Elsődleges fülek

augusztus 2019

h k sze cs p szo v
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
22
augusztus
csütörtök
Augusztus 22. csütörtök

 

KALENDÁRIUM

Kisasszony hava

Augusztus 22. csütörtök

Évközi idő 20. hét

Boldogságos Szűz Mária királynő:

http://www.ktp.hu/kalendar/augusztus-22-boldogsagos-szuz-maria-kiralyno-emleknap

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk1,26-38

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.'' Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni [Iz 7,14]. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége'' [2 Sám 7,13; Iz 9,6]. Mária erre megkérdezte az angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen'' [Ter 18,14; Jób 42,2]. Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.'' És eltávozott tőle az angyal.

Isten előkészíti Szűz Máriát Fiának, Jézus Krisztusnak fogadására. Épp ezért már fogantatása pillanatától, anyjának Annának méhétől kezdve megóvta Őt az „áteredő bűntől”. Mind ez nem valami „érdem” következménye, hanem Krisztusra való tekintettel történt, hiszen azt mondja Jézusról a Szentírás hogy Ő, „bűnt nem ismert” (2Kor5,21), így az Édesanyjának is mentesnek kellett lennie a bűntől. Mind ez „bennfoglalt” igazság, ami a Szentírás logikájából fakad, s ezen a mai mondaton alapul: „Istennél semmi sem lehetetlen”.

Az evangélium Mária méltóságáról szól, ami Istenszülőségéből fakad. Gábriel arkangyal szavai erről szólnak. Szűz Mária tisztelete az Egyházban az „Üdvtörténetben” betöltött szerepéből fakad. Az Üdvösség történetében pedig ő az Istenszülő.

Azt is tanítja, hogy a „bűn” mint olyan, nem tartozik lényegileg az emberi természethez. Lehet valaki teljes ember a bűn igézete nélkül is, miközben mi mindnyájan a bűn vonzásában élünk, ezért is kell imádkoznunk a Szeplőtelen Szűz Máriához, hogy segítsen minket a bűnnel való küzdelmünkben.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1785.         II. József király megszünteti az örökös jobbágyságot

1837.         Megnyílik a Pesti Magyar Színház, későbbi nevén a Nemzeti Színház

1849.        I. Ferenc József Paszkevicshez írt levelében közli, hogy nem ad amnesztiát a magukat megadóknak

Varsói herceg úr,

igaz és jogos megelégedéssel értesültem azokról a szerencsés hírekről, melyeket főméltóságod augusztus 16/4-i levelében volt szíves közölni velem.

A kitűnő hadsereg, melyet ön vezényel, és amely az ön vezénylete alatt hozzászokott a győzelemhez, fényesen igazolta a magyarországi hadjáratban régi hírnevét, amelyet élvez. Főméltóságod is újra kiérdemelte a csatatéren őfelségének a császárnak, felséges szövetségesemnek és barátomnak magas megelégedését, valamint az én őszintén átérzett elismerésemet. Az a szép siker, melyet most aratott, még tetézi érdemeit, herceg. A hősök vérével takarékoskodva elérni a felkelők hadserege jelentős részének feltétlen megadását olyan siker, ami felér a véres babérokkal. Legforróbb hálám nyilvános és ékes tanúbizonyságául ezennel megküldöm főméltóságodnak Mária Terézia katonai lovagrendem nagykeresztjének jelvényeit.

Bizonyos, tábornagy úr, hogy ha csak szívem sugallatát kellene követnem, örömest borítanék áthatolhatatlan fátylat a múltra, és csakis azoknak az eszközöknek keresésével foglalkoznék, melyek begyógyíthatnák a kegyetlen forradalom által a szerencsétlen Magyarországon ütött véres sebeket. Nem felejthetem el azonban, hogy szent kötelességeim vannak többi népem iránt is, és hogy birodalmam közjava olyan kötelességeket és meggondolásokat kényszerít rám, melyeket nem szabad szem elől tévesztenem. Bárhogy legyen is, főméltóságod igazságot szolgáltatott nekem azt feltételezve, hogy mennél nagyobb rész lesz az, amelyet minden komoly érdek együttes gondos mérlegelése után a kegyelemnek szentelhetek, annál teljesebb lesz az örömöm.

Engedje meg, tábornagy úr, hogy újra biztosítsam nagyrabecsülésemről és igaz rokonszenvemről, mellyel maradtam őszinte jóakarója Ferenc József

1849.        Az osztrákok elfoglalják Velencét

1921.         A magyar hadsereg bevonul az addig szerb megszállás alatt álló pécs-baranyai területr

1936.         Horthy Miklós és Adolf Hitler első találkozója

1968.        Csehszlovákia felszólította a Varsói Szerződés csapatait az ország elhagyására

1988.        Ülősztrájk a budapesti román nagykövetség előtt a falurombolás elleni tiltakozásul

 

Ezen a napon született:

1813.         báró Ormai Norbert honvéd ezredes, akit elsőként végezték ki Aradon 36. születésnapján

1862.        Claude Debussy francia zeneszerző

1895.         Almásy László Afrika-kutató

1908.        Henri Cartier-Bresson francia fényképész

1914.         Baróti Géza író, újságíró

1918.         Benkő Gyula Jászai Mari-díjas színész

 

Ezen a napon hunyt el:

1350.         VI. Fülöp francia király

1485.         III. Richárd angol király

1599.         Luca Marenzio olasz zeneszerző

1806.        Jean-Honoré Fragonard francia festőművész, grafikus

1831.         Kazinczy Ferenc író, költő, nyelvújító

1849.        Ormai Norbert honvéd ezredes, az 1848–49-es szabadságharc vértanúja

Német nemesi családban (Auffenberg) született, tanulmányait az olmützi katonai iskolában végezte, majd 1828-ban hadapródként lépett be a 31. (Leiningen) gyalogezredbe. 1840-ben hadnagy, ekkor a galíciai lengyel hazafiakhoz fűződő kapcsolatai miatt letartóztatták. Hét év vizsgálati fogság után 1847-ben tizennégy év várfogságra ítélték. Munkács várában töltötte büntetését, ahonnan 1848-ban, magyar nyomásra amnesztiával kiszabadult. A Batthyány-kormány felterjesztésére május elején kegyelmet kapott, és Mieczyslaw Woroniecki vadászönkénteseinek századosa lett. Ekkor változtatta nevét Ormai Norbertre. 1848 szeptemberében egységével részt vett a délvidéki harcokban. Októbertől Kossuth Lajos mellett őrnagyi rangban szárnysegéd lett. 1848. december végén megbízták egy vadászezred felállításával. 1849 márciusától alezredessé léptették elő, és további három honvéd vadászezred szervezésére kapott felhatalmazást. Szintén 1849. márciustól ezredessé léptették elő, s a honvéd vadászezredek főparancsnokává és főfelügyelőjévé nevezték ki. 1849. augusztus elején benyújtja lemondását, ez azonban már nem segített rajta. A császári hadbíróság előtt hiába védekezett ezzel, szinte egynapi tárgyalás után kötél általi halálra ítélték és az ítéletet azonnal végrehajtották.

1888.        Trefort Ágoston művelődéspolitikus, miniszter

A művészetek fejlesztésére irányuló működéséből a legjelentősebb a Zeneakadémia megalapítása, melyet 1875. november 14-én nyitottak meg és Liszt Ferenc lett a vezetője. A képzőművészetet is pártfogolta, megalapítva az első festészeti mesteriskolát, melynek vezetője Benczúr Gyula lett. Továbbfejlesztette az Országos Mintarajztanoda Rajztanárképezdét is. A képzőművészeti tárlatok forgalma megnőtt, s a művészek egyre sűrűbben kaptak megrendeléseket a közintézményektől. A műemlékvédelem terén is tevékenykedett. Elérte, hogy törvény intézkedett műemlékeink megóvásáról, például a budavári Mátyás-templom, a kassai Szent Erzsébet-dóm, a bártfai Szent Egyed-templom, a jáki apátság, pécsi székesegyház, a vajdahunyadi vár, a visegrádi Salamon-torony rendbehozataláról. Az ipar és iparművészet érdekében megalapította az Iparművészeti Múzeumot. Az 1880-as évek elején pedig a Technológiai Iparmúzeumot. A nemzeti kérdés kapcsán a magyarosító politikai vonalvezetés jellemzi. Igyekezett egyformán felkarolni és fejleszteni tárcájának minden területét. Hármas jelszava: „közegészség, közgazdaság, közoktatás”.

1922.         Michael Collins ír forradalmár, politikus

1946.         Sztójay Döme (Demeter Stojakovich), katonatiszt, miniszterelnök

1958.         Roger Martin du Gard Nobel-díjas francia író

1989.        Alekszandr Szergejevics Jakovlev szovjet repülőgéptervező

1992.         Dr. Mándoky Kongur István nyelvész, turkológus

 

 
22
augusztus
csütörtök
Boldogságos Szűz Mária Királynő - szeptember 22.

 

Boldogságos Szűz Mária Királynő
 

Az ünnepet1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa.

"Illő volt, hogy Fia érdemei folytán előbb itt a földön dicsőség övezze a Szűzanyát, utána pedig megkapja dicsőséges helyét a mennyben is. Illő volt, hogy itt a földön dicső legyen, hogy azután bejusson a mennyei teljes boldogságba. Illő volt, hogy miként itt a földön az erények legmagasabb fokára felemelte Őt a Szentlélek, ugyanúgy a legnagyobb mennyei dicsőségbe is bevigye." (Szent Amadeus püspök szentbeszédéből)

Szűz Máriát ősidők óta királynőként tiszteli az Egyház. A Loretoi Litániában található fohászok közül több is királynénak nevezi Máriát. Amikor 431-ben az Efezusi Egyetemes Zsinat kimondta, hogy Szűz Mária valóságos istenszülő, vagyis nem csupán Krisztus anyja, hanem Isten anyja, akkor az imádkozó Egyház is kibontotta ennek a titoknak a gazdagságát. Máig imádkozzuk az ősi fohászt: „Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője…”. A pápák is gyakran királynőnek nevezték Máriát. Mondjuk őt Apostolok Királynéjának, Vértanúk Királynéjának, Hitvallók Királynéjának, Angyalok Királynéjának, Pátriárkák, Próféták Királynéjának, Béke Királynéjának, sőt a Világmindenség Királynéjának is, és mondjuk Mennyek Királyné Asszonyának is az Egyház ősi imádságában, a zsolozsmában, ahol ma is énekeljük a Regina Coeli kezdetű antifónát. A liturgikus naptárban a Mennyek Királynéja ünnepet szinte magába olvasztotta Mária Királynő ünnepe, melyet XII. Piusz pápa május 31-ére helyezett. Királynői méltóságának teológiáját már Szíriai Szent Efrém és Szent Ambrus gondosan kidolgozták. XII. Piusz pápa 1954. október 11-én adta ki Ad Coeli Reginam kezdetű enciklikáját, mely a legfontosabb tanítóhivatali megnyilatkozás Szűz Máriáról, a Mennyek Királynéjáról. Méltó volt külön is hangsúlyozni ezt a tanítást, hiszen a Mária mennybevételének ősi igazságát kihirdető apostoli rendelkezés kifejezetten kimondja, hogy a Szűzanya „testével és lelkével a mennyei legfőbb dicsőségbe fölvétetett, ahol Fiának, az idők halhatatlan Királyának jobbján Királynőként tündököl”. A II. Vatikáni Zsinat szintén egyértelműen a Mindenség Királynéjának nevezi Szűz Máriát, éppen mennybevétele összefüggésében: „Felmagasztalta, a Mindenség Királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon Fiához, az uralkodók Urához (vö. Jel 19,16), a bűn és a halál legyőzőjéhez”. Méltán mondhatjuk tehát, talán világosabban és határozottabban is, mint bármikor, hogy a Boldogságos Szűz Mária a világ győzelmes Királynéja. Az Egek Királynéja kifejezés egészen univerzális magasságokba emel minket. Bizalmat ad Mária anyai közbenjárásában. Bizalmat ad emberi történelmünk nehézségei, hitünk megpróbáltatásai között is.

 

Olvasmány Szent Amadeus lausanne-i püspök szentbeszédeiből

Nézd csak, milyen fölségesen ragyogott Mária csodálatos neve már mennybevétele előtt itt a földön, és mindenütt ismeretes volt már dicsőségének híre, mielőtt e kiváló teremtményét a mennybe vette volna Isten. Illő volt, hogy Fia érdemei folytán előbb itt a földön dicsőség övezze Szűz Máriát, utána pedig megkapja dicsőséges helyét a mennyben is. Illő volt, hogy itt a földön dicső legyen, hogy azután bejusson a mennyei teljes boldogságba. Illő volt, hogy miként itt a földön az erények legmagasabb fokára felemelte őt a Szentlélek, ugyanúgy a legnagyobb mennyei dicsőségbe is bevigye.

Tehát már halandó földi életében elkezdte élvezni a jövendő mennyei boldogságot, azaz már itt a földön elérte az Istennel való legfölségesebb kapcsolatot, és egyben kimondhatatlan szeretetével segítette embertársait. Ezért volt része az angyal hódoló köszöntésében és az emberek tiszteletteljes szolgálatában. Mellette állott Gábor főangyal angyalok kíséretében. A többi apostollal együtt gondoskodott róla János apostol, aki maga is szűzi életet élt. Szeretettel fogadta magához a kereszten rábízott Szűzanyát. Az angyalok mint Királynőjüket, az apostolok pedig mint Úrnőjüket szerették, és mindnyájan gyöngéd tisztelettel hódoltak előtte.

Mária az erények legmagasabb fokán tündöklik, tenger sok isteni karizmával, megmérhetetlen kegyelemmel teljes, és így minden embernél kiválóbb lett, de bőkezű ajándékozással árasztja is mindezt a rá szomjazó hívő népre. Testi gyógyulást és lelki orvoslást nyújtott, hiszen életre tudta kelteni az embert a testi és lelki halálból. Ugyan van-e valaki, aki bánatosan és szomorúan, vagy az isteni misztériumokat meg nem ismerve távozott volna valaha tőle? Ugyan van-e valaki, aki, ha bármit is kért Urunk Anyjától, Máriától, ne boldogan és örvendezve ért volna haza?

Ilyen nagy isteni ajándékkal teljes ez a jegyes, ez az Egyszülött Jegyesnek édes és minden szeretetre méltó Anyja. Olyan, mint a bölcsesség kertjének forrása, mint az élő és éltető vizek kútja. E vizek áradata a Libanonról, az Istentől indulva Sion hegyétől kiárad a körülvevő idegen népekre is. Mennyei bőséggel árasztotta ki rájuk a béke folyamát és a kegyelem áradatát. Amikor tehát a szüzek Szüzét az Isten és Fia, a Királyok Királya, az angyalok örvendezése és a főangyalok ujjongása meg a mennyeiek dicsőítő éneke közepette felvette a mennybe, akkor teljesedett be a Zsoltárosnak az a jövendölése, amelyet az Úrról így énekelt: A királynő ott áll jobbodon, arannyal átszőtt ruhában (vö. Zsolt 44, 10).

 

Könyörgés

Istenünk, te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1