25
június
vasárnap
júmius 25. vasárnap

KALENDÁRIUM

Június 25. vasárnap

Évközi 12. hét

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár csapatünnepe

 

Istenes és világi gondolatok

„Ne restelld a fáradságos dolgot, a föld megmunkálását,

hisz azt a Magasságbeli rendelte!” (Sirák7,16)

Az ember teremtésekor Isten, Aki a Saját Képére és hasonlatosságára teremtette őt, a Föld megmunkálását bízta rá. Ebben, a Teremtésben, való részvételben bontakozik ki a mi „Isten-képűségünk”.

 

„Az emberek, ha idősebbek lesznek, és rájönnek, hogy senki se hallgat rájuk, bosszúból gyereket szülnek maguknak, hogy legyen valaki, aki előtt játszhatják a felnőttet és mindentudót.” (Karinthy Frigyes magyar író, költő, újságíró, sz. 1887.06.25.)

A gyermek „vendég a háznál” és nem tulajdon, főleg nem megoldás a saját problémáinkra.

 

„A halotti lepelnek nincs zsebe.” (héber mondás)

Odaátra semmit sem viszünk magunkkal.

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt8,5-17

Amikor Jézus bement Kafarnaumba, odajött Hozzá egy pogány százados és kérlelte Őt:

»Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.«

Azt mondta neki:» Megyek és meggyógyítom.«

De a százados így válaszolt:» Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: „Menj!”, elmegy, vagy a másiknak: „Gyere!”, odajön, a szolgámnak pedig: „Tedd ezt!”, megteszi.«

Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek:» Bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a Mennyek Országában. Az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!«

Ezután Jézus így szólt a századoshoz:» Menj, és legyen úgy, ahogyan hitted.«És meggyógyult a szolgája abban az órában.

Mikor ezután Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Megérintette a kezét, mire elhagyta a láz. Fölkelt és felszolgált neki.

Amikor beesteledett, odahoztak Hozzá sok ördögtől megszállottat. Kiűzte szavával a lelkeket, azokat pedig, akik rosszul voltak, meggyógyította, hogy így beteljesedjék, amit Izaiás próféta mondott:

„Ő a mi gyengeségeinket magára vette,

és betegségeinket hordozta” [Iz53,4].

A katonák gyakran töltenek be dicstelen szerepet a Bibliában, most mégis úgy áll előttünk egy római százados, mint az igazi, Istennek tetsző hit képviselője. Máté evangéliumát a zsidóságból megtért keresztényeknek írta, ami csak fokozza, hogy a hit igazi tanúja egy pogány, azaz nem zsidó ember. A zsidók lenézték a pogányokat, és úgy gondolták, hogy ők nem részesei Isten Országának, így a százados hite és Jézus elismerő és elfogadó szavai provokatívan hatottak abban a környezetben.

A keresztény közösségek számára nagy csapda az, amikor arra jönnek rá, hogy: „csak mi üdvözülünk”, mintha bárkinek bérelt helye lehetne a Mennyek Országában. Ez rejtett gőg, amit Jézus mindig elítélt, s amit nehéz fölismerni, mert a kiválóság, erényesség illúziója mögé bújik. A katona fölismeri Jézus abszolút hatalmát a világ, az egészség és a betegség fölött. A saját helyzetéből kiindulva fogalmazza meg Jézusba vetett bizalmát, Akire úgy tekint, mint Aki parancsolni tud a betegségnek is.

A hit tehát mindenkié – még akkor is, ha ez az ún. „jóembereknek” bosszantó – aki hajlandó Krisztusban bízni, függetlenül a foglalkozásától és a származásától.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1530.  Az Ágostai hitvallás felolvasása V. Károly német-római császár előtt

1849.  Jellasics Óbecsénél megütközik a Tóth Ágoston vezette hadtesttel

1940.  A jugoszláv–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvétele

1948.  A nyugati hatalmak útnak indítják az első repülőgépes segélyszállítmányt, ez volt az un. berlini légihíd

1950.  A koreai háború kezdete: Észak-Koreai támadás Dél-Korea ellen

1985.  Grósz Károly alakíthat kormányt

1991.  Szlovénia kilép a jugoszláv államszövetségből, és kikiáltja függetlenségét

2007.  Ötvenen meghaltak – köztük az Al-Kaidával szembekerült, az amerikai és iraki haderőkhöz pártolt hat szunnita törzsi vezető – egy pokolgépes merényletben, melyet öngyilkos merénylő hajtott végre egy bagdadi szállodában

Ezen a napon született:

1852.  Antoni Gaudí katalán építész

1884.  Gyóni Géza (Áchim Géza) evangélikus teológus hallgató, költő

1887.  Karinthy Frigyes író, költő, újságíró

1903.  George Orwell (Eric Arthur Blair) angol író, újságíró

1944.  Ronyecz Mária Jászai Mari-díjas színésznő

Ezen a napon hunyt el:

1917.  Gyóni Géza (Áchim Géza) evangélikus teológus hallgató, költő

1948.  Berinkey Dénes ügyvéd, jogtudós, polgári radikális politikus

1984.  Michel Foucault francia történész, filozófus

1997.  Jacques-Yves Cousteau francia tengerkutató, az Akadémia tagja