Elsődleges fülek

Week of február 19, 2018

  h k sze cs p szo v
All day
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
19
február
hétfő
Február 19. hétfő

KALENDÁRIUM

Február 19. hétfő

Nagyböjti idő 1. hét

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt25,31-46

Jézus így szólt: Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok mindnyájan [MTörv33,2;], akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek Eléje minden nemzetet, Ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a Király így szól a jobbja felől állóknak: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok Engem, mezítelen voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok, fogságban voltam és eljöttetek Hozzám.”

Akkor az igazak megkérdezik majd Tőle: „Uram, mikor láttunk Téged éhezni, és tápláltunk Téged, vagy szomjazni és inni adtunk Neked? Mikor láttunk mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk Téged? Mikor láttunk Téged betegen vagy fogságban, és meglátogattunk Téged?”

A Király így válaszol majd nekik: „Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, Nekem tettétek.”

Ezután a balján levőknek ezt fogja mondani: „Távozzatok Tőlem, átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem és nem adtatok enni, szomjaztam és nem adtatok inni, idegen voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem öltöztettetek föl, beteg voltam és fogságban, és nem látogattatok meg Engem.” Erre azok is megkérdezik: ”Uram, mikor láttunk Téged éhezni vagy szomjazni, mint idegent vagy mezítelenül, betegen vagy a fogságban, és nem szolgáltunk Neked?”

Akkor Ő így felel majd nekik: „Bizony, mondom nektek: amikor nem tettétek meg ezt egynek e legkisebbek közül, Nekem nem tettétek meg.” És elmennek majd, ezek az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.«

A bűnnek van egyéni és közösségi dimenziója is. Mikor ezt a jól ismert példabeszédet halljuk, önkéntelenül önmagunkra gondolunk, és ezt jól is tesszük, de a példabeszéd hangsúlyozottan közösségekről, még pedig népekről (ethnosz), beszél. Ez ráirányítja a figyelmünket, hogy a bűnnek és az erénynek egyetemes vonatkozásai vannak. Nem csak egyénileg lehet szolidárisnak lenni, hanem a Nemzet szintjén is. Befogadó nemzetté kell válnunk, ami befogadó személyekből épül föl, áll össze.

Félelmetesek Jézus szavai arról, hogy milyen szoros a folytonosság evilág és túlvilág között, Isten és az embertárs között. Szörnyű lehetőség, hogy egyénileg és közösségileg is elvéthetjük a valódi jövőt. Ahhoz, hogy a Nemzetünk, az ítéletkor a „Király” jobbjára kerülhessen, mindegyikünknek jobban kell figyelnie arra az egységre, ami Jézus és a rászorultak, kiszolgáltatottak között fent áll. Csak az a miénk, amit elajándékozunk, megosztunk másokkal, amit szeretetből el tudunk pazarolni. Az egyén és a közösség sorsa szétválaszthatatlan, így egyetemes felelőssége van mindegyikőnknek. Általunk, általam üdvözül a Nemzetünk is. Bár mit teszünk, Neki, a Királynak tesszük.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1942.  Horthy Istvánt kormányzó-helyettessé választják

1986.  A Szovjetunió elindítja a Mir űrállomás első elemét

2008.  Fidel Castro lemond a kubai államtanács elnöki tisztéről

Ezen a napon született:

1473.  Nikolausz Kopernikusz asztrológus, csillagász, matematikus és közgazdász

1785.  Szemere Pál író, költő, akadémikus

1817.  Kossuth Zsuzsanna, az 1848–49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos húga

Flór Ferenc vezetésével 1849 elején szervezték újjá a honvédség egészségügyi osztályát. Kossuth Lajos 1849. április 16-án „az összes tábori kórházak főápolónőjének” nevezte ki. Három hónap alatt több mint hetven tábori kórház létesült, melyekben a korban megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak. Fölszólította a magyar nőket, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek ápolásában. A szabadságharc bukásáig fáradhatatlanul járta az országot, próbálva a betegellátás egyre rosszabbodó feltételein javítani. A világosi fegyverletétel után, orosz, majd császári fogságba esett. Haynau a budai várbörtönbe vitette, majd rövidesen bírósági eljárás indult ellene. A tárgyaláson az egykori osztrák hadifogoly tisztek tanúsították, hogy a honvédekhez hasonló gondos ellátásban részesültek, ezért felmentették, és szabadon engedték. Gyermekek neveléséből tartotta el családját a hatóságok állandó zaklatása közben. Kapcsolatba került a Makk József és Jubál Károly vezette szervezkedéssel, ezért 1851 decemberében ismét letartóztatták és a pesti Újépületbe vitték. Kiújult tüdőbaja miatt átkerült a bécsi rabkórházba, ahonnan az Amerikai Egyesült Államok nagykövetének közbenjárására rövidesen szabadon engedték, azzal a feltétellel, hogy külföldre távozik, és soha nem térhet vissza Magyarországra. Brüsszelben telepedett le, ahol csipkeverő műhelyt tartott fenn. Az osztrák követség zaklatásai miatt 1853-ban az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol csipkeverésből kívánt megélni, de a túlfeszített munka miatt tüdőbaja súlyosabbra fordult és rövidesen – harminchét éves korában – meghalt.

Ezen a napon hunyt el:

1837.  Georg Büchner német drámaíró

1942.  Bárány Dezső aranykoszorús hegedűkészítő mester

1951.  André Gide Nobel-díjas francia író, esszéista

1992.  Domokos Pál Péter  Széchenyi-díjas magyar tanár, történész, néprajzkutató, a csángók történetének, kultúrájának kutatója

1901. június 28-án született a ma Csíkszereda részét képező Csíkvárdotfalván hatgyermekes székely földművescsaládban. A csíksomlyói Katolikus Tanítóképző Intézetben kezdett tanulmányai 1916-ban megszakadtak, a románok erdélyi betörése miatt egész Csík vármegye elmenekült. A második osztályt a debreceni tanítóképzőben végezte, a továbbiakat ismét itthon, 1919-ben szerzett kántortanítói oklevelet. A budapesti Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán 1926-ban matematika–fizika–kémia, valamint ének–zene szakos tanári diplomákat szerzett. Hazatérése után, 1926–33 között ének–zene tanár volt Csíkkarcfalván, Vulkánban, Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen, 1936-tól az Erdélyi Katolikus Népszövetség titkára. 1929-ben fazekasárusnak álcázva magát tette első gyűjtőútját a moldvai csángó magyarok falvaiban, feltérképezte az ott élő magyarokat, s ettől kezdve e táj és népcsoport elismert tudósa lett. Ő gyűjtötte össze Moldvában a 18. század hangszeres tánczenéjét. 1933-ban a románok felismerték, milyen veszélyes számukra munkássága, ezért eltiltották a katedrától. Ezután kántor lett Gyergyóalfaluban, később egyházmegyei tanfelügyelő, majd 1940–44 között a kolozsvári Tanítóképző igazgatója lett – itt védte meg néprajzi, majd magyar irodalmi és történelmi doktorátusát. Népművészeti kiállításokat rendezett, lerakta a csíkszeredai Székely Múzeum alapjait. 1945–49 között Budapesten a Népjóléti Minisztérium tisztviselője lett, de elbocsátották, mert a segélyezéshez amerikai civil adományokat vett igénybe. Ezután a Baranya megyei Szárászpusztán sváb birtokot kapott, s több tucat, Moldvából áttelepült csángó család között gazdálkodott, míg családja a fővárosban maradt. Itt folytatta a gyűjtést, de 1951-ben az Államvédelmi Osztály elvitte. Hamarosan szabadon engedték, ám földjét elvették. Az építőiparban dolgozott, majd 1951–1961 között, nyugdíjazásáig Budapesten általános, majd középiskolákban tanított, s írta néprajzi, népzenei és irodalomtörténeti munkáit, olykor ezekért is zaklatták. Lefordította és közreadta a Bandinus-kódexet és több, a moldvai katolikusok múltjára vonatkozó okmányt. Dallamokkal kiegészítve adta ki Kájoni János 17. századi csíkcsobotfalvi énekgyűjteményét, a Cantionale Catholicumot. A ferences szerzetes latin és magyar egyházi énekszövegek százait dallamutalással, kotta nélkül adta közre. A Kájoni-gyűjtés révén került Kodállyal, majd Bartókkal is kapcsolatba. Márton Áron erdélyi püspökről Rendületlenül címmel írt regényt, 1988-ban a történelem-, illetve néprajztudományok doktora lett.

2000.  Friedensreich Hundertwasser osztrák festőművész, építész

 

Istenes és világi gondolatok

Te pedig, Istenünk, kegyes vagy és igaz, türelmes, és elnézéssel intézel mindent! Még ha vétünk is, Tieid vagyunk, hisz ismerjük hatalmadat. (Bölcs15,1-2)

Istenről muszáj gondolkodni. Ki Ő? Milyen? Milyen a „jelleme”, személyisége? A Szentírás fölsorolja Isten tulajdonságait, amiből mi is tanulhatunk. Nem rémisztő, hanem bizalomgerjesztő szavakkal illeti Istent. Nekünk is újra meg kell tanulnunk, dicsérni és becézni az Úristent. (Ebben tanulhatunk az iszlámtól, ahol Allah 99 nevét ismételgetik, becézgetik az ő imafüzérükön.)

 

„Ki ne csodálhatná minden dolgok alkotómesterét, Akiben nyugszik a legfőbb boldogság és minden jó.” (Nikolausz Kopernikusz lengyel származású asztrológus, csillagász, matematikus, közgazdász, sz.1473.02.19.)

A teremtés csodálata a Teremtő imádatához vezet. Aki „természetesnek” veszi az őt körülvevő világot, soha nem válik hívővé. A csodálkozás képessége a hit föltétele.

 

Mundus vult decipi, ergo decipiatur. A világ azt akarja, hogy becsapják, tehát be is csapják.

Ez a hiúság következménye.