvetíti az Üdvösséget, Isten ismeretét. A „pápai tévedhetetlenség”, kizárólag a hit és erkölcs dolgára vonatkozik (és akkor is csak szigorú feltételek együttes megvalósulása esetén). Ez a hit, Isten ismerete már itt a földön. Ezért „pontifex maximus” (legfőbb hídverő) a pápa Isten és a világ között.

Jézus az „oldás és kötés” hatalmát bízza Péterre és utódaira. Ezt a „hatalmat” mindaddig le szokták kicsinyelni, amíg valaki égetően rá nem szorul föloldozásra, csak az a kérdés, hogy ilyenkor tud-e hinni az illető a bűnök bocsánatában, már itt a földön. Az evilági bűnbocsánat, föloldozás, a lelki szabadság feltétele, amit nem helyettesíthet semmilyen „önszuggesztió”, immanens tréning, hanem csak valódi Krisztustól jövő hatalom. Ez a hatalom a bűnös szolgálatában áll, ezért mondta Ferenc pápa, hogy a „gyóntatószék a megbocsátásért van” (Róma 2016.02.08.). Az „oldás és kötés” hatalma az Isten irgalmasságának jele, és eszköze. Ezért sincs máshová menekülnünk önmagunk, és az önvád elől, mint a Péterre alapozott Egyházba, aminek az igazi sziklája maga Krisztus.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1558.   Jéna egyetemének megnyitása.

1938.  A magyar Koronatanács elfogadja a légierő fejlesztését szolgáló „Huba” tervet, amely egy repülőhadosztály felállítását tartalmazza

2011.   Összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Arab Liga, hogy megvitassa a líbiai helyzetet

 

Ezen a napon született:

1440.  V. László magyar király

1535.   Bornemisza Péter író, protestáns prédikátor

1732.   George Washington tábornok, 1789-1797 között az Egyesült Államok első elnöke

Egy gazdag ültetvényes család második fiúgyermekeként, Virginia államban látta meg a napvilágot. Fiatal korában vámtisztviselőként, majd földmérőként dolgozott a 13 gyarmat határától nyugatra fekvő területeken. 1754-től részt vett a franciák és indiánok ellen vívott háborúban, ahol több alkalommal is kitűnt hősiességével. A Monongahela folyónál vívott csatában négy golyó fúródott a kabátjába, és két lovat is kilőttek alóla. 1752-ben megörökölte, majd felvirágoztatta nagybátyja hatalmas ültetvényeit, az 1770-es évek elejére Virginia egyik leggazdagabb birtokosa lett. A Polgárok Házában mind többször emelte fel hangját a gyarmati kormányzat ellen. A függetlenségi háborút megelőző években katonaként és politikusként is komoly megbecsülést szerzett, 1775 júliusában a második kontinentális kongresszus delegáltjai őt választották meg az amerikai haderő főparancsnokának. Kulcsszerepet játszott a függetlenségre törekvő gyarmatok sikerében, mivel felismerte, hogy az Európából érkező reguláris csapatok túlerejével szemben a gerilla hadviselés és a váratlan rajtaütés jelenthet hatásos ellenszert. A háború alatt bár több súlyos vereséget is elszenvedett, de a sorsfordító trentoni, monmouthi és princetoni csatákban oroszlánrészt vállalt a győzelem kivívásában. Az 1783-as párizsi békeszerződés aláírására személyesen nem tudott elutazni, de komoly szerepe volt az amerikai gyarmatok függetlenségét megteremtő egyezmény tető alá hozásában, majd elévülhetetlen érdemeket szerzett az új állam konszolidációjában is. Tudását ugyan nem tartotta elegendőnek ahhoz, hogy beleszóljon az 1787-re megszülető amerikai alkotmány megszövegezésébe, az alaptörvényt létrehozó bizottság elnökeként azonban minden tekintélyét latba vetette a dokumentum elfogadása érdekében. 1789-ben őt választották meg az Egyesült Államok első elnökének. Az államszövetség élén az egység és a semlegesség politikáját képviselte: ellenezte, hogy a tengerentúli politikusok brit mintára pártokba tömörüljenek, a külpolitikában pedig egész életében azon az állásponton maradt, hogy a fiatal Amerikának távol kell tartania magát a nemzetközi bonyodalmaktól, és kerülnie kell a kötelezettségeket. Két cikluson keresztül, 1789-97 között ült az elnöki székben; legnagyobb fájdalmára az amerikai politika hamarosan pártoskodásba fulladt. Amikor 1797-ben véget ért második terminusa, visszavonult Mount Vernon-i birtokaira, ahol hamarosan megalapította az Egyesült Államok legnagyobb desztillálóüzemét. Az első amerikai államfőről nevezték el a Potomac partján felépített új fővárost, emellett egy állam is megőrizte a nevét. 1799 decemberében halt meg, mely után igazi legendává, az amerikai elnökök és politikusok ideáljává nőtt.

1757.   Csekonics József tábornok, a Szent István-rend vitéze

1788.  Arthur Schopenhauer német író, filozófus

Danzigban, Lengyelországban született. Apja, Heinrich Floris gazdag nagykereskedő, anyja, Johanna Schopenhauer regényírónő. A család 1793-ban Danzig porosz fennhatóság alá kerülésekor Hamburgba települt át. 1803-04-ben apjával bejárta Európát, s kívánságára kereskedelmet kezdett tanulni. Amikor apja meghalt, 1807-től Gothában gimnazista, 1809-től a göttingeni, 1811-től a berlini egyetem hallgatója, 1813-ban Jenában filozófiából doktorált. Weimarban kapcsolatba került Goethével, majd Drezdába költözött, ahol 1819-ben kiadta fő művét Die Welt als Wille und Vorstellung. 1820-tól  magántanár a berlini egyetemen, 1831-ben Frankfurt am Mainban telepedett le. Magányosan élt, sokoldalú írói tevékenységéről kora szinte tudomást sem vett. Csak 1850 után, főként Julius Frauenstädt filozófus hatására fedezték fel, haláláig dicsőség övezte. Szerinte az akarat az egyedüli valóság, az értelem is csak az akarat eszköze. Az akarat valaminek a hiánya, tehát szenvedés; ha elérjük, amit akarunk, a kín egy pillanatra megszűnik, de nyomban új kívánságok, egyben új kínok támadnak. Az akarat hatalmas ösztöne késztet táplálkozásra és szerelemre, utóbbi fő szerepe a nem fenntartása. Az erkölcsiség alapja a mások szenvedései iránti részvét. Frankfurt am Mainban halt meg 1860. szeptember 21-én.

1861.   Rados Gusztáv matematikus, a Kőnig-Rados tétel egyik névadója

1910.   Kohán György Kossuth és Munkácsy-díjas festő

1932.  Edward Kennedy amerikai szenátor, a Demokrata Párt egyik vezetője

 

Ezen a napon hunyt el:

1512.   Amerigo Vespucci itáliai utazó, felfedező, Amerika névadója

1589.  Dudith András pécsi püspök, polihisztor, császári-királyi tanácsos

Paduában és Veronában, majd Párizsban tanult. Mint Reginald Pole bíboros megbízottja járt V. Károly, Stuart Mária és II. Henrik kir. udvarában. 1557 körül esztergomi kanonok, 1561-ben esztergomi prépost, 1562-ben tinnini, majd csanádi, 1563. szept. 4-én pécsi püspök lett. 1561–63-ban a m. klérus képviselője a tridenti zsinaton, ahol felszólalásaival nagy tekintélyt szerzett magának és hazájának. Az elkövetkező években I. Miksa megbízásából többször járt diplomáciai küldetésben Lengyelo.-ban. 1567-ben püspökségét odahagyva protestáns hitre tért, megházasodott és Lengyelo.-ban telepedett le. Felesége vagyona lehetővé tette, hogy gondtalanul a tudománynak éljen. Humanista polihisztor volt: teológiával, a görög-római irodalommal és a természettudományokkal egyaránt foglalkozott, kora tudósaival kiterjedt levelezésben állt.

1709.  Bagossy Pál kuruc brigadéros

1980.  Oskar Kokoschka osztrák festőművész

2007.  Lengyel Balázs író

 

 
22
február
péntek
Cortonai Szent Margit - február 22.

Cortonai Szent Margit bűnbánó, ferences nővér

született: Laviano, Itália, 1247

elhunyt: Cortona, 1297. február 22.

Szegény parasztcsalád gyermeke, édesanyját hét éves korában elveszítette. 17 éves szépségként egy montepulcianói nemes ágyasa. 1273-ban férjét meggyilkolták. Margitot apja nem fogadta vissza, ez indította el megtérését. Vezekelni akart, de szépsége miatt a cellei ferencesek nem bíztak állhatatosságában. Csak 1276-ban vehette föl a ferences harmadrend vezeklő öltözetét. Önként vállalt keresztjéért kezdték szentnek tekinteni, ezért egy éjszaka az utcán szétkiabálta ifjúsága bűneit, de éppen az ellenkezőjét érte el vele, mint amit akart. Hosszan küzdött a sátán kísértéseivel. Rágalmazták, elvesztette lelkivezetője bizalmát, majd hét évre áthelyezték Sziénába. Életének utolsó éveiről nincs adat. XIII. Benedek pápa 1728 pünkösdjén avatta szentté.

 
22
február
péntek
Szent Péter apostol székfoglalása Antiochiában - ünnep - február 22.

 

Szent Péter apostol székfoglalása Antiochiában

 

Latinul: Cathedra Sancti Petri Antiochiae. Már 354-ben a Depositio Martyrum jelzi, mint Péter tanító székének ünnepét, az apostolra alapított Egyház egységének kifejezésére.

A magyar hagyományban a Müncheni kódexben Szent Péter székbe ülése, az Érdy-kódexben Szent Péter apostol székben való felmagasztalása, a Debreceni kódexben Szent Pétörnek székös ünnepe, a Winkler-kódexben (Csefkó Gyula szerint „Szent Pétör ű székössége” félreolvasásából eredően) Üszögös Szent Péter, a népnyelvben Turán Üszögető Szent Péter, Sándorfalván Széklábfúró Szent Pétör.

A néphagyományban szerencsétlen napnak számított. A germán népeknél tavaszkezdő nap, amely sok évben farsang végére esik, s így tájanként váltakozva vendégeskedéssel, zajütéssel, télkiűző szertatással, szalmabáb elégetésével ünneplik meg.

A vatikáni Szent Péter-bazilika főapszisának oltára fölött egy ősi pápai trónszéket tisztel a hagyomány, melyet Gianlorenzo Bernini bronz ereklyetartóba foglalt. Előtte 2 bronzangyal, fölötte 2 angyal tartja a pápai tiarát és a kulcsokat. Kétoldalt 4 egyházatya (Szent Ambrus, Ágoston, Atanáz és Aranyszájú Szent János) bronz szobrai. Az építmény 1658-66-ban készült, Giovanni Artusi öntötte. Az ereklyetartóban lévő, fából faragott trónszéket 18 elefántcsontlemez burkolja, domborműveik a görög-római mitológia szörnyetegeit és Herkules erőpróbáit idézik, stílusuk a 4. századi alexandriai művésziskolára utal. Bizonyítottnak tekintik, hogy a trónszék Nagy Konstantin császáré volt, aki pogány korában különösen tisztelte Herkulest. A lateráni palotában állt, és a császár ajándékaként a palotával együtt kerülhetett I. Szilveszter pápa birtokába.

 

Olvasmány Nagy Szent Leó pápa beszédeiből

Krisztus az egész emberiségből az egy Pétert választja ki, hogy a hitre meghívott minden népnek, sőt minden apostolnak és az Egyház összes elöljárójának is élére álljon. Ezt pedig azért tette, hogy – bár Isten népében sok pap és sok pásztor van – mégis Péter kormányozza igazában mindazokat, akiken elsődlegesen Krisztus uralkodik. Szeretteim, Isten kegyessége a maga hatalmának fönséges és csodálatos részesévé tette ezt a férfit, és ha akarta is, hogy a többi vezető is ennek Péterrel együtt részese legyen, csak őáltala adta meg a többinek azt, amit nem tagadott meg tőlük. 

Egy alkalommal az Úr valamennyi apostolát megkérdezte, miképpen vélekednek őróla az emberek. Ameddig az emberi tudatlanság bizonytalankodásairól számolnak be az apostolok, addig mindannyian együtt adják a választ. 

Amikor azonban azt kérdezi, hogy maguknak a tanítványoknak mi a véleménye, akkor az lesz az első az Úr megvallásában, aki első az apostoli méltóságban is. Hiszen Péter mondta: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám (Mt 16, 16-17); vagyis azért vagy boldog, mert téged Atyám tanított erre; nem vitt tévútra semmi földi vélekedés, hiszen mennyei sugallat oktatott ki. Nem test és nem vér, hanem az nyilatkoztatott ki engem neked, akinek egyszülött Fia vagyok. 

Majd Jézus így folytatta: Én is mondom neked; vagyis, amiként Atyám feltárta neked istenségemet, úgy most én is tudatom veled kiemelkedő méltóságodat: Te Péter vagy. Igaz ugyan, hogy én vagyok az elpusztíthatatlan szikla, én vagyok a szegletkő, amely egybeköti a kettőt (vö. Ef 2, 14. 20), én vagyok az az alap, amelyen kívül mást senki sem rakhat, mindazonáltal te is szikla vagy, mert az én erőm ad neked szilárdságot, hogy mindaz, ami az én hatalmam, az a részesedés által a tied és az enyém legyen. 

Erre a sziklára építem Egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta (Mt 16, 18). Erre az erődítményre, mondja, örök templomot építek majd, és Egyházam, ez a fenséges és egészen az égbe nyúló épület ennek a hitnek a szilárdságára épül. 

Ezt a hitvallást el nem fojtja a pokol hatalma, bilincsbe sem veri a halál: ez a szó valóban az élet szava. És így, aki ezt megvallja, azt az égbe segíti, aki pedig megtagadja, azt a kárhozatba taszítja. 

Ezért is mondja az Úr Szent Péternek: Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva (Mt 16, 19). 

Átszállt a többi apostolra is ennek a hatalomnak az őket megillető része, és ennek a határozatnak a törvényes ereje átszállt az Egyház valamennyi pásztorára is, de Urunk nem ok nélkül bízta erre az egyre azt, amit a többivel is közölt. Péterre ugyanis azért bízta különösképpen is ezt a hatalmat, mert az Egyház valamennyi elöljárója előtt Péter lesz a mintakép.

 

Könyörgés

Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 
 
 
25
26
27
28
1
2
3