Elsődleges fülek

július 2018

h k sze cs p szo v
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
21
július
szombat
Brindisi Szent Lőrinc - július 21.

Brindisi Szent Lőrinc áldozópap, egyháztanító

született: Brindisi, Itália, 1559. július 22

elhunyt: Lisszabon, 1619. július 22.

Szülei Julius Caesarnak keresztelték. A minoritáknál tanult. Szülei halála után nagybátyjához került, Velencébe, ahol 1575-ben belépett a kapucinusok rendjébe, s kapta a Brindisi Lőrinc nevet. Rendi tanulmányait a Padovában és Velencében végezte. Egészen kivételes nyelvkészségével fejből megtanulta a Szentírást héberül és görögül, s megtanult németül, csehül, spanyolul és franciául. 1582. december 18-án szentelték pappá, utána a rend teológiai tanára és hitszónok lett. 1586-ban házfőnök és noviciusmester 1589-től a toszkán rendtartomány főnöke. Kelemen pápa hívására 1592-94 a római zsidók hitszónoka. 1594-ben a velencei, 1598-ban a svájci rendtartomány főnökee, közben 1596-99-ben definitor generalis. 1599-benPrágában misszionál. A protestánsok és a hatóságok ellenségeskedése és a fenyegető járvány ellenére nagy hatással dolgozott. A csókakői (Fejér Megye) csatában 1601. október 24-én Kapisztrán Szent Jánoshoz hasonlóan, döntő szerepet játszott. Az elfogott török tisztek azt vallották, hogy 5-6 m magasnak látták, amint kereszttel a kezében bátorította a katonákat. A többszörös túlerővel fölvonuló törökök legyőzésével szabad volt az út Székesfehérvár felszabadításához. Visszatért Itáliába, 1602-ben általános rendfőnök. Európát három év alatt gyalog bejárta, kápt-okat helyreállította a kolostori fegyelmet. Csehországbanban, Asztriában és Németországban heves összecsapásai voltak a militáns protestánsokkal, akik közül sokat visszatérített. A kapucinusok a 16/17. sz. fordulóján az ő vezetésével telepedtek le a Habsburg-birodalomban. V. Pál pápa 1606-ban visszarendelte Rómába. Hitvitázó iratokat szerkesztett, legfontosabb a Lutheranismi Hypotyposis, melyet Polycarp Leyser drezdai udvari prédikátor tanai ellen írt, de annak halála miatt nem adta ki. 1609-ben Madridba ment, és a Katolikus Liga számára megnyerte III. Fülöp királyt. 1610-13-ban Münchenben I. Miksa bajor herceg udvarában szentszéki követ, majd visszatért Itáliába. 1619-ben a rendi káptalan Brindisibe küldte. Útközben a nápolyiak fölkérték, hogy legyen követük a spanyol III. Fülöpnél, segítse őket az alkirály visszaéléseivel szemben. Az alkirály fenyegetései miatt hónapokig vesztegelnie kellett Genovában, s csak 1619. május végén érkezett Lisszabonba III. Fülöphöz. A már jó irányba tartó tárgyalások befejezését betegsége és halála akadályozta meg. Életműve 15 kötet (Opera omnia. Padova, 1928-56), ebből 11 latin nyelvű szentbeszédeket és homíliákat tartalmaz. Explanatio in Genesim című műve a biblikus kozmogónia egyik legkiválóbb kifejtése. 1783-ban boldoggá, 1881-ben szentté, 1959-ben egyháztanítóvá avatták.

 

Olvasmány Brindisi Szent Lőrinc áldozópap beszédeiből

Lelki életünk fenntartásához – amely közös a mennyei angyalok és égi szellemek életével, mivel Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve –, elengedhetetlenül szükséges a Szentlélek kegyelmének és az Isten szeretetének éltető kenyere. Márpedig kegyelem és szeretet nincsen hit nélkül, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni (vö. Zsid 11, 6). A hit viszont elképzelhetetlen Isten igéjének hirdetése nélkül: A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából (Róm 10, 17). Így tehát Isten igéjének hirdetése olyan szükséges a lelki élethez, mint a gabona elvetése a testi élet fenntartásához.

Ezért mondja Krisztus Urunk: Kiment a magvető vetni (Mt 13, 3). Kiment a magvető, mint az igazság hirdetője; ebben a szerepben – mint olvassuk – hajdan maga az Úr hallatta hangját, amikor az égből élő szóval hirdette meg a pusztában levő egész nép füle hallatára igazságos törvényét; máskor pedig az Úr angyala, aki a panaszkodás helyén Isten törvényének megszegéséről vádolta a választott népet úgyannyira, hogy az angyal lángoló szavától Izrael népének egész sokasága a leghevesebb szívbeli bánat könnyeit hullatta hangos zokogással; majd Mózes is hirdette az Úr törvényét egész népe előtt Moáb pusztaságában, amint azt a Második Törvénykönyv is elmondja. Végül eljött Krisztus Urunk, aki Isten és ember, hogy hirdesse Isten igéjét; majd pedig ugyanarra a feladatra ő küldi az apostolokat, mint hajdan küldte a prófétákat.

Az igehirdetés tehát apostoli feladat, de egyben angyali, krisztusi és isteni feladat is. Sokfajta áldás származik Isten igéjéből, mert hiszen az minden javak kincstára. Ebből származik ugyanis a hit, ebből a remény és a szeretet, ebből az összes erény és a Szentlélek minden ajándéka, minden evangéliumi boldogság, minden jó cselekedet, az élet minden érdeme, a mennynek minden dicsősége: Fogadjátok tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni lelketeket (Jak 1, 21).

Isten igéje ugyanis fény az értelemnek, tűz az akaratnak, hogy az ember képességet nyerjen Isten megismerésére és szeretetére; a benső ember számára pedig – akit Isten Lelke éltet a kegyelemmel – Isten igéje kenyér és víz, éspedig méznél, sőt lépesméznél is édesebb kenyér, meg bornál és tejnél is kiválóbb víz; ez a lélek számára az érdemek lelki kincstára, ezért mondják aranynak és sokat érő drágakőnek is; de ez egyben kalapács is a bűnben megátalkodott konok szív szétzúzására, és éles kard is a test, a világ, a sátán ellen, minden bűn kiirtására.

 

Könyörgés

Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozópapnak neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jótanács és az erősség Lelkét. Közbenjárására add meg nekünk is Szentlelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 
21
július
szombat
Július 21. szombat

KALENDÁRIUM

Július 21. szombat

Évközi 15. hét

Brindisi Szent Lőrinc áldozópap, egyháztanító: http://www.ktp.hu/kalendar/julius-21-brindisi-szent-lorinc

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt12,14-21

A farizeusok pedig kimentek és tanácskozni kezdtek Jézus ellen, hogy hogyan veszítsék el Őt. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnan. Nagy tömeg követte Őt, és Ő mindegyiküket meggyógyította, de figyelmeztette őket, hogy ne árulják el Őt, hogy beteljesedjék az ige, amit Izaiás próféta mondott:

»Íme, a szolgám, Akit választottam,

a kedvencem, Akiben Lelkem tetszését találta.

Rá adom a Lelkemet,

és Ő ítéletet hirdet a nemzeteknek.

Nem vitázik és nem kiált,

senki sem hallja a tereken a hangját.

A megroppant nádszálat nem töri össze,

a pislákoló mécsbelet nem oltja el,

míg győzelemre nem viszi az ítéletet.

Az Ő Nevében reménykednek a nemzetek [Iz42,1-4].

Mivel a tegnapi evangéliumban Jézus összeütközésbe került a farizeusokkal a szombati munkatilalommal kapcsolatban, ezért most azok az Ő megöléséről tanácskoznak. Jézus kitér előlük, és otthagyja őket. Ez egy nagyon fontos pont, mert jól mutatja, hogy Jézus nem volt mártír-, ill. öngyilkos alkat, nem akart mindenáron meghalni, de nem is ijedt meg, folytatta gyógyításait, amiért pedig meg akarták Őt ölni.

Máté számára, aki a zsidóságból megtért keresztényeknek írta az evangéliumát, nagyon fontos, hogy bemutassa, ahogyan Jézusban beteljesedtek az ószövetségi próféciák, s hogy Ő az, Akit Isten megígért a próféták által. Jézus szelídségével, és végső irgalmával teljesíti be Isten ígéreteit.

Ugyanakkor fontos momentum, hogy a korabeli zsidó nacionalizmussal szemben, ami csak Izrael megváltását várta, Máté itt a „nemzetek”, tehát a pogány népek reményének beteljesedéséről is beszél. Jézus minden nép és nemzet Megváltója. Az igazi keresztény misszió az Üdvösség egyetemes lehetőségéből indul ki, és azt az Istent hirdeti, aki nincs bezárva etnikai, kulturális és történelmi keretek közé.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1342.  Telegdi Csanád esztergomi érsek megkoronázza I. Károly fiát, Nagy Lajost

1456.   Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett

1588 Az angolok a Calais melletti tengeri csatában legyőzték a spanyol nagy armadát

1718.   VI. Károly német-római császár (III. Károly néven magyar király) és III. Ahmed szultán megkötik a pozsareváci békét, amelyben az Oszmán Birodalom lemond a Balkán egy részéről

1904.  Oroszországban elkészült a transzszibériai vasútvonal

1954.   Genfben aláírják az indokínai háborút lezáró fegyverszüneti egyezményt: Vietnamot két államra osztják fel

Ezen a napon született:

1880.  Milan Rastislav Štefánik csillagász, francia tábornok, Csehszlovákia egyik alapítója

1886.  Hajós Henrik úszó

1893.  Hans Fallada (Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen) német író

1899.  Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író

1905.  Jean-Paul Sartre Nobel-díjas francia író, filozófus

1908.  Bródy György kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó

1921.   Antal Róbert olimpiai bajnok vízilabdázó

Ezen a napon hunyt el:

1456.   Dugovics Titusz, Nándorfehérvár védője

1769.   Robert Burns skót költő

1841.   Kőszeghi-Mártony Károly építőmérnök, hadmérnök

A bécsi hadmérnöki akadémia elvégzését követően az osztrák császári hadsereg tisztjeként közreműködött különféle hadmérnöki munkákban. Előbb a Földvár és Ercsi környéki sáncművek építési munkálataiban vett részt, majd a bécsi Schotten Bastion tervezésébe és építési munkálatainak irányításába fogott. 1831-től ezredesi rangban felügyelte a franzensfestei erőd építését (ma Fortezza, Olaszország). 1845-ben táborszernaggyá léptették elő. Hadmérnöki tevékenysége mellett jelentős volt elméleti és gyakorlati építőmérnöki, talajmechanikai munkássága, Magyarországon elsőként foglalkozott földnyomáselméletekkel, a talaj tömegéből és helyzetéből eredő, az épített szerkezetekre gyakorolt nyomás vizsgálatával. Kutatásai eredményeként meghatározta a földnyomás nagysága és eloszlása, valamint a talaj különböző fizikai tulajdonságai, például a testsűrűség, a kohézió és a csúszási súrlódás közötti összefüggéseket. Elméletei alátámasztásául nagy léptékű modellkísérleteket is végzett, amelyek helyességét az 1920-as években igazolták. Emellett írásaiban áttekintette a földnyomáselméletek történetét, ismertetve többek között Charles Augustin de Coulomb idevágó eredményeit. Több hadászati jelentőségű találmány fűződik a nevéhez. 1828-ban bízták meg egy olyan életvédő készülék megtervezésével, amely használóját meg tudja védeni az aknafolyosót elárasztó lőporgázoktól. 1829-ben elkészítette sűrített levegővel működő légzőkészülékét, amelynek 6 literes acélpalackjában 2 millió pascalos (azaz 20 baros) nyomáson 120 liternyi levegőt tároltak, illetve vezettek hajlékony csövek segítségével a fejre húzható kecskebőr sisakba. Így a készülék használója 25-30 percen keresztül tartózkodhatott akár mérges gázokkal telített levegőjű helyen is. Találmányát, illetve annak működési elvét a várostromok során robbantásokat végző aknászok, a későbbiekben pedig bányamentők, tűzoltók és könnyűbúvárok is eredményesen alkalmazták. A készülék egyik példánya a budapesti Tűzoltó Múzeumban megtalálható. Több forrásban tévesen a gázálarc feltalálását kötik a nevéhez, holott az működési elvében jelentősen eltér a környezeti levegőtől függetlenített, sűrített levegővel táplált légzőkészüléktől. Ugyancsak ő találta fel a mozgó tábori főzőkészüléket, közismertebb nevén a gulyáságyút is.

1870.  Joseph Strauss osztrák zeneszerző

2005.  Hernádi Gyula író

2008. El Kazovszkij Kossuth-díjas festőművész

 

Istenes és világi gondolatok

„Ezzel fizetsz talán az Úrnak?

Balga és esztelen nép!

Nem atyád-e Ő neked,

az Övé voltál, Ő alkotott és szilárdított téged?

Emlékezzél meg csak az ősi napokról,

gondolj csak át minden nemzedéket,

kérdezd meg atyádat, s elbeszéli neked,

véneidet, és elmondják neked!” (5Mózes32,6-7)

A múlt értő és hívő vizsgálata „istenérvvé” válik, megmutatja Isten szerető jóságát és gondviselő vezetését. A történelem fényében Isten az emberiség „atyjának” mutatkozik, ami azonban csak előkészület a végső Kinyilatkoztatásra, amikor Jézus Krisztusban Isten Atyának bizonyul, nem csak a népek, hanem minden egyes ember Atyjának.

 

Ami az egyiknek bagoly, a másiknak pacsirta.” (Paul Julius Reuter, a Reuters hírügynökség megalapítója, sz. 1816.07.21.)

Ennyit a sajtó objektivitásáról.

 

„A békák közt leggyakoribb a tavi vagy kecskebéka, a zöldbéka és a varangy. A varangy igen undok állat, bár az én felfogásom szerint ez gusztus dolga. A hímvarangynak például egy nőstény varangy jobban tetszik a legszebb kolibrinél is, és ha egy szép nőnek az az ötlete támadna, hogy ő szerelmes legyen egy varangyba, azt hiszem, szerelme reménytelen lenne, a varangy soha nem viszonozná.

A szalamandra rokona a békának, bár alakja különbözik tőle. Ez persze nem tesz semmit, a szép Kovácsné is rokona a potrohos, hármastokájú, ötvenkettes lábú Némedinek, s az alakja szintén különbözik tőle.” (Nagy Lajos: Képtelen természetrajz, A béka, r.)