Elsődleges fülek

csütörtök, május 24, 2018

All day
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
24
május
csütörtök
Szűz Mária, a keresztények segítsége - emléknap - május 24.

Szűz Mária, a keresztények segítsége

A Szűz Mária, keresztények segítsége fohász az 1571-es lepantói győzelem után került be a lorettói litániába.

Az Egyház gyakran megtapasztalta az Istenszülő hathatós segítségét, a keresztény hit ellenségei által támasztott üldözések közepette is. Már az első keresztény századok óta elterjedt az a szokás, hogy az üldözések viharában a Boldogságos Szűz Máriát hívják segítségül.

Szent V. Piusz pápa mindent megtett az egész keresztény világot végveszélybe sodró török birodalom ellen. Mohács után, 1526-ban minden elveszni látszott. 1541-ben elesett Buda. A pápa 1568-ban adott Miksa magyar királynak 30000 aranyat a végvárak védelmére, de a török előnyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Ekkor a Szentatya szövetséget hozott létre a török tengeri haderő ellen Velencével és Spanyolországgal; ám az imában bízott legjobban. A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, melyet környezetével ő maga is kitartóan imádkozott. Így történt az egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepantó melletti összecsapásakor is, 1571. október 7-én. A rózsafüzért imádkozva, a pápa sugallatban értesült a győzelemről. Elrendelte, hogy október 7-e Mária, Rózsafüzér Királynője ünnepe legyen; a Keresztények Segítsége megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta.

A Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepet VII. Piusz rendelte el, szabadulása emlékére: amikor Napóleon elűzte a pápát Szent Péter székéből és fogságban tartotta Franciaországban, a pápai államot pedig birodalmához csatolta, az egész Egyház buzgón imádkozott, a Boldogságos Szűz oltalmát kérve. VII. Piusz a lorettói litánia fohászai között szereplő megnevezéssel fordult védelemért Máriához, a keresztények segítségéhez. Napóleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, a pápa 1812-ben kiszabadult. 1814. május 24-én magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be Rómába. 1815-ben a pápai állam is visszakerült fennhatósága alá. VII. Piusz a Szűzanya iránt hálából, Mária tiszteletére rendelte el az ünnepet május 24-ére, a Keresztények Segítsége címmel.

 

Olvasmány Prohászka Ottokár püspök beszédeiből

Nem emeljük túl a határon, túl a teremtmények fokán a Szent Szüzet, nem imádjuk a Boldogságos Szüzet. Egy a közbenjáró Isten és az ember között: Jézus Krisztus (vö. 1 Tim 2, 5);Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek (1 Tim 4, 10). Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben egy édesanya ölében és a Golgotán, véres munkája után, megint csak a fájdalmas anya ölében nyugszik, úgy, hogy maga Aquinói Szent Tamás is mondja, hogy az ember üdve kezdődik az asszony által.

E mellett a szent hit mellett, a hit szellemének e benső vonzalma mellett áll őrt a kereszténység két doktora, mint két darabont: Szent Bernát és Szent Alfonz, ugyanezt hirdeti Szent Germán, konstantinápolyi pátriárka: Senki sem üdvözül, hacsak nem általad, legszentebb Szűz; senki sem szabadul meg a rossztól, hacsak nem általad, legkegyesebb Szűz. Ugyanezt mondja Damaszkuszi Szent János, Damiáni Szent Péter és Szent Bonaventúra és a többi szent is, aki nem írt teológiát, hanem aki tényleg nagy teológus, mert közel áll az Istenhez, szíve mélyéből és szeretete hevéből beszél a Boldogságos Szűz Máriáról.

Az Egyház liturgiája folyton ismételgeti: Nálam van az út és az igazság minden reménye (Sir 24, 25). Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úrnak tetszését (Péld 8, 35). A Szentírás pedig úgy köti össze a Jessze törzsét ezzel a virággal, úgy köti össze az anyát a gyermekkel, úgy az asszonyt az ivadékkal, hogy aki a gyermektől, az ivadéktól jót vár, az asszonyt, az anyát nem mellőzheti. Ez a katolikus szellem. Nem mondom, hogy katolikus hit, hanem katolikus szellem. Minden kegyelmet a Boldogságos Szűz által remélünk. Maga ez a hit különben jelezve van valamiképpen azon isteni szóban: Ő széttiporja fejedet (Ter 3, 17); az én győzelmemben is: Ő széttiporja fejedet; az emberiség nagy küzdelmeiben is: ő széttiporja fejedet. Következőleg mi ezekből a gondolatokból és irányításokból ezt a következtetést vonjuk le a magunk számára, hogy valóban minden kegyelmet a Szent Szűz által nyerünk.

 

Könyörgés

Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 
24
május
csütörtök
Május 24. csütörtök

KALENDÁRIUM

Május 24. csütörtök

Évközi idő 7. hét

Szűz Mária, a keresztények segítsége: http://www.ktp.hu/kalendar/majus-24-szuz-maria-keresztenyek-segitsege-emleknap

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt1,18-23

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: »József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert Aki őbenne fogantatott, a Szentlélektől van.Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod Neki, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: »Íme, a Szűz méhében fogan és Fiút szül, és a Nevét Emmánuelnek fogják hívni« [Iz 7,14;]. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.

Kisboldogasszony napja Mária születésének magyar elnevezése, ami korai keletkezésű ünnep. A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek, melynek felszentelése évfordulóján (szeptember 8.) emlékeztek meg Mária születéséről. Innen terjedt el az ünnep, Kisasszony napja – ahogy magyarul emlegetni szokták – az Egyetemes Egyházban. A 7. században a szírek, bizánciak és a rómaiak is e napon ülték Mária születését. Napját a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez képest (december 8.) határozták meg, kilenc hónapot előre számolva. Ez az ünnep történeti háttere, míg a lelki gyökereit úgy lehetne megfogalmazni, hogy a szeretet keresi és teremti az ünnepeket, örvendeni és becézni akar. Az Egyház is ezzel az érzülettel veszi körül az Üdvösség titkát, mindent és mindenkit, aki bármilyen módon eszköze volt, vagy hozzá járult Jézus „kinyilvánulásához”. Ezért is fontos a számunkra Jézus édesanyjának Szűz Máriának születésnapja. Igazi Mária-ünnep ez, amikor a Fia miatt dicsérjük az édesanyját. Az emberi kapcsolatok „egészséges” menete szerint, ha valakit szeretünk, akkor azt is szeretnünk kell, akit az illető szeret. Így van ez az üdvtörténet szereplőivel is. Isten Maga volt az, Aki megtisztelte Fia édesanyját a Szeplőtelen Fogantatásban, vagy az Angyali-üdvözletkor és azóta is a különböző csodákban, amelyek az ő közbenjárására történnek.

Mi is Jézusra való tekintettel, szeretettel fordulunk a „Kisasszonyhoz” és kérjük segítségét és közbenjárását alapozva, Aki azt mondta: „Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál” (Jn14,12). Máriáról pedig azt mondja a Szentírás: „boldog vagy mert hittél” (Lk1,45).

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1514.   Dózsa György győzelme Nagylaknál

A Báthory István vezetésével harcoló nemesi sereg gyalogságát kezdetben megzavarta Dózsa György gyors rohamban támadó lovassága, és a kaszával harcoló parasztok zavart okoztak a nemei sereg soraiban, így a győzelem a parasztok részére látszott eldőlni, amikor Báthory ágyúi segítségével menekülésre késztette a parasztokat. De a menekülés ellentámadásba ment át, amikor a harcban idáig még részt nem vett utóhadtól támogatva, az üldözőkre csaptak. Csáky Miklós püspök Csanádfelé menekült, de Dózsa Csanád városának szélét felégette, majd elfoglalta a várost. Csáky Miklóst a várból való menekülése során elfogták és majd Ravazdy Péter alispánnal, Nagylucsei Dóczy Györggyel, Torpay Miklóssal, kápolnai Orros Andrással, Telegdy István kincstartóval együtt karóba húztak.

1849.  Dembinski Henrik lemond hadtestparancsnoki posztjáról, mivel ellenzi a május 20-án elfogadott haditervet

1849.  Noszlopy Gáspár kiveri Barcsról a császári helyőrséget

1915.   Az Osztrák–Magyar Monarchia hadiflottája támadás-sorozatot intéz több adriai olasz hadikikötő és ipartelep ellen, válaszul az előző esti olasz hadüzenetre. Bombázzák Anconát, Molfettát, Barlettát, Manfredoniát és Porto Corsinit, Ravenna kikötőjét is.

1924.  Megalakul a Magyar Nemzeti Bank

1928.  Umberto Nobile léghajós expedíciója eléri az Északi-sarkot.

1940.  Hitler Dunkerque előtt leállítja a német támadást

1949.  A Szovjetunió feloldja a berlini blokádot

1958.  A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó testületének moszkvai ülése, amelynek eredményeképpen a tagországokban jelentős szovjet csapatcsökkentéseket hajtanak végre, Romániából végleg kivonják a szovjet csapatokat. A Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok létszáma lényegében nem változik, miután a felajánlott jelentősebb csökkentést Kádár János visszautasítja.

1992.  Megtartják a „Koszovói Köztársaság” első elnök- és parlamenti választásait

2007.  A 2500. résszel lezárult a Kossuth rádió 48 éve tartó sorozata, „A Szabó család”

Ezen a napon született:

1813.   Kmety György honvédtábornok

1905.  Mihail Alekszandrovics Solohov Nobel-díjas orosz író

1914.   George Tabori (Tábori György) magyar születésű német író, drámaíró

1918.   Mészáros Ági kétszeres Kossuth-díjas színésznő

Ezen a napon hunyt el:

1543.   Nikolaus Kopernikusz lengyel asztrológus csillagász, matematikus, közgazdász

1674.   Csepelényi György pálos vértanú

Magyar nemesi családból származott, 16 évesen belépett a pálos rendbe. Mély hitből fakadó beszédei hatására számos rendkívüli megtérés történt. Kiemelkedő szerepet játszott a protestánsok visszatérítésében, ezért X. Kelemen pápa kinevezte őt a magyarországi missziók főnökének, s tevékenységi körének középpontjává a Mezőkövesd – Eger – Füzér vidéket jelölte meg. Több pálos társával együtt rövid idő alatt, hét kálvinista falut pápista pogányságra térített'', ahogy a protestánsok mondták. 1674-ben a protestánsok egy csoportja behatolt a füzéri plébániára, és magával hurcolta Csepelényit. Fogsága hatvan napig tartott, ami alatt megalázták és megkínozták, amit alázatosan tűrt és imádkozott a kínzóiért. Közülük az egyik megsajnálta, és szent embernek nevezte, ezért társai agyonverték, Cselényit pedig erős kíséret mellett a Mezőkövesd melletti Szőke községbe vitték. Ott miután a hóhér nem volt képes lefejezni, karddal megölték. Ahol ez történt, a legenda szerint forrás fakadt. Teste napokig hevert temetetlenül. Az egri pasa személyesen intézkedett, hogy ,,Isten szent emberét” tisztességesen eltemessék. A Római Szentszék megengedte tiszteletét, de szentté avatása különböző okok miatt elmaradt. Maguk a pálosok sem szorgalmazták rendjük puritán szabályai miatt, melyek szerint a rend tagjai nem avathatók szentté. Tetemét 1974. május 24-én, halálának 300. évfordulója alkalmából az egri egyházmegye által ajándékozott ezüstös koporsóba helyezték.

1814.   Mitterpacher Lajos egyetemi tanár, mezőgazdász, jezsuita szerzetes

1911.   Bánffy Dezső miniszterelnök

1963.  Zádor István festőművész, grafikus

1975.   Korcsmáros Pál grafikus, képregény-rajzoló, könyvillusztrátor, újságíró

1987.  Ligeti Lajos nyelvész, orientalista

 

Istenes és világi gondolatok

„Meg ne vond, fiam, a szegénytől az alamizsnát,

és el ne fordítsd szemedet a szűkölködőtől!

Ne vesd meg az éhezőt,

és ne keserítsd a szegényt ínségében;

ne szomorítsd a szűkölködő szívét,

és ne vond meg az adományt attól, aki sínylődik;

ne utasítsd el a nyomorult kérését,

és ne fordítsd el arcodat a nélkülözőtől!” (Sirák4,1-4)

Világos erkölcsi parancsok ezek, amiket Jézus Krisztus tanítása csak kisarkított. Fájdalmas, hogy mennyire figyelmen kívül hagyjuk, pedig az üdvösség útja ez.

 

„Ki ne csodálhatná minden dolgok Alkotómesterét, Akiben nyugszik a legfőbb boldogság és minden jó.” (Nikolausz Kopernikusz lengyel asztrológus, csillagász, matematikus és közgazdász, + 1543.05.24.)

Kopernikuszt kikiáltották ateistának, holott Isten-hívő volt, aki pontosan látta a különbséget a hit és az ideológia között. A geocentrikus világkép „ideológia”, hiszen nem lehet tényekkel igazolni. A Teremtőről való meggyőződés viszont „hit”, ami elfogadja a tényekhez, és igazodik hozzá.

 

„In sole lucernam adhibere.” (Cicero) Mécsest gyújtani nappal.

Minek? Legföljebb csak akkor, ha „embert keresünk”, mint Diogenész, egyébként a legfölöslegesebb dolog a világon.