Elsődleges fülek

szombat, november 25, 2017

All day
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
25
november
szombat
Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú - november 25.

Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú

6. századi passiója szerint Katalin királyi családból származott. Amikor Maxentius (vagy Maximianus) császár Alexandriába érkezett, mindenkinek megparancsolta, hogy áldozzon a bálványoknak. A 18 éves Katalin ekkor a templomba sietett, hogy az áldozattól visszatartsa a keresztényeket. Elfogták, a császár elé vitték, akit a kereszt üdvözítő erejére figyelmeztetett. A császár erre összegyűjtötte filozófusait, hogy győzzék meg Katalint, de Szent Mihály főangyal olyan erőt adott neki, hogy Katalin térítette meg a bölcseket, akiket aztán a császár tűzhalálra ítélt. Ezután gazdagsággal és házassággal csábította Katalint a börtönben Porphyrius hivatalnoka kíséretében, aki Katalin hatására 200 katonával együtt megtért. Erre a császár késes kerekekkel akarta szétszaggattatni, de a kerekek oly erővel törtek szét, hogy sok ott álló katonát megöltek. Amikor a császárnő lépett közbe Katalin megmentéséért és kereszténynek vallotta magát, őt is lefejezték, sőt Porphyriust is kivégezték a 200 katonával együtt. Végül Katalint fejvesztésre ítélték. Halála előtt imádkozott azokért, akik majd közbenjárását kérik. Amikor lefejezték, testéből vér helyett tej folyt. Holttestét angyalok vitték a Sínai-hegyre, ahol a sírjából szivárgó tej és olaj minden betegséget meggyógyított. E passiónál későbbi forrás, a Conversio elbeszéli gyermekkorát, megtérését és Krisztussal való misztikus eljegyzését is.

A tizennégy segítőszent egyike. 4074 sor terjedelmű, magyar nyelvű, verses legendája az Érsekújvári kódexben Sövényházi Márta másolatában, 1531-ből maradt ránk. A teljes ciklus olvasható Temesvári Pelbárt Pomeriumában. Fejedelmi ruhában, koronával ábrázolják. Attribútumai: kezdetben a könyv és a pálmaág, a 14. századtól a kard és a kerék vagy kerékdarab, lába alatt egy koronás férfialak, Maxentius császár. Megtérésének kedves ábrázolásai a báti táblákon (Esztergom, Keresztény Múzeum 1420-as évek). Mivel a hit igazságát olyan hatásosan védte, a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett. A párizsi Sorbonne pecsétjébe is Katalint vésették. Később a középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok védőszentjükként tisztelték. Mivel utolsó imádságában a betegeknek és haldoklóknak is segítséget ígért, gyakran a kórházak patrónájaként is megjelenik; s mert a börtönben oly sokáig kínozták, és volt ereje elviselni, a foglyok is hozzá folyamodtak szabadulásért. Mivel pedig a kínzására szerkesztett késes kerekek összetörtek, mindazok az iparosok, akik kerékkel foglalkoztak, szintén segítségül hívták. A házasságra készülő fiatal lányok is segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak. Szoptatáskor, fejfájás és nyelvbajok ellen is oltalmul hívták. Sok helyen ezen a napon meggyfagallyat tesznek egy vízzel telt üvegbe, meleg helyre rakják, a vizet többször felfrissítik, így arácsonyra szépen kizöldül.  A népi köztudat szerint Katalin az újborral kezdődő kisfarsang utolsó napja. Régebben Katalin napja után már sem lakodalom, sem bál nem esett egészen nagyfarsangig. A Katalin-bál országszerte ismert. Jeles napi időjárási regula: ha Kata kopog, karácsony lotyog.

 

Könyörgés

Mindenható, örök Isten, te Alexandriai Szent Katalin szüzet, a győzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Engedd, hogy az ő közbenjárására hitben és állhatatosságban megerősödjünk, és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 
25
november
szombat
November 25. szombat

KALENDÁRIUM

November 25. szombat

Évközi 33. hét

Alexandriai Szent Katalin: http://www.ktp.hu/kalendar/alexandriai-szent-katalin-szuz-vertanu-november-25

 

Istenes és világi gondolatok

„A Lélek segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen; de Maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint.” (Róm8,26-27)

Innen látszik, hogy az imádság sem „érdem”, hanem Isten ajándéka, a Szentlélek bennünk lakásának gyümölcse. Aki törekszik imádkozni, vagy valaha is próbálta gyakorolni, tudja, mennyire kevesek vagyunk hozzá. Mennyi ostoba próbálkozásunk van az ima terén, de ha átadjuk magunkat a Szentléleknek, hirtelen szárnyalni kezdünk. Pilinszky szavaival élve: „uraim bátran hagyatkozzunk a levegőre”.

 

„A másik embernek okozott szenvedést, a borzalmakat nem lehet jóvátenni. A fájdalomnak nincs valutája, se dollárban, sem egyéb pénznemben. A szó, képes értelmében sincs, közvetlen értelmében sincs. A "jóvátételi összeg", amit a volt üldözötteknek fizetnek, semmit sem tesz jóvá. Könnyebbséget jelenthet mostani életükben; de a bűnt, melyet elkövettek ellenük, se föl nem oldja, se kisebbé nem teszi.” (Rákos Sándor magyar költő, műfordító, sz. 1921.11.25.)

Ezért olyan nagy dolog a megbocsájtás, amikor az áldozat, a megbántott fél gyógyít meg minket azáltal, hogy megbocsát, azaz elengedi a tartozásunkat.

 

„Az ember nem olyan hatalmas, hogy mások felett ítélkezzen. (...) Véleményed persze lehet, de abban a pillanatban, amint valakit elítéltél, valójában magadat ítélted el. Ha bántasz valakit, magadat bántod, senki mást. A bántalom nyila előbb-utóbb visszapattan rád, így rendelték az istenek... Gondolj csak a szeretetre... Kinek szeretsz, amikor szeretsz? Másnak, vagy magadnak?” (Platón)

Ez az idézet is bizonyítéka a keresztény tételnek a „Logosz szpermatikoisz-ról”, az „Ige magvairól”, amik a Teremtés kezdetétől szét vannak szórva a világban, így minden kultúrában ott vannak a nyomai. Az Újszövetség tanítása is ez: aki másokat elítél, önmagát ítéli el.

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk20,27-40

Odamentek Jézushoz néhányan a szaddúceusok közül, akik tagadják a feltámadást, és megkérdezték Őt:

„Mester, Mózes előírta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, akinek felesége volt, de gyermeke nem, akkor a testvér vegye el az asszonyt, és támasszon utódot testvérének [MTörv25,5-6; Ter38,8]. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt gyermek nélkül. Előbb a második, majd a harmadik vette feleségül őt, és hasonlóképpen mind a heten, gyermeket nem hagyva, mind meghaltak. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor ezek közül kinek lesz a felesége az asszony? Hiszen mind a hétnek felesége volt.”

Jézus ezt felelte nekik: »E világ fiai házasodnak és férjhez mennek. Azok pedig, akik méltók lesznek elnyerni a Másik Világot és a halálból való föltámadást, nem házasodnak, és férjhez sem mennek, hiszen többé már meg sem halhatnak. Hasonlók lesznek ugyanis az angyalokhoz, és Isten fiai, a Föltámadás fiai lesznek.

Hogy pedig a halottak feltámadnak, azt Mózes is jelezte a csipkebokornál, amikor az Urat „Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének” [Kiv3,6;] mondta. Isten pedig nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.«

Ekkor néhány írástudó azt mondta neki: „Mester! Helyesen feleltél.” És többé nem mertek kérdezni Tőle semmit.

Közeledik az egyházi év vége, amikor a „végső dolgokról” kell gondolkodnunk. A „föltámadás” olyan kérdés, amit nagyon könnyű kifigurázni. A „szadduceusok”, a konzervatív vallási párt tagjai csak Mózes öt könyvét fogadták el, amiben konkrétan nem szerepel a holtak föltámadásába vetett hit, így ők tagadták azt. Jézust a gúny és a Törvény betűje által akarták ellehetetleníteni.

Az egyházi év vége felé közeledve, muszáj elgondolkodni a „végső dolgokon”, s így Jézus vitája a szaddúceusokkal is más hangsúlyokat nyer. A „végső világ” törvényei nem igazodnak a mienkhez. Ott az egyetlen és alapvető ragaszkodás Istenhez történik, ami nem szünteti meg az evilági kötődéseinket, de relativizálja azokat. Itt és most a boldogság egyik forrása a férfi és nő kapcsolata, de az Ő világában nem ez lesz az elsődleges – de mellékes sem. Az, „más világ” lesz. A mulandó elmúlik, a maradandó marad, legyen az Isten és ember, vagy ember és ember kapcsolata. Józanul, pontosan látjuk, hogy itt a mi világunkban a legnagyobb „boldogság” közepette is ott van a mulandóság felhője. A Föltámadást azonban mindez nem árnyékolja be. Az valóban „más világ” lesz.

Jézus kinyilatkoztatása az „élő Istenről” szól, Akinek a halál nem akadály az ember iránti szeretet megélésében.

Jézus a Saját föltámadása előtt halt meg, és mégis teljes bizalommal van az Atyával szemben, Aki az Élők Istene, így joggal bízhatjuk Rá a halálunkat is.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1769.  Magyarországon először indul szakszerű orvosképzés Egerben

1802.  gróf Széchenyi Ferenc megalapítja az Országos Széchenyi Könyvtárat

1867.  Alfred Nobel a szabadalmaztatja a dinamitot

1893.  A Madártani Intézet (a világ első ilyen állami intézetének) megalapítása, első vezetője Herman Ottó

1916.  Albert Einstein az általános relativitáselméletet előadássorozatban adja elő a Porosz Tudományos Akadémián

1918.  A Vajdaságot a Szerb királyság részének nyilvánítják

1936.  Antikomintern Paktum létesül Németország és Japán között, Olaszország 1937-ben, Spanyolország 1939-ben csatlakozik hozzá

1953.  A magyar labdarúgó Aranycsapat a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzi a hazai pályán kilencven éve veretlen válogatottat

1987. Első ízben közvetíti a Magyar Televízió a karácsonyi éjféli misét a budapesti Mátyás-templomból

1992.  A csehszlovák parlament úgy dönt, hogy 1993. január 1-jével az ország szétválik Csehországra és Szlovákiára

2007.  Leszerelnek az utolsó sorkatonák is Bulgáriában

2007.  Több tucat orosz ellenzékit vesznek őrizetbe és vernek össze Szentpétervárott a rohamrendőrség egységei egy Vlagyimir Putyin elnök ellen tervezett, nem engedélyezett tüntetés előtt

Ezen a napon hunyt el:

1562.  Lope de Vega spanyol drámaíró, költő

1666.  Pietro Giovanni Guarnieri olasz hangszerkészítő

1760.  Amade Antal író

1844.  Karl Benz német mérnök, feltaláló

1870.  báró Perényi Zsigmond belügyminiszter

1881.  Angelo Giuseppe Roncalli, a későbbi XXIII. János pápa

1882.  Szabó Zoltán botanikus, biológus, a genetika hazai úttörője

1929.  Gross Arnold, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus, festő

Ezen a napon hunyt el:

1766.  Johann Maria Farina német illatszergyártó, a kölni víz megalkotója

1927.  Rippl-Rónai József, festő, grafikus

A posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyarországi képviselőjeként tartják számon. Festészetére gazdag színvilág, stilizáló vonalak és dekorativitás a jellemző. Az 1900-as évek elején finom pasztell technikájú képeket festett. Művein bemutatja a kisváros életét, erre legjobb példa a Piacsek bácsit bemutató sorozat. Kialakított egy sajátos stílust, amit „kukoricás”-nak nevezett, a festéket vattaszerűen, foltos felrakásokkal hordta fel vásznaira. Késői korszakában drámai hatású íróportrékat, önarcképeket festett.

1950.  Johannes Vilhelm Jensen Nobel-díjas dán író

1951.  Friedrich István politikus, miniszterelnök