24
március
szombat
Március 24. szombat

KALENDÁRIUM

Március 24. szombat

Nagyböjti idő 5. hét

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Jn11,45-57

Sokan a zsidók közül, akik Máriához és Mártához jöttek, és látták, amit Jézus tett, hittek Benne. De néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, hogy Jézus mi mindent cselekedett. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és azt mondták: »Mit csináljunk? Ez az ember ugyanis sok csodajelet művel. Ha hagyjuk ezt neki, mindnyájan hinni fognak Benne. Akkor eljönnek a rómaiak, és elpusztítják országunkat és nemzetünket.«

Egyikük pedig, Kaifás, aki abban az esztendőben főpap volt, azt mondta nekik: »Ti nem tudtok semmit, s arra sem gondoltok, hogy jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, mint ha az egész nemzet elveszik!«

Ezt pedig nem magától mondta, hanem, főpap lévén abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nemcsak a nemzetért, hanem hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik Őt.

Ezért Jézus már nem járt nyilvánosan a zsidók közt. Elment onnan a puszta melletti vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival együtt. Közel volt a zsidók Pászkája, és vidékről sokan mentek föl Jeruzsálembe Húsvét előtt, hogy megszenteljék magukat. Keresték Jézust, és a templomban azt mondogatták egymásnak: »Mit gondoltok? Vajon eljön-e az ünnepre?« A főpapok és a farizeusok pedig parancsot adtak, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse, és elfogják Őt.

Érdekes a hazugság természete. Soha nincs teljes tagadás, csak ezt vagy azt a részletet, általában a lényeget szokták kétségbe vonni, elhallgatni, vagy meghamisítani, de a részletek elismerése, vagy „megengedése” mégis az igazságról tanúskodnak. Jézus ellenségei sem tagadják Lázár feltámasztását, de a hátsó gondolataik és érdekeik gyilkos indulatokra és ötletekre sarkallják őket. Nagyon kell vigyázni a jellemünkre.

A Szentírásban búvópatakként visszatér a meggyőződés, hogy valaki oly módon Isten és a Kinyilatkoztatás eszköze lehet, hogy nem is tud róla. Isten azonban tud a „rozsdás csövön át is tiszta vizet folyatni”. Kaifás, mint a hivatalban lévő főpap, „szent hivatalt” viselt, amit az Egyház a Biblia, az Ó és Újszövetség egységének jegyében mindig elismert és tiszteletben tartott. (vö. Ján18,22) Kaifás szavai próféciák Jézus Megváltó haláláról, arról, hogy a népért hal meg. A főpap nem feltétlenül a sátán eszköze, de amit a középkor mondott az ördögről, hogy az „Isten majma”, az biztosan beigazolódik Jézus Passiójában: a Főtanács azt hiszi, hogy körültekintő és okos, amikor Jézust el akarja pusztítani, pedig közben saját bűnös szabadságukkal Isten Üdvözítő Akaratával működnek együtt. Isten helyett saját maguk akarják megvédeni népüket és nemzetüket, bűn által akarnak valami „jót” tenni, ami hosszú távon mindig kudarcba fullad. Jézus kb. 30-ban halt meg, Jeruzsálem és a Templom pedig ötven évvel később Kr.u.70-ben elpusztul. Nem véletlenül írja a Szentírás: „Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan virraszt.” (Zsolt127,1)

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1992.  Megszűnik a vízumkényszer a Magyar Köztársaság és az Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) között

2008. Irakban 4000 fölé emelkedik a harcokban elesett, illetve erőszakos cselekményekben meghalt amerikai katonák száma

Ezen a napon született:

1684.  Bél Mátyás író, evangélikus lelkész, történet- és földrajztudós.

Losoncon, Alsósztregován, Besztercebányán és Pozsonyban tanult. Veszprémben nevelő volt, majd Pápán a református főiskolán képezte magát tovább. A rozsnyói és besztercebányai evangélikus egyházközség pénzén 1704-ben Halléba utazott, ahol 1707-ig az egyetemen teológiát, orvostudományt és állattudományt tanult. Ekkor döbbent rá, hogy a magyar királyságról milyen keveset tudnak külföldön, mert nem volt megfelelő térkép, kézikönyv. 1708-ban hazatért és 1713-ig Besztercebányán Pilarik János keze alatt tanított, majd halála után ő lett a gimnázium rektora. Szimpatizált Rákóczival és a fejedelem által biztosított vallási türelmet kihasználva szeretett volna komolyabb lépéseket tenni az oktatás terén. A Németországban látott példa alapján átalakította a besztercebányai gimnáziumot. 1714-ben a pozsonyi evangélikus líceum meghívta igazgatójának, ahol bevezette a pontos tantervet,  tanárok munkáját ellenőrizte, az oktatásról jegyzőkönyvet vezetett. Az általa oly fontosnak tartott földrajzi és történeti ismeretek mellett magas színvonalon folytatta a modern nyelvek oktatását. 1713-ban az Institutio ad symbola conferenda című írásában gyakorlatilag egy magyar nyelv- és irodalomtörténet tervezetét vázolta. A magyar nyelvet számos német folyóiratban ismertette, később német nyelvtant írt a magyar nyelvűek számára, 1725-ben a németek számára írta meg a magyar nyelvtant. Latin nyelvtana 1717-ben Lőcsén, 1719-ben pedig Nünbergben jelent meg. Legfontosabb tudományos jelentőségű munkája a Notitia Hungariae novae historico-geographica volt, melyből öt kötet jelent meg nyomtatásban 1735-42 között, a többi kéziratban maradt fenn. 1719-ben megválasztották a pozsonyi evangélikus egyház első lelkészévé, s ezt a tisztet 30 esztendőn keresztül töltötte be.

1844.  Arany László költő, műfordító

1883.  Kiss János honvéd tábornok

Ezen a napon hunyt el:

1751.   Pálffy János tábornok, Magyarország főparancsnoka

1922.  Széchenyi Ödön a magyar és a török tűzoltóság megteremtője, Széchenyi István fia

1839. december 14-én született Pozsonyban. Huszonegy éves korában vesztette el apját, s a szabadságharc letörése után ő is a hatóságok megfigyelésének középpontjában állt. 1860-ban került Pestre, közlekedési szakemberként. 1862-ben a londoni világkiállításon – ahol kormánybiztosként vett részt - megismerkedett a  „Fire Brigade” tűzoltóparancsnokával, Eyre Massey Shaw-val, hogy gyakorlati tűzoltói ismereteket szerezzen. A londoni tűzoltóságnál a legfáradságosabb munkákat is el kellett végeznie, ahol munkabírásával és elszántságával kivívta a tisztikar elismerését és a legénység megbecsülését. Szabadidejében társasági életet élt, személyes jó barátja volt a walesi hercegnek, a későbbi VII. Edwardnak. Londonból való hazautazásakor tűzoltási tapasztalatait tovább bővítette francia és a német városok tűzvédelmi helyzetének megismerésével. Mindezek alapján 1863-ban létrehozta a pesti önkéntes tűzoltóságot, mely neki köszönhetően 1870-ben már hivatásos tűzoltókból.  A Budai Hegypálya (Budavári Sikló) megépítését ő szorgalmazta a Lyonban levő (a Saône folyó partjától a Fourvière-dombra közlekedő, 1862-ben elindult gőzüzemű hegyi vasút) funiculaire mintájára, melynek építési munkálatai 1868-ban kezdődtek, majd 1870. március 2-án adták át. Egyik legsikeresebb vállalkozásával bebizonyította, hogy Budapestről Párizsba lehet hajózni. A Duna szabályozásával és a gőzhajózás fejlesztésével kapcsolatos foglalatoskodása idején támadt az a gondolata, hogy hajón Pestről Párizsba, az 1867-es világkiállításra hajózzon. Kapitányként a tervei szerint épült hajóval 1867. április 6-án indult útnak Pestről, az újpesti téli kikötőből egy kormányossal, egy gépésszel, a fűtővel és egy szakáccsal, majd több mint negyvennapi (Duna, Majna, Rajna, Marne, Szajna folyókon) hajóút után érkezett meg Párizsba május 18-án, a Duna, a Majna, a Rajna, a Marne és a Szajna folyókon keresztül. Vállalkozása világszenzációnak számított az 1867. évi párizsi világkiállításon. A Jena hídnál kikötő hajót nagy sokaság fogadta, elsőként Jules Verne író köszöntötte (a híd tövében 1997 óta emléktábla állít az eseménynek emléket).  A gőzös jó ideig a kiállítás fénypontja volt. III. Napóleon és Eugénia császárné kétszer is látogatást tett a kikötőnél, sőt még egy kis kirándulást is tettek a hajóval, a grófot a becsületrenddel tüntették ki, a „Hableány” nevű hajót a világkiállítás aranyérmével jutalmazták. (A párizsi világkiállításokon száz érmet (13 arany, 35 ezüst és 52 bronz) és 52 dicsérő oklevelet kaptak a különböző magyar művek, alkotások, termékek). 1873-ban Abdul-Aziz török szultán több jelentkező közül őt találta alkalmasnak az isztambuli tűzoltóság megszervezésére, ezért1874-ben Konstantinápolyba távozott, ahol tűzoltóegyletet szervezett, majd a török tűzoltóság első parancsnoka lett, egyben a szultán tábornok hadsegédeként szolgált. Az egymást váltó török szultánok megbecsülték, több kitüntetést és magas rangot kapott. Isztambul Galata városrészében is építette egy siklót, amely egy alagútban közlekedik. 1878-ban Abdul Hamid szultán török császári ezredessé, 1880-ban pasává nevezte ki. Ismereteink szerint ő volt addig az egyetlen keresztény, aki a pasa címet megkapta anélkül, hogy keresztény hitét elhagyva a muzulmán vallásra kellett volna áttérnie. (Az 1848–1849-es magyar emigráció több tagjának át kellett térnie a mohamedán hitre a katonai kinevezések elnyerése érdekében.) Munkássága annyira ismertté vált, hogy Japánból is megkeresték, azonban a japán kormány meghívását (1883) az ottani tűzoltóság szervezésére már nem fogadta el. 1899-ben a legnagyobb török kitüntetést, az Ozmanie-rend nagyszalagját adományozták neki. Életét Isztambulban fejezte be nyolcvankét esztendős korában.Sírja Isztambul európai oldalán, a belvároshoz közel fekvő Feriköy Mezarligi keresztény temetőben található. Az isztambuli Tűzoltó Múzeum Széchenyi Ödön nevét viseli ma is (Kont Seçini Ýtfaiye Müzesi).  Nevéhez fűződik az Első Magyar Utazási Társaság, a Budapesti Hajósegylet, a Magyar Kereskedelmi és Iparegylet létrejötte. Az 1865-ben újjáalakult Pesti Sakk-kör elnöke volt, részt vállalt 1867-ben a későbbi MÁVAG-gyár alapjául szolgáló Magyar–Svájci Gépgyár Rt. alapításában, 1868-ban az Újpesti Hajógyár alapításában, az Első Magyar Szálloda Részvénytársaság létrehozásában, de a mai fogaskerekű vasút is az ő eredeti elképzelése alapján valósult meg. Tervei között szerepelt egy gőz-kompjárat Buda és Pest között, közúti gőzgépkocsik alkalmazása, a Gellért-hegy rendezése, a Nemzeti Panteon kialakítása, magántávírdák felállítása, valamint egy folyami hajóút létesítése a Fekete-tenger és az Atlanti-óceán között.

1976.   Sir Bernard Law Montgomery brit vezértábornagy, II. világháborús főparancsnok

 

ISTENES ÉS VILÁGI GONDOLATOK

„Judit így szólt a nép vezetőihez: Hallgassatok meg engem Betúlia lakóinak elöljárói, mert nem helyesen szóltatok a nép előtt ezen a napon és esküvel állítottátok azt Isten és magatok között és azt mondtátok, hogy át fogjátok adni a várost ellenségeinknek, ha ezekben a napokban az Úr, a mi Istenünk nem jön segítségünkre. Kik vagytok ti, hogy kísértitek Istent a mai napon és Isten helyére állítjátok magatokat az emberek fiai között? A mindenható Urat kísértitek és nem értetek meg soha semmit. Az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni és eszének járását kibogozni, hogyan tudnátok az Istent, aki mindezeket alkotta, kifürkészni, gondolatát megismerni és tervét megérteni? A legkevésbé testvéreim! Ne ingereljétek az Urat, a mi Istenünket, mert ha nem akar ez alatt az öt nap alatt megsegíteni, van hatalma arra, hogy oltalmazzon, amely napokon akar, vagy elpusztítson minket ellenségeink előtt. Ti ne próbáljátok zálogba venni Urunk Istenünk akaratát, mert Isten nem olyan, mint az ember, hogy meg lehet fenyegetni, vagy mint az ember fiát meg lehet ítélni. Ezért ha szabadulást várunk tőle, hívjuk őt segítségül és meghallgatja szavunkat, ha neki úgy tetszik.” (Judit8,11-14)

Az istenfélelem ellentéte az istenkísértés, amikor az ember próbára akarja tenni az Istent. Annakidején ezt úgy fogalmazták meg a politikai tisztek: „isten, ha vagy, segíts, ha tudsz”. Ez a klasszikus vakmerőség. Judit Isten segítségében bízik és nem a „politikai valószínűségekkel” törődik. A hit nagy példája ő.

 

„Az érzéki gyönyör a lelkek egyesülése nélkül mindig állatias volt, és az is marad: nyoma sincs utána az emberben valami nemesebb érzelemnek, inkább a megbánásnak.” (Ludwig van Beethoven német zeneszerző +1827)

A mi érzékiség vezérelte világunkban, ahol majdnem mindent valami burkolt, vagy nyílt szexuális asszociációval (képzettársítással) próbálnak eladni, érdemes elgondolkodni Beethoven sorain. Nem muszáj egyetérteni vele, de fontoljuk meg, hogy mennyire vagyunk ösztönvezéreltek, s mennyire irányít minket a „személyek” találkozásának vágya.

 

Ex nihilo, nihil fit. Semmiből semmi se lesz. (latin szentencia)

Egyedül Isten tud a „semmiből” teremteni. A semmiből való teremtés kifejezetten bibliai gondolat, azon kívül nem található meg.