Elsődleges fülek

január 2019

h k sze cs p szo v
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
24
január
csütörtök
Január 24. csütörtök

 

KALENDÁRIUM

Boldogasszony hava

Január 24. csütörtök

Évközi 2. hét

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

http://www.ktp.hu/kalendar/szalezi-szent-ferenc-puspok-egyhaztanito-januar-24

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mk3,7-12

Jézus tanítványaival együtt elment a Galileai tengerhez. Nagy sokaság követte Őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából, a Jordánon túlról. Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött Hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák Őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak Előtte és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia.” Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne árulják el Őt.

Az egész Márk evangéliumon végig vonul a „hallgatási parancs”. Ha valaki csak Jézus csodái alapján ismeri meg az Ő kilétét, az téved, ha csupán hatalmas tetteit veszi tekintetbe, és ha nem látja szenvedéseit és halálát, akkor becsapja magát. Amikor az ember és Istenellenes tisztátalan lelkek azt kiáltozzák: „Te vagy az Isten fia”, azzal félrevezetik az embereket, mert megerősítik bennük azokat a vágyakat, amik nem Isten felé vezetik őket, hanem pusztán egy evilági uralomhoz.

A zsidók, olyan Messiást vártak, aki szolgákból urakká, legyőzöttekből győzőkké, elnyomottakból elnyomóvá teszi őket. Ezeknek a vágyaknak jól jön egy olyan ember, aki hatalommal rendelkezik, s még a tisztátalan lelkeknek is parancsolni tud. Jézus azonban az Úr „szenvedő szolgája”, az Ő igazi dicsősége a szenvedés és a halál legyőzésében nyilvánul meg, és nem a csodálatos gyógyításokban. A gyógyításokban Isten könyörülete válik láthatóvá. Jézus ezért tiltja meg a tisztátalan lelkeknek, hogy arról beszéljenek, hogy Ő az Isten fia.

Márk evangéliuma a legkorábbi evangélium, minden stilizálás, „kozmetikázás” nélkül. Mivel beszámolója, tanúságtétele, időben közelebb van a szemtanúkhoz, így nem kell a „retorika eszközeit” alkalmaznia, hiszen „szemtanúkhoz” beszél. A későbbi evangéliumoknak már élniük kell azokkal az eszközökkel, amiket a hétköznapi beszéd során mindnyájan használunk, az érdeklődés fölkeltésére vagy fönntartására: „órák óta”, „mindenki” „állandóan”. Márk csak arról beszél, hogy „sokan” követik Jézust, míg Máté és Lukács evangélista már arról, hogy „mindenki”. Ez az „evangéliumi túlzás” a szeretet jele. Figyeljük csak saját hétköznapjainkat, azt, hogy egy élmény intenzitását, milyen szavakkal fejezzük ki. Saját kommunikációnk megfigyelésével közelebb kerülhetünk az evangéliumi szóhasználat megértéséhez.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

41. Egy pretoriánus meggyilkolta a Római Birodalom harmadik császárát Gaius Caesar Augustust, közismert nevén Caligulát

Már kisgyermekként apja seregével járt, a katonáktól kapta kis csizmái (caliga) után becenevét. Tiberiust követte a trónon annak meggyilkolása után, s első hónapjaiban hozott ígéretes intézkedései igen népszerűvé tették. Egy súlyos betegség következményének tartják jellemének torzulását, kegyetlenkedése, szeszélyei, érthetetlen átalakulása pszichopatára utalnak. Elvárta, hogy istenként tiszteljék, csodálják, "új napnak" nevezte magát. Sikertelen hadjáratai, zsarnoksága összeesküvéseket váltottak ki, az utolsó ilyen során Cassius Chaerea személyes bosszútól vezérelve megölte.

1458.  Hunyadi Mátyást Budán I. Mátyás néven királlyá választják

1849.  Szelindeknél Bem József tábornok megállítja a császári erőket. Puchner segítséget kér Lüders orosz tábornoktól

1852. Letartóztatják a Székelyföldön szervezkedő Habsburg-ellenes mozgalom első vonalában tevékenykedő mintegy hatvan embert

A szabadságharc folytatását váró volt honvédek és tisztek vezetője Makk József volt. Az emigrációból Kssuth bíztatta őket kitartásra, azzal lelkesítve a csoportot, hogy a biztosan kitörő európai háború leköti az osztrák erőket, s akkor jó eséllyel szembeszállhatnak a császári hatalommal. A szervezkedésben kisnemesek, kispolgárok és értelmiségiek vettek részt, tömegbázist nem sikerült teremteniük. A letartóztatott összeesküvők vezetőit felakasztották, a többieket 5-18 évi várfogságra ítélték. A mozgalom elindítója és vezére külföldre szökött.

1984.  Az Apple bemutatja az első Macintosh számítógépet

1990.  Az országgyűlés elfogadja az 1990. IV. törvényt a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról

 

Ezen a napon született:

1712. I. (Nagy) Frigyes porosz király

A felvilágosult abszolutizmus képviselője volt. Uralkodása alatt országát a nagyhatalmak közé emelte, belpolitikájával könnyített a jobbágyok terhein, fellendítette országa iparát, határain védővámot szedetett.

1732.   Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais francia író, színműíró

1929.  Dési Ábel költő, író, publicista

1953.   Csengey Dénes író, költő, politikus

 

Ezen a napon hunyt el:

1920.  Amedeo Modigliani olasz festő és szobrász

1965.   Winston Churchill Nagy-Britannia miniszterelnöke

1972.   Bóbis Gyula olimpiai bajnok birkózó

1983.  Cukor George magyar származású Oscar-díjas amerikai film- és színházi rendező

1986.  L. Ron Hubbard író, a Szcientológia Egyház alapítója

1996.  Iharos Sándor atléta, futóbajnok

2004. Kristó Gyula történész, akadémikus

 

 
24
január
csütörtök
Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító - január 24.

 

SZALÉZI SZENT FERENC püspök, egyháztanító 

született: Sales, Savoya, 1567. augusztus 21.

elhunyt: Lyon, Franciaország, 1622. december 18.

 

Előkelő családban született. Atyja jogásznak szánta. 1582-ben Párizsba küldték, a jezsuiták kollégiumában lakott, s a jog mellett teológiával is foglalkozott. 1588-ban atyja Páduába küldte, ahol 1591-ben mindkét jog doktora lett. Páduai éveiben A. Possevino jezsuita volt a lelkiatyja. 1592-ben Lorettóba és Rómába zarándokolt, hazatérve Chambéryben kapott állást, s tudtán kívül atyja kineveztette az Annecybe menekült genfi káptalan prépostjává. E kinevezést Ferenc isteni jelnek vette, lemondott állásáról, és atyja tiltakozása ellenére 1593-ben pappá szentelték. Buzgósága láttán 1594-ben a püspöke Chablais vidékére küldte, ahol a berni reformátorok 1535 óta szinte teljesen kiirtották a katolikus vallást, a papokat bebörtönözték, a templomokat lerombolták, a kolostorok elnéptelenedtek. Ferenc Thonóban kezdte a munkát. 5 év alatt 25.000 lelket térített vissza az Egyházba. Genf környékén is próbálkozott, de Th. Beza meghiúsította munkáját. 1602-ben Genf püspökévé szentelték. A papságot és a szerzeteseket fölrázta tespedtségükből. A hitoktatást laikusokból szervezett testvérületekkel oldotta meg, tankönyvül Bellarmin Szent Róbert katekizmusát adta kézbe, Annecyben maga is tanította a gyermekeket. Híresek voltak nagyböjti beszédsorozatai. A király párizsi segédpüspökké akarta tenni, de Ferencnem fogadta el. Levelezés útján is vezetett lelkeket, kb. 6000 levele fönnmaradt. 1606-ban Annecyben a város értelmisége számára akadémiát alapított, mely nem volt ugyan hosszú életű, de mintát adott Richelieu bíborosnak a Francia Akadémia megalapításához. 1604-től fáradozott egy női rend alapításán. 1610-ben Szent Franciskával együtt megalapította a vizitációs apácák rendjét. Sajátos elmélkedési módszerét a Philothea--ban írta le (elmélkedési módszerek).

1661-ben boldoggá, 1665-ben szentté avatták. 1887-től egyháztanító, 1923-tól az újságírók védőszentje lett.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

 

Olvasmány

Szalézi Szent Ferenc püspöknek „A jámborság útja” című könyvéből

A világ teremtésekor megparancsolta a teremtő Isten a növényeknek, hogy mindegyik a maga faja szerint teremjen gyümölcsöt. A keresztényeknek, „akik az ő Egyházának az élő növényei” szintén megparancsolta, hogy ki-ki a saját állása és hivatása szerint hozza meg a jámborság gyümölcsét.

Tehát hangoztatom: más-más módon kell a jámborságot gyakorolnia az előkelő embernek és a kézművesnek, a szolgának és a fejedelemnek, az özvegynek, a hajadonnak és a feleségnek. Sőt a jámborság gyakorlatainak alkalmazkodniuk kell egészen részletesen az egyes ember testi egészségéhez, foglalkozásához és hivatalos kötelességeihez.

Kérlek, Philotea, te magad mondd meg: tényleg dicséretes lenne-e, ha a püspökök olyan visszavonultan akarnának élni, mint a karthauzi szerzetesek; ha a házasemberek a család anyagi javait nem törekednének jobban gyarapítani, mint a kapucinusok; ha a kézműves az egész napot a templomban töltené, mint a szerzetesek; vagy fordítva: ha egy szerzetes minden olyan alkalommal és minden olyan esetben, amikor azt egy-egy embertársa szüksége megkívánná, mindig törődnék vele, mint ahogy az a püspök dolga? Mondd meg te magad: nemde nevetséges, rendetlen és megengedhetetlen lenne az ilyen jámborság?

Mégis gyakorta előfordul ez a tévedés, ez a képtelenség. Viszont az igazi és őszinte jámborság, Philotea, semmire nem ártalmas, sőt mindent megjavít és tökéletesít. De ha a jámborság hivatásunk és állásunk józan követelményeivel ellenkezik, akkor kétségtelenül hamis erény lesz.

A méhecske is úgy gyűjti magának a mézet a virágokból, hogy azokat nem sérti meg, hanem éppen olyan üdén és sértetlenül hagyja el, mint ahogy megtalálta. Az igazi jámborság még a méhecskénél is helyesebben cselekszik, mert nemcsak hogy nem sérti meg az egyes hivatások és foglalkozások követelményeit, hanem azokat még érdemesebbé és még szebbé is teszi.

Azt mondják, hogy ha a drágaköveket mézbe teszik, akkor még szebb színben tündökölnek és ragyognak, ugyanígy lesz kedvesebb és tökéletesebb az az ember is, aki a hivatásának megfelelő jámborságot gyakorolja. Az ilyen jámborság gyakorlásával ugyanis békésebb lesz a te életed és a családod élete is, őszintébb lesz a férj és feleség közti kölcsönös szeretet, hűségesebb lesz az elöljáró iránti engedelmesség, kellemesebb és eredményesebb lesz minden egyes foglalkozás is.

Tehát tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnák zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból és a házasok köréből. Viszont hangoztatom, kedves Philotea, hogy a teljesen szemlélődő, kolostori és szerzetesi jámborságot az említett hivatalokban és állásokban nem lehet gyakorolni. Azonban a most említett háromféle jámborságon kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy általa a világi életet élők is tökéletességre jussanak.

Bármilyen viszonyok között legyünk is, a tökéletes életre lehet és kell is törekednünk.

 

Könyörgés

Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad, hogy Szalézi Szent Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen. Segíts, hogy példája szerint mi is fáradhatatlanul szolgáljuk embertársainkat, és így mindenkor tanúságot tegyünk szereteted hatalmáról. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.