Elsődleges fülek

július 2019

h k sze cs p szo v
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
23
július
kedd
Július 23. kedd

 

KALENDÁRIUM

Szent Jakab hava

Július 23. kedd

Évközi idő 16. hét

Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje:

http://www.ktp.hu/kalendar/julius-23sved-szent-brigitta-szerzetesno-europa-tarsvedoszentje-unnep

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Jn15,1-18

Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz Rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok Bennem, és Én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok Bennem.

Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki Bennem marad, és Én őbenne, az bő termést hoz, mert Nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad Bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég.

Ha Bennem maradtok, és az Én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

Szent Brigitta élete kisgyerek korától tele volt rendkívüli – ma úgy mondanánk: extrém – eseményekkel, látomásokkal, amiket a gyóntatója lejegyzett, és a középkorban nagy népszerűségre tettek szert. Ezek a látomások – elsősorban Jézus születéséről – a mai napig meghatározzák a nyugati keresztény művészetet.

Szent Brigitta lelkiségét a „krisztusi szegénység”, a szegényekkel való azonosulás és a missziós elkötelezettség határozta meg, és ez tette őt az Egyház szemében Európa hathatós közbenjárójává, hiszen ma is erre a két dologra van szükségünk: az Isten szeretetéért való önkorlátozásra, a szegényekkel vállalt egzisztenciális közösségvállalásra, és az Evangélium szenvedélyes hirdetésére.

A mai nap evangéliuma Jézus legfontosabb „önkinyilatkoztatását” hordozza. Egy „misztikus szent” esetében az Egyháznak ez a választása, amivel ezt a szakaszt rendeli erre az ünnepre, jól mutatja, hogy nem a rendkívüli misztikus élményeket kell keresnünk, hanem a „hétköznapi misztikát”: hogyan tudunk „Krisztusban maradni”. Az emberi élet célja és értelme, hogy már itt a földön megéljük a Jézussal való bensőséges egységet, azt, hogy az Ő élete van bennünk, mint ahogy a szőlővesszőkben a szőlőtő élete.

Jézus szavai: „Nálam nélkül semmit sem tehettek”, azt jelentik, hogy minden, ami jó, maradandó, igazán emberi, azt csak Őáltala tehetjük, ezért kell Őt kérnünk, hogy minden, amit teszünk, azt Vele és Általa tehessük.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1290. Megkoronázzák III. András királyt (1290-1301), az utolsó Árpád-házi uralkodót

István herceg és Thomasina Morosini (Katalin) fia Velencében nevelkedett, ahol anyai ősei, a Marosiniak patríciusok voltak. Apja, István herceg, aki II. András király utószülött fia volt, soha nem látta Magyarországot. Mint trónkövetelő már IV. László életében megjelent Dél-Magyarországon, Albert osztrák herceg azonban elfogatta és Bécsben őriztette. Amikor IV. Lászlót a kunok 1290. júniusában megölték, a magyar rendek mint az Árpád-ház egyetlen élő férfi tagját királlyá választották, akit szerzetesi ruhában szöktettek meg bécsi fogságából, hogy Szent István koronájával királlyá koronázzák. Uralkodását nehézzé tette, hogy IV. Béla leányági ivadékai: Mária nápolyi-szicíliai királyné és az Anjou-ház VIII. Bonifác pápát is befolyásolva igényelték a magyar trónt. Egyedül a köznemesi tömegekben és a klérusban bízhatott, rájuk támaszkodva hívta össze aztán az 1290. évi óbudai országgyűlést, ahol 31 cikkelyből álló dekrétumot adott ki. A király az oklevél értelmében országtanácsot szervezett a legfőbb egyházi és világi méltóságokból, az oligarchák befolyását pedig úgy igyekezett ellensúlyozni, hogy a legfőbb pozíciók betöltését a köznemesi tömegek hozzájárulásához kötötte. András megtiltotta örökölhető tisztségek és egész vármegyék eladományozását, és előirányozta a szedett vámok és korábban szerzett birtokok felülvizsgálatát. Bár az uralkodó megfelelő eszközöket választott helyzete javítására, ahhoz már nem volt elegendő ereje, hogy a fenti intézkedéseket végre is hajtsa. A bárói famíliák burkoltan, majd nyíltan is felléptek ellene, és elsősorban diplomáciai elszigeteltségét használták ki. 1291-ben sikeres hadjárattal visszaszerezte Albert osztrák hercegtől az általa eltulajdonított területeket. Alberttel Hainburgban békét kötött, sőt segédcsapataival a német királyi trón elnyerésében is támogatta (göttheimi csata). Első felesége, Fennena (†1295) lengyel hercegnő halála után Albert leányát, Ágnest vette nőül. Alattvalói közül a papság és a köznemesség volt igazán a híve, az oligarchák ideig-óráig inkább csak eltűrték uralmát. Nagy támasza anyja volt, akit 1300 végén megmérgeztek. A források - bizonytalan hitellel - úgy tudják, hogy ő maga is mérgezés áldozata lett 1301. januárban. A budai várban, a ferencesek kolostorában (ez a későbbi Várszínház épületének őse) temették el.

1552. A szentandrási csatában megsemmisül a Temesvárt megsegíteni szándékozó szegedi hajdúsereg

A csata Arad közelében, a Maros jobb partján lezajlott csata, a mai Temeszentandrásnál a szegedi, valamint bihari hajdúk és a törökök között. Az ütközetben a nagyobb és felkészültebb török lovasság szabályszerűen lemészárolta Tóth Mihály csapatát, ami az ostromlott Temesvárba próbált Losonczy Istvánnak erősítést vinni. Az 1552. évi török hadjáratkor a szentandrási illetve a palásti ütközetek voltak egyetlen olyan összecsapások, ahol nyílt rónán kísérletek meg csatát a törökökkel. A sebesült Tóth egy bokorban bújt el, majd egy Ambrózi nevű környékbeli nemes úr házába tért be. Ambrózi ellátta és mikor már némileg összeszedte magát, visszatért az aradi táborba. Tóth a vereség ellenére megpróbálta 1200 főre apadt seregét bejuttatni Temesvárra, de már a hajdúk megrémültek és többé nem lehetett őket rábírni a harcra. Ott helyben a sereg teljesen szétoszlott és ki-ki amerre látott, elmenekült. Losonczy István sorsa ezzel megpecsételődött. A várkapitány teljesen kétségbeesve végül elfogadta a spanyol parancsnokok követelését, hogy adják át a várat a nagyvezírnek, aki már előzőleg is szabad elvonulással kecsegtette a temesváriakat. Losonczy és megmaradt emberei kivonulóban voltak a várból, de a törökök mégis felkoncolták őket.

1849. Poeltenberg Ernő Harsánynál összecsap Kuznyecov altábornagy kozákjaival

1914. Az Osztrák–Magyar Monarchia ultimátumot intéz Szerbiához, ennek visszautasítása nyomán, július 28-án a Monarchia hadat üzen, megkezdődik az I. világháború

1959. Jogerős ítélet az újpesti felkelők és forradalmárok ügyében

Kósa Pál nemzeti bizottsági elnököt, Rajki Márton forradalmi bizottsági elnököt, a Keresztény Párt egyik megalapítóját és több társukat halálra ítélik. Többségüket július 30-án végzik ki; Kósát sikertelen öngyilkossági kísérlete után csak augusztus 5-én.

 

Ezen a napon született:

1824. Kuno Fischer német filozófus

1829.  Preysz Móric kémikus

Vegyészeti tanulmányait 1844-ben Pesten kezdte, majd 1845-ben a bécsi műegyetemen folytatta. 1853-ban Bécsben Anton Schrötter professzor (a vörösfoszfor felfedezője) mellett tanársegéd volt. Két év múlva hazajött, és az újonnan megnyíló, legelső magyar nyelvű pesti reáliskola (a mai Eötvös József Gimnázium) kémiatanára lett. Már 1861-ben - négy évvel Pasteur eljárása előtt - kimutatta, hogy a bor utóerjedése meggátolható, ha zárt edényben 70-80 oC-ra melegítik, majd légmentesen elzárják. Vizsgálatait a Természettudományi Társulat ösztönzésére folytatta, a tokaji bor szállítása érdekében. E munkájáról 1865-ben írásban is beszámolt: A tokaji bor utóerjedésének meggátlásáról (Természettudományi Közlöny, 1865). Eredményét csupán előadás keretében ismertette, eljárását még rövid tudósítás alakjában sem közölte nyomtatásban, s bár megkísérelte meg prioritásának érvényesítését, elkésett, így az  eljárás pasztőrözés néven terjedt el és vált világszerte ismertté. Tevékeny része volt a gázvilágítás elterjesztésében is, vizsgálatai a gázminőség megjavítását célozták. Az 1861-ben elkezdett vízvizsgálatai és vízellátási kutatásai hozzájárultak, hogy a pesti vízvezeték 1868-ban megépült. Egyike volt a legelső középiskolai tanároknak, akiket a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választott. Budapesten hunyt el, 1877. március 24-én.

1849. Zichy Géza író, drámaíró, zeneszerző, zongoraművész

1863.  Bródy Sándor író, újságíró

1870. Cholnoky Jenő író, földrajztudós, tanár

1906.  Vladimir Prelog kémiai Nobel-díjas bosznia-hercegovinai horvát vegyész

1909. Szüdi György József Attila-díjas költő

1927. Balla László kárpátaljai magyar költő, író, műfordító és újságíró

1939. Dr. Veér András pszichiáter orvos

 

Ezen a napon hunyt el:

1875. Isaac Merritt Singer amerikai feltaláló, a varrógép elterjesztője

1876. Fényes Elek Magyarország statisztikájának és honismertetésének megalapozója

1917. ifj. Kerpely Antal kohómérnök, feltaláló

2003. Cserháti Zsuzsa énekesnő

2007. Tábori György író, műfordító, rendező

 

 
23
július
kedd
Svéd Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje - július 23.

 

SVÉD SZENT BRIGITTA szerzetesnő, Európa társvédőszentje

Ünnep

született: Finsta vára, Uppsala mellett, Svédország, 1303

elhunyt: Róma, 1373. július 23.

 

A Folkunger svéd királyi családból származott; atyja Birger Persson upplandi kormányzó, anyja Ingeborge Bengsdotter; hat testvére volt. Anyja 1314-ben bekövetkezett halála után nagynénje nevelte. Hét éves korától kapta a misztikus kegyelmeket és látomásokat. 1316-ban férjhez adták a 18 éves Ulf Gudmarssonhoz, Ulfasa várába. Házasságuk első két évét önmegtartóztatásban és imádságban töltötték, majd nyolc gyermekük született. Férje hozzájárulásával sok jót tett (pl. minden csütörtökön 12 szegény étkezett náluk), és vele együtt belépett a ferences harmadrendbe. Férje 1330-ban Närike tartomány kormányzója lett, Brigitta apai öröksége révén Svédország leggazdagabb asszonya lett. Lelki élete a misztika útján fejlődött tovább; lelki vez-je Mátyás, linköpingi knk., aki ~ kérésére készítette el az első svéd szentírásfordítást (Mózes öt könyvét). 1335-40-ben a király udvarban élt, mint II. Magnus és Namuri Bianca nevelőnője és tanácsadója. 1338-ban egyik kisfia halála után férjével együtt Szent Olaf sírjához, 1341-ben ezüstmenyegzőjük örömére Compostellába zarándokoltak, s útközben meglátogatták Citeaux ktorát is. Hazatérésük után férje belépett az alvastrai ciszter kolostorba (ahol egyik fiuk már szerzetes volt), s 1344. február 12-én szentség hírében halt meg. Brigitta ekkor elrendezve gyermekei sorsát Alvastrába költözött, 1344-46-ban a kolostor közelében egy cellában élt imádságban, vezeklésben és látomások közepette. 1346-ban újra a királyi udvarba ment. A compostellai zarándokúton francia földön látta a kettős kolostor intézményét, s alvastrai magányában kialakult benne egy hasonló alapításának gondolata, melynek tagjai vezeklő, imádkozó férfiak és nők, akik a kettős kolostor szabályai szerint elsősorban Krisztus szenvedéséről és Mária kínjairól elmélkednek (brigittinák). Egy látomásban maga Krisztus diktálta neki a rend szabályait, ezért ő maga a Szent Üdvözítő rendjének nevezte alapítását. Meg is kezdték a két kolostor építését, de a pápai jóváhagyás késett. 1349-ben Rómába indult, hogy megszerezze azt, részt vegyen 1350-ben a szentév búcsúiban és teljesítse a látomásaiban kapott feladatot: vezesse vissza Avignonból a pápát Rómába. Kíséretével 1349 őszén érkezett meg Rómába. 1351-ben utána ment a leánya, Katalin. Látomásai és kinyilatkoztatásai tovább folytatódtak. Meglátta Róma és az Egyház nyomorúságának okait: a pápa távollétét és a klérus erkölcsi silányságát. 1350-től Petrus Olavi ciszterci szerzetespap lett a gyóntatója, aki latinra fordította a látomásokban kapott kinyilatkoztatásokat, melyek Svédországra, az Egyházra és egy új szerzetesrend alapítására vonatkoztak. A kapott parancs értelmében Brigitta szólni, dorgálni, javítani és levelezni kezdett, amire gyűlölet lett a válasz. Boszorkánynak kiáltották ki, és máglyára akarták küldeni. A Szűzanya azonban oltalmát ígérte, és megparancsolta, hogy övéivel minden este énekelje el az Ave maris stella himnuszt. Sokszor olyan szegénységben voltak, hogy koldulnia kellett. Szívesen ült a klarisszák temploma, a S. Lorenzo in Panisperna-templom lépcsőjén a koldusok között. 1352-ben Assisibe, 1364-ben a Dél-itáliai szentélyekhez zarándokolt, és Nápolyban maradt 1367-ig. Ekkor Rómába sietett, hogy V. Orbán visszaérkezésekor ott lehessen. Formába öntötte a Brigitta-rend szabályzatát, és a pápa, aki már ismét nem volt Rómában, 1370. augusztus 5-én Montefiasconéban megadta a jóváhagyást. 1369-től Alfonso Pecha de Vada spanyol Jeromos-rendi remete lett a gyóntatója és a kinyilatkoztatások gondozója. 1371 őszén a Szentföldre indult, és 1372-ben négy és fél hónapot töltött Jézus szülőföldjén. A látomások és kinyilatkoztatások itt is állandóan kísérték; főleg a pápának szóló figyelmeztetéseket kapott. Cipruson és Nápolyon keresztül 1373. nagyböjt elején érkezett vissza Rómába. Ekkor már beteg volt, de még végigjárta a böjti stációkat és elküldte látomásait IX. Gergely pápának. A Campo dei Fiori közelében lévő házában halt meg, a S. Lorenzo in Panisperna-templomban temették el. 1374-ben gyermekei, Katalin és Birger magukkal vitték Svédországba, s a vadstenai kolostor templomában helyezték el. 1391-ben avatták szentté. Főként a zarándokok és haldoklók védőszentje. II. János Pál pápa (Sziénai Szent Katalinnal és Avilai Nagy Szent Terézzel) 1999-ben Európa védőszentjévé nyilvánította.

Jézus és Mária életére vonatkozó látomásai, melyeket kinyomtattak, nagy hatással voltak a költészetre és a képzőművészetre (Grünewald: Stuppachi Madonna, 1517-19). Szobráról, mely író, olvasó, fölemelt karokkal álló vagy trónon üló helyzetben ábrázolta, a 15. században főleg Svédországban készültek szentképek. Kezdetben özvegyi ruhában, fehér fátyollal, majd zarándokként, kirnőként v. r-je apátnőjeként ábrázolták. Kinyilatkoztatásainak 14. századi itáliai kéziratai már részletes képsorokat tartalmaznak, melyeket a monumentális művészet is hamarosan átvett (Firenze, S. Maria novella). Az auctorképeken  írópultnál ül és látomása van; átveszi kinyilatkoztatásainak könyvét Krisztustól, és továbbadja gyóntatójának, vagy ő maga ad egy irattekercset Krisztusnak és Máriának. Attribútumai: a brigitták keresztje (kiszélesedő szárú kereszt, középpontjában ostya vagy öt vércsepp), szív, amelyből kinő egy kereszt, égő gyertya (mert pénteken forró viaszt csepegtetett a kezére), királyi korona a lábánál, könyv, toll és tintatartó, liba, zarándokbot, zarándoköltözék, stigmák, Szűz Mária.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

 

Olvasmány

a Szent Brigittának tulajdonított imádságokból

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre megjövendölted halálodat, és az utolsó vacsorán a földi kenyeret csodálatosan átváltoztattad drága testeddé, szenvedésed emlékéül szeretetből át is adtad apostolaidnak, és lábukat drága szent kezeddel megmosva példaként mutattad meg nekik mélységes alázatodat.

Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verítékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad megváltásunkat, s így mutattad meg kézzelfoghatóan azt a szeretetet, amellyel szereted az embereket.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.

Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigúnyolásért, amelyet elszenvedtél, amikor ott álltál bíborba öltöztetve, éles tövissel megkoronázva, és mert elviselted végtelen türelemmel, hogy dicsőséges arcodat leköpdössék, hogy szemedet bekössék, és hogy arcodat meg fejedet a gonoszok gyilkos keze súlyos ütésekkel illesse.

Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki végtelen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak, vérrel borítva Pilátus ítélőszéke elé állítsanak, mint ártatlan Bárányt.

Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, mert amikor szent tested már egészen vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, s kínok közt hordoztad szent válladon a keresztet, és elviselted, hogy a tömeg őrjöngése közepette vezessenek a szenvedés helyére, és ott ruháidtól megfosztva szegezzenek a keresztfára.

Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki ennyi gyötrelmed között is édesanyádra – aki mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja sem ért hozzá – szerető szemeddel gyöngéden rátekintettél, és megvigasztalni akarván, tanítványodra bíztad őt, hogy szeretettel gondoskodjék róla.

Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki haláltusádban minden bűnösnek reményt nyújtottál a bűnbocsánatra, amikor a hozzád forduló gonosztevőnek irgalmasan megígérted a mennyország dicsőségét.

Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért oly nagy keserűségben és gyötrelmek között elszenvedtél a kereszten. Hiszen sebeid égő fájdalmai oly kegyetlenül járták át boldog lelkedet, és oly irgalmatlanul hasogatták szentséges szívedet mindaddig, míg csak szíved utolsó dobbanásával ki nem lehelted lelkedet, amikor fejedet lehajtva alázattal ajánlottad magadat Istened és Atyád kezébe, és kihűlt tested ott maradt a kereszten.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága véreddel és szent haláloddal megváltottad a lelkeket, és számkivetésükből irgalmasan visszavezetted őket az örök életbe.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megengedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával döfjék át üdvösségünkért, és hogy minket megválts, átdöfött oldaladból oly bőségesen ontottad vízzel vegyült drága véredet.

Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy barátaid vegyék le áldott testedet a keresztről, fájdalmas édesanyád ölébe fektessék, és megengedted, hogy aztán gyolcsba takarva sírboltba temessenek s katonák vegyenek őrizet alá.

Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból, és megjelentél azoknak, akiket erre szeretetből kiválasztottál, majd negyven nap után sokuk szeme láttára az égbe szálltál, és ugyanide vetted magad mellé a dicsőségbe barátaidat is, akiket a holtak országából megszabadítottál.

Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket tanítványaid szívébe, és megnövelted lelkükben a mérhetetlen isteni szeretetet.

Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országodban trónodon ülsz istenséged dicsőségében, és ott élsz megdicsőült szent testedben, amelyet a szent Szűztől vettél magadra, így is jössz majd el az ítélet napján, hogy megítéld minden élő és meghalt ember lelkét. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Könyörögés

Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.