Elsődleges fülek

szerda, augusztus 22, 2018

All day
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
22
augusztus
szerda
Augusztus 22. szerda

KALENDÁRIUM

Augusztus 22. szerda

Évközi 20. hét

Boldogságos Szűz Mária királynő: http://www.ktp.hu/kalendar/augusztus-22-boldogsagos-szuz-maria-kiralyno-emleknap

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk1,26-38

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.'' Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni [Iz 7,14]. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége'' [2 Sám 7,13; Iz 9,6]. Mária erre megkérdezte az angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen'' [Ter 18,14; Jób 42,2]. Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.'' És eltávozott tőle az angyal.

Isten előkészíti Szűz Máriát Fiának, Jézus Krisztusnak fogadására. Épp ezért már fogantatása pillanatától, anyjának Annának méhétől kezdve megóvta Őt az „áteredő bűntől”. Mind ez nem valami „érdem” következménye, hanem Krisztusra való tekintettel történt, hiszen azt mondja Jézusról a Szentírás hogy Ő, „bűnt nem ismert” (2Kor5,21), így az Édesanyjának is mentesnek kellett lennie a bűntől. Mind ez „bennfoglalt” igazság, ami a Szentírás logikájából fakad, s ezen a mai mondaton alapul: „Istennél semmi sem lehetetlen”.

Az evangélium Mária méltóságáról szól, ami Istenszülőségéből fakad. Gábriel arkangyal szavai erről szólnak. Szűz Mária tisztelete az Egyházban az „Üdvtörténetben” betöltött szerepéből fakad. Az Üdvösség történetében pedig ő az Istenszülő.

Azt is tanítja, hogy a „bűn” mint olyan, nem tartozik lényegileg az emberi természethez. Lehet valaki teljes ember a bűn igézete nélkül is, miközben mi mindnyájan a bűn vonzásában élünk, ezért is kell imádkoznunk a Szeplőtelen Szűz Máriához, hogy segítsen minket a bűnnel való küzdelmünkben.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1785.   II. József király megszünteti az örökös jobbágyságot

1837.  Megnyílik a Pesti Magyar Színház, későbbi nevén a Nemzeti Színház

1849.  Az Inczédy László vezette bihari magyar csapatok Belényesnél leteszik a fegyvert

1849.  I. Ferenc József Paszkevicshez intézett válaszában közli, hogy nem ad amnesztiát a magukat megadóknak

1921.   A magyar hadsereg bevonul az addig szerb megszállás alatt álló pécs-baranyai területre

1936.  Horthy Miklós és Adolf Hitler első találkozója

1968.  Csehszlovákia felszólította a Varsói Szerződés csapatait az ország elhagyására

1988.  Ülősztrájk a budapesti román nagykövetség előtt a falurombolás elleni tiltakozásul

Ezen a napon született:

1813.   báró Ormai Norbert honvéd ezredes; elsőként végezték ki Aradon a 36. születésnapján

1862.  Claude Debussy francia zeneszerző

1895.  gróf Almásy László Afrika-kutató

1908.  Henri Cartier-Bresson francia fényképész

1918.   Benkő Gyula Jászai Mari-díjas színész

Ezen a napon hunyt el:

408.    Flavius Stilicho vandál származású római hadvezér

1350.  VI. (Szerencsés) Fülöp francia király

1485.  III. Richárd angol király

1831.   Kazinczy Ferenc író, költő, nyelvújító

1849.  Ormai Norbert honvéd ezredes, az 1848–49-es szabadságharc vértanúja

1888.  Trefort Ágoston művelődéspolitikus, miniszter

A művészetek fejlesztésére irányuló működéséből a legjelentősebb a Zeneakadémia megalapítása, melyet 1875. november 14-én nyitottak meg és Liszt Ferenc lett a vezetője. A képzőművészetet is pártfogolta, ugyanis megalapította az első festészeti mesteriskolát, melynek vezetője Benczúr Gyula lett. Továbbfejlesztette az Országos Mintarajztanoda Rajztanárképezdét is. A képzőművészeti tárlatok forgalma megnőtt, s a művészek egyre sűrűbben kaptak megrendeléseket a közintézményektől. A műemlékvédelem terén is tevékenykedett. Elérte, hogy törvény intézkedett műemlékeink megóvásáról, például a budavári Mátyás-templom, a kassai Szent Erzsébet-dóm, a bártfai Szent Egyed-templom, a jáki apátság, pécsi székesegyház, a vajdahunyadi vár, a visegrádi Salamon-torony rendbehozataláról. Az ipar és iparművészet érdekében megalapította az Iparművészeti Múzeumot. Az 1880-as évek elején pedig a Technológiai Iparmúzeumot. A nemzeti kérdés kapcsán a magyarosító politikai vonalvezetés jellemzi. Igyekezett egyformán felkarolni és fejleszteni tárcájának minden területét. Hármas jelszava: „közegészség, közgazdaság, közoktatás” volt. Világosan látta a kultúra fejlődésének összefüggését a gazdasági és társadalmi kérdések megoldásának szükségességével.

1922.  Michael Collins ír forradalmár, politikus, az Ír Nemzeti Hadsereg parancsnoka

1946.  Sztójay Döme katonatiszt, miniszterelnök

1958.  Roger Martin du Gard Nobel-díjas francia író

1989.  Alekszandr Szergejevics Jakovlev szovjet repülőgéptervező

 

Istenes és világi gondolatok

„Ezért még inkább figyelnünk kell mindarra, amit hallottunk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha már az angyalok által hirdetett ige is olyan hatalmas volt, hogy minden bűn és engedetlenség elnyerte igazságos, megérdemelt büntetését, hogyan fogunk megmenekülni mi, ha nem törődünk ilyen nagy Üdvösséggel? Ezt, miután kezdetét vette az Úr tanításával, azok, akik hallották, megerősítették számunkra, és velük együtt Isten is tanúságot tett Róla jelekkel és csodákkal, akarata szerint sokféle erőmegnyilvánulással és a Szentlélek közléseivel.” (Zsid2,1-4)

„Hogyan fogunk megmenekülni mi”, akik annyira nem törődünk Isten, rendelkezésünkre álló szavával, a Bibliával, Vele, Aki nekünk adta Magát az Oltáriszentségben? Minden kis evilági „energiára” rámozdulunk, Isten tényleges jelenlétét pedig figyelmen kívül hagyjuk.

 

„Minden szenvedélyes szerelem mélyén végzetszerűen van valami félreértés, egy nagylelkű illúzió, az ítélőképesség tévedése - egy hamis fogalom, amit egyik ember a másikról alkotott, s ami nélkül lehetetlen volna vakon szeretniük egymást.” (Roger Martin du Gard Nobel-díjas francia író, +1958.08.22.)

Ezért nem lehet a keresztény házasság alapja a puszta szerelem, amiről a szertartásban szó sem esik, helyette „tiszteletről” és „szeretetről” van szó. Érzelmekre nem lehet egy életet alapozni és építeni.

 

„A mohóság csökkenti annak az értékét, amit sikerült összeszednünk.” (arab közmondás)

Mert nem talál megnyugvást és újabb szerzésre tör, mert a mohóság sohasem elégül ki.