Elsődleges fülek

október 2018

h k sze cs p szo v
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
18
október
csütörtök
Október 18. csütörtök

 

KALENDÁRIUM

Október 18. csütörtök

Évközi 28. hét

Szent Lukács evangélista:

http://www.ktp.hu/kalendar/oktober-18-szent-lukacs-evangelista-unnep

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk10,1-9

Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével Maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. Azt mondta nekik: »Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek! Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok: „Békesség e háznak!” Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek; ha pedig nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról-házra. Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: „Elközelgett hozzátok az Isten országa.”

Szent Lukács nem volt apostol, hanem „apostol-tanítvány”, épp ezért tartja az Egyház hitvallása, hogy Isten egyetemes, meg nem ismételhető és végleges Kinyilatkoztatása, illetve annak megismerése – Aki maga Jézus Krisztus – az utolsó apostol és apostoltanítvány halálával véget ért. Egy valóságos személyt, mint Jézus Krisztust, csak személyes kapcsolatban lehet megismerni, és ebben a megismerési folyamatban kiemelkedő szerepe van a „tanítványi létnek”, amikor az ember elmondhatja magáról: „tudom kinek hittem” (2Tim1,12). Mind ez érvényes Szent Lukács evangélistára, aki Szent Pál tanítványa volt, s aki gondosan utána nézett – mai szóhasználat és logika szerint – igazolta mindazt, amit a Názáreti Jézusról hallott (vö:Lk1,3).

Lukács evangéliuma megalapozza azokat a hagyományokat, amelyeket az Egyház a személyéhez kapcsol, hogy orvos lett volna, festő, hogy az ő általa írt evangélium a szegények, az imádság, az idegenek evangéliuma, hiszen a másik három evangéliumhoz képest földrajzilag, időpontilag is pontosságra törekszik. Több olyan részlete is van Lukács evangéliumának, ahol pogányok és bűnösök kerülnek dicséretreméltó szerepbe, és ahol az imádságnak kiemelkedő szerep jut. Épp ezért a hitbe való bevezetésnek, talán a legjobb eszköze ennek az evangéliumnak az olvasása, amelyben különösen is érződik a kinyilatkoztatás „egyetemessége”.

Lukács szimbolikusan a „hetvenkét” tanítvány közé tartozik, akik küldetést, „missziót” kaptak Krisztustól, pedig nem tartoztak a közvetlen, belső tanítványi körhöz. Minden ma élő keresztény is ilyen, hiszen mi sem vagyunk szemtanúk, de mégis hiteles tanúk lehetünk, hiszen „tudjuk kinek hittünk”, és hűségesek is szeretnék lenni Hozzá.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1239.  Róbert esztergomi érsek megkereszteli IV. Béla király elsőszülött fiát, Istvánt.

1297.   III. András király a soproni polgárokat felmenti az országban szedett vámok megfizetése alól.

1448.  A második rigómezei csata

II. Murád szultán vezette oszmán és a Hunyadi János magyar kormányzó által vezérelt keresztény hadak között zajlott. Hunyadi legnagyobb katonai kudarca. Hunyadi a felkelő albánok vezérével, Szkander béggel szövetségben indította hadjáratát, kb. 25 000 fős seregével. A szerbek vezére, Brankovics György azonban tájékoztatta a szultánt a magyar seregek helyéről, hadmozdulatairól, s így a törökök még az albánokkal való egyesülés előtt döntő csatára kényszerítették a magyar sereget. A csata két napig tartott. A csatában kb. 15 ezer magyar katona esett el, a törökök részéről a veszteség még ennél is nagyobb volt. Amikor Hunyadi János látta, hogy a csata elveszett, csapatával visszavonult. A visszamaradt német és cseh lovagokat a havasalföldi románok elárulták és kb. 4000-en, mások szerint akár 8000-en is átálltak a törökökhöz. Miután a keresztes lovagokat a törökök lemészárolták, a török szultán "hálából" a havasalföldieket is megölette. Előtte azonban visszaadatta nekik fegyvereiket, hogy ne mondja senki, hogy fegyverteleneket öletett meg. Az ütközet után ráadásul a Szerbián át menekülő Hunyadit Brankovics György szerb despota elfogatta, s csak a magyar országnagyok erélyes fellépése miatt nem adta ki II. Murád szultánnak.

1514.   Megszűnik a magyar jobbágyok szabadsága; az ország minden parasztját (kivéve a szabad királyi városok lakosait), szabadságvesztéssel büntetik, ha engedély nélkül elköltöznek, bevezetik a robotot, a cenzust és a kilencedet

1514.   Elkészül a Tripartitum, a Hármaskönyv, ami a magyar szokásjog összefoglalása; Werbőczy István országbíró kezdte el összeállítani 1504-ben

1540.  Leonhard Vels, I. Ferdinánd hadvezére ellenállás nélkül elfoglalta Vác várát

1599.   Báthory András erdélyi fejedelem veresége a székelyektől és Mihai vajda seregeitől Schellenbergnél

1907.  Hágában aláírják a hágai szerződést a Második Nemzetközi Hágai Békekonferencián

1915.   A harmadik isonzói csata kezdete

1919.   A Budapesten működő Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság H. E. Yates amerikai ezredest nevezi ki a magyar rendőrség és csendőrség főfelügyelőjévé és ellenőrévé

1944.  A Szálasi-kormány elrendeli a teljes mozgósítást

1989.  Erick Honecker a Német Demokratikus Köztársaság  pártfőtitkára lemond, a kommunista rendszer összeomlásának kezdete

Ezen a napon született:

1663.  Savoyai Jenő herceg, francia gróf, a német-római császári hadsereg tábornoka

1697.   Canaletto olasz festő

1794.   Balogh Pál, Almási Balogh orvos

Németországban ismerkedett meg a homeopata gyógymóddal, amelyet az MTA-n is népszerűsített. Széchenyi István és Kossuth Lajos háziorvosa. 1836-tól a Tudománytár szerkesztője, 1865-ben a Homeopata Orvosok Egyesületének elnökévé választották. Tőle származott az ipar- és állatvédő egyesületgondolata.

1823.  Ipolyi Arnold besztercebányai majd nagyváradi püspök

A magyar művészettörténet-kutatás egyik úttörője. Munkássága igen sokrétű, foglalkozott régészettel, a népköltészettel, a népi ipar kérdéseivel, a legmaradandóbbat a művészettörténet-tudományban alkotta. 1862-ben konstantinápolyi tanulmányútja során számos Corvinát fedezett föl. 1871-ben besztercebányai, 1886-ban nagyváradi püspök lett. Mintegy ötven önálló publikációt adott ki, melyekben a középkor addig szinte teljesen ismeretlen emlékeivel foglalkozott. 1880-tól kezdve foglakozott az élő művészettel is, ekkortól lett ugyanis a Képzőművészeti Társulat elnöke. Nevéhez fűződik a rendszeres műemlékvédelem kiépítése, vidéki múzeumok létesítése. Gazdag gyűjteményét (Ipolyi-gyűjtemény) az államra és az esztergomi Keresztény Múzeumra hagyta.

1894.  Déry Tibor író, költő

1916.   Simonyi Károly mérnök, fizikus

Ezen a napon hunyt el:

1558.   Mária királyné, II. Lajos király felesége

1931.   Thomas Alva Edison amerikai mérnök, feltaláló

1968.  Tóth Aladár zenetudós, zeneesztéta, az Operaház igazgatója, Baumgarten- és, Kossuth-díjas

1982.  Radics Béla gitáros, énekes, zeneszerző

1993.  Feleki Kamill színművész

 

Istenes és világi gondolatok

„Mert sok mindenben vétünk mindnyájan. Ha valaki a szavában nem hibázik, az tökéletes ember, s az ilyen féken tudja tartani egész testét is. Ha ugyanis a lovaknak zablát teszünk a szájába, hogy engedelmeskedjenek nekünk, az egész testüket kormányozzuk. Lám, a hajókat is, bár nagyok, és erős szelek hajtják őket, a kis kormányrúddal oda irányítják, ahová a kormányos akarata vezeti. Így a nyelv is kicsi testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Íme, egy csekély tűz milyen nagy erdőt gyújt fel! A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Testrészeink közül a nyelv az, amely beszennyezi egész testünket, s a pokoltól lángra lobbanva egész életünk folyamát lángra gyullasztja.” (Jak3,2-6)

Vannak, akiknek a nyelvét külön kéne eltemetni. Milyen szörnyű lesz, amikor az ítéletkor mindenki meghallja majd, hogy mit mondtunk azután, hogy letettük a telefont. A fizikai fájdalmainkra nem emlékezünk csak a bántás tényére, de a szavak egy életre megmaradnak.

 

„Az egyetlen gyógymód a hiúságra a nevetés, és az egyetlen fogyatékosság, ami nevetséges, az a hiúság.” (Henri Bergson francia filozófus, irodalmi Nobel-díjas, sz. 1859.10.18.)

A hiúság szánalmas bűn, és még alapja sincs. Bergson megoldási javaslata jónak tűnik.

 

„Az élet valójában egyszerű, csak mi ragaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá tegyük.” (Konfuciusz)

Isten Egy, Igaz, Jó, Szép.