Hibaüzenet

  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

május 2018

h k sze cs p szo v
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
27
május
vasárnap
Május 27. vasárnap

KALENDÁRIUM

Május 27. vasárnap

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Május 27. MH Béketámogató Kiképző Központ és az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis csapatünnepe

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt28,16-20

A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták Jézust, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Jézus odament és azt mondta nekik: »Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek Nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, Én veletek vagyok minden nap a világ végéig!«

Jézus „missziós parancsára” is alapozza az Egyház a Szentháromság Egyistenbe vetett hitét. Kívülről (vallástörténetileg) és belülről, az önazonosság szintjén is csak az „keresztény”, aki hisz a Szentháromságban. A hit nem fantáziát jelent, hogy el tudom-e képzelni az „Egyet”, ami mégis „Háromságos”. A hit életvezetési normát, hitvallást, az ima és a remény irányát jelenti elsősorban. Mindez nem teszi feleslegessé az értelem szerepét, hiszen amit meg lehet érteni, azt végig is kell gondolni, és fölismerni, hogy mi az a pont, ameddig a hit által megvilágított és elvezetett, és ahonnan már az ima és az imádás visz tovább.

A világ sok analógiával szolgálhat a Szentháromság misztériumának megvilágítására. Érdemes nekünk magunknak is gyűjtenünk, fölfedeznünk ilyeneket. Álljon itt egyetlen példa a sok lehetséges közül: Egy család: apa, anya, gyermek nem három család, hanem egy, de három személy.

Ne felejtsük el, hogy keresztségünk révén a Szentháromság Nevét hordozzuk, vagy még inkább: az Atya és a Fiú és a Szentlélek szeretetközössége hordoz minket.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1703.  Lerakják a leendő orosz főváros, Szentpétervár első erődítményének alapkövét

1849.  Déva várőrsége megadja magát Bem csapatainak

1849.  Görgei három hadteste megkezdi felvonulását a Vág-vonalra

1871.   Ferenc József rendelete a Korona Őrségről

A Magyar Királyi Koronaőrséget 1751-ben hozták létre s több mint egy évszázadon át a császári reguláris hadseregből szerveződött. I. Ferenc József elhatározása értelmében a koronaőrséget a magyar királyi honvédség állományából kell megszervezni, s mint önálló csapattest a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozik. A koronaőrség 24 főből állt, ehhez tartozott még 5 fő küldönc és 2 fő polgári alkalmazott. A koronaőrség parancsnokát törzstiszti rangban – 1920 után – a kormányzó nevezte ki. Az utolsó parancsnok Pajtás Ernő volt, helyettese Vály István alezredes. A 24 fős koronaőrség kizárólag tiszthelyettesekből állt: 1 fő alhadnagy, 7 főtörzsőrmester és 16 fő törzsőrmester.

1871.   A Párizsi Kommün leverése

1937.   Átadják a Golden Gate hidat San Franciscoban

1940.  A német hadsereg körülzárta és június 4-ig megsemmisítette a francia–brit haderőt, amelynek egy részét sikerült hajókon Angliába menekíteni

1941.   Az Atlanti-óceánon összevont brit flottacsoport (a King George V és Rodney csatahajók, a Norfolk és Dorestshire cirkálók) elsüllyesztik a bombatalálatoktól mozgásképtelenné vált német Bismarck csatahajót, hajót elhagyó tengerészeket a sorsukra hagyják a tengerben

1957.   Megállapodást írnak alá a szovjet hadsereg további magyarországi tartózkodásáról

1969.  Magyarország csatlakozik az atomsorompó- egyezményhez

1994.  Alekszandr Szolzsenyicin Nobel-díjas író száműzetéséből visszatér Oroszországba

Ezen a napon született:

1508.  Zrínyi Miklós horvát–dalmát és szlavón bán, a szigetvári hős

1890.  Sebestyén Irén nyelvész, műfordító

1933.  Ilku Marion József ukrajnai magyar festőművész

Ezen a napon hunyt el:

1504.  Temesvári Pelbárt ferences hithirdető, író

1564.   Kálvin János francia reformátor

1581.   Báthory Kristóf erdélyi fejedelem

1708.  Esze Tamás a Rákóczi Szabadságharc hadvezére, a kurucok első ezredese, majd brigadéros

1840.  Niccolò Paganini olasz hegedűművész, zeneszerző

1981.   Pilinszky János Kossuth-díjas költő, műfordító, publicista

2008. Solymos Ede kandidátus, néprajztudós, muzeológus, a dunai halászat nemzetközi hírű kutatója

 

Istenes és világi gondolatok

„A Bölcsesség életet lehel fiaiba,

oltalmába fogadja azokat, akik keresik,

s előttük jár az igazság útján.

Akik szeretik, az életet szeretik,

akik virradatkor keresik, kegyelmet találnak Nála.

Akik megragadják, azoknak élet jut osztályrészül;

ahová belép, ott áldásban részesít Isten.” (Sirák4,12-14)

Az Ószövetségben a „bölcsesség” Isten Fiának előképe, Aki Isten Bölcsessége (1Kor1,24), Ő az Atya Igéje hozzánk. A „bölcsesség” eszméje előkészítette a tanítványokat a Názáreti Jézus istenségének fölismerésére. Ő az, Aki életet lehel belénk, az „élet” szó minden értelmében.

 

„Csak a valódi dolgok válhatnak ismerőssé! S csak az ismerős dolgok kimeríthetetlenek!” (Pilinszky János katolikus költő, műfordító, Kossuth-díjas, +1981.05.27.)

Görögül az „igazság” szó, az „alétheia”, azaz „el nem rejthető”. Az, ami van, kinyilvánul, szóban, tettben, rezdülésben, létezésünk minden eresztékében. Nem lehet elrejteni.

Amikor valódi „megismerő-viszonyba” kerülünk valakivel, kiderül, hogy ez a megismerési folyamat kimeríthetetlen. Mihelyt azt gondoljuk, hogy valakit megismertünk, azonnal véget ér a valódi kapcsolat.

 

„Libenter homines id, quod volunt, credunt. (Caesar) Az emberek szívesen elhiszik azt, amire vágynak.

Ezért nem szabad hitegetni őket.

 

 

 
27
május
vasárnap
május utolsó vasárnapja - Magyar Hősök Emlékünne - május utolsó vasárnapja

A Magyar   Hősök   Emlékünnepe

 

E földet hősök vére áztatá,

Azért küld Isten ily áldást reá;

Mert szent határ az s puszta nem lehet

Hol honfiszív honáért vérezett.

(Eötvös József: Mohács - részlet)

 

2001. évi LXIII. Törvény a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről

A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék azok emléke előtt, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Emlékük megörökítésére, a ma élő és a jövő nemzedékeknek példájuk felmutatására a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése - tisztelettel adózva a hősök emléke előtt - a haza szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékét e törvényben megörökíti.

2. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánítja.

3. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése kifejezi azon meggyőződését, hogy az állami szervek, a helyi önkormányzatok, az egyházak, a társadalmi szervezetek, a magyar nemzet fiai és leányai minden évben, a Magyar Hősök Emlékünnepén méltó megemlékezés keretében leróják hálájukat és kegyeletüket az elmúlt ezredév magyar hőseinek.

4. § (1) A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismeréssel adózik az elődöknek, akik a budapesti Hősök terén a Millenniumi Emlékmű és a Hősök Emlékköve felállításával méltó emléket állítottak a Haza megmentőinek, megtartóinak és hőseinek.

(2) A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Millenniumi Emlékművet és a Hősök Emlékkövét nemzeti emlékhellyé nyilvánítja.

(3) Felhatalmazást kap a Fővárosi Közgyűlés, hogy a budapesti Hősök tere közterület-használati rendjét rendeletben oly módon szabályozza, hogy a tér köznapi, ünnepi, idegenforgalmi és protokolláris használati módja összhangban álljon a tér műemléki védettségével, a nemzeti emlékhely szellemével, továbbá kifejezésre juttassa a nemzet kegyeletét hősei iránt.

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.