Hibaüzenet

  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

november 2017

h k sze cs p szo v
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
21
november
kedd
November 21. kedd

KALENDÁRIUM

November 21. kedd

Évközi 33. hét

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban: http://www.ktp.hu/kalendar/november-21-boldogsagos-szuz-maria-maria-bemutatasa-templomban-emleknap

 

Istenes és világi gondolatok

„Testvérek, nem vagyunk a test lekötelezettjei, hogy a test szerint éljünk. Ha ugyanis a test szerint éltek, meghaltok, de ha a Lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!« Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösök is: Isten örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei – ha Vele együtt szenvedünk, hogy Vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róm8,12-17)

Az emberiség szellemtörténetében időnként fölbukkan a gyanú, hogy két isten van, egy rossz, ez lenne a teremtő isten, ami a testet és az anyagot alkototta, és van egy jó, ami a „megváltó”, ami kiszabadítja a szellemet a testből. Ezt az eszmerendszert hívjuk „szellemi dualizmusnak”, ezt képviseli a „new age”, vagy a „Waldorf pedagógia”, ami azonban lényegileg ellenkezik a keresztény hittel. A Szentírásban is van dualizmus, csak ez erkölcsi, ami a „test” és „lélek” szimbolikus szembeállítását jelenti, de nem bélyegzi meg a testet, hiszen a keresztény emberkép, antropológia szerint – de a polgári filozófia szerint is – az ember a test és lélek szétválaszthatatlan és kibogozhatatlan egysége. Így a test jó, de sok rossz forrása, de ugyanígy a szellem is.

 

„Az orvoslás tudománya abban áll, hogy lekösse a beteg figyelmét, amíg a természet meggyógyítja a betegséget.” (Voltaire  francia író, filozófus, sz. 1694. 11.21.)

A legtöbb emberi probléma úgy oldódik meg, hogy egyszerűen elhal. Az idő, az időhagyás a legjobb orvosság: az ember meggyógyul, vagy meghal.

 

„A kényeztetés elégedetlen, indulatos és ingerlékeny jelleművé teszi a gyermeket. Ennek ellentéte viszont: a túlságos és kíméletlen zsarnokoskodás alantassá, szolgalelkűvé és embergyűlölővé teszi őket s így alkalmatlanná a társas életre.” (Platón)

Nincs új a nap alatt. A nevelés kérdései Kr.e. 400 évvel is ugyan azok voltak, mint ma. Ma sincs kész válasz, a mondatot minden szülőnek magának kell befejeznie.

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt12,46-50

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”

A mai ünnep, Mária bemutatása a templomban rámutat a „katolikus”, az Egyetemes Egyház hitrendszerére. A kereszténység eredendően nem „könyvvallás”, hanem több forrásból táplálkozó Isten-ismeret. Egyetlen „Kinyilatkoztatás” van, és ez Jézus Krisztus; nem egy ideológia, nem egy elmélet, hanem egy konkrét Személy, Akit ugyanúgy lehet megismeri, mint egy másik embert: együtt kell járni Vele, figyelni és hallgatni Rá, igazodni Hozzá . Krisztus megismerésének két forrása van, egyrészt a Biblia, másrészt a „szent hagyomány”, aminek a nagyszüleink vallásossága, és mi is részesei vagyunk.  A mai ünnep semmilyen módon, még utalások szintjén sem része a Szentírásnak, mégis, már a 6. századtól ünnepe van, így – elvileg – az „össz-keresztényég” hitéhez tartozik. Az ünnep logikája és lelkisége szerint, Szűz Máriát nem csak Isten rendelte a Megtestesülés szolgálatára a Szeplőtelen Fogantatás által, hanem a szülei, az emberek is, amikor születése után 70 nappal a Templomban Istennek szentelték, azaz lemondtak róla, hogy egészen máshogyan kapják őt vissza. Jézus szavai szerint Mária nem csak test szerint tartozik Őhozzá, hanem a hit révén is, hiszen ő teljesítette igazán az Atya Akaratát.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1783.  12 kilométeres légi utazást hajt végre a Montgolfier testvérek hőlégballonjával Jean-Francois Pilátre de Rozier francia fizikus és Francois d'Arlandes márki

1916.  IV. Károly lesz az utolsó magyar király (I. Károly néven osztrák császár).

1949.  Újra megnyitják az újjáépített Széchenyi lánchidat

1947.  A bankok államosítása Magyarországon

1956.  Elrabolják és Romániába, Snagovba viszik Nagy Imrét és társait

1956.  Kodály Zoltán vetetésével megalakul a Magyar Értelmiségi Forradalmi Tanács

1956.  A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megakadályozza az Országos Munkástanács megalakulását

1964.  Budapesten felavatják az új Erzsébet hidat

1989.  Az amerikai General Electric International konszern megvásárolja a Tungsram részvényeinek 50%-át

1995.  Daytonban megegyezés születik a délszláv háborús felek között a béke feltételeiben, ezek után Bosznia-Hercegovina egységes állam marad, de területét kettéosztják

2002.  Litvánia csatlakozási tárgyalásokat kezd a NATO-val

Ezen a napon született:

1694.  Voltaire (François Marie Arouet) francia író, filozófus

Jezsuiták nevelték. Írói tehetsége juttatta az előkelő szabadgondolkodók Temple társaságába. A Voltaire írói nevet huszonegy éves korában, első nagy irodalmi sikereinek idején találta ki. Röpiratai és gúnyversei miatt 1717-ben a Bastille-ben raboskodott. 1726-ban Angliába száműzték, ahol megismerkedett az angol kultúrával, a természettudományokkal és Newton fizikájával is. 1729-ben hazatért, a királyi udvar történetírója, 1746-ban az akadémia tagja. Nagy sikerű drámákat és eposzokat írt, köztük a Jeanne D’Arcot gúnyoló Pucelle-t. 1750-ben Nagy Frigyes meghívta berlini udvarába, ahol magas évjáradékot és kamarási rangot kapott. 1753-ban Ferney-be (Genf mellett) menekült. Drámákat, filozófiai tanulmányokat és cikkeket írt az Enciklopédiába. 1778-ban Párizsba ment. Élete vége felé súlyos betegségében papot kért, meggyónt, de az Egyházzal való kibékülés nélkül halt meg. A felvilágosodás korának legnagyobb hatású szabadgondolkodója volt. Bölcseleti felfogása felszínes, de a tagadás vakmerősége, szellemessége és az Egyház iránti gyűlölete kortársai körében nagyon népszerűvé tette. Jelszavai: teljes polgári és lelkiismereti szabadság, vallási türelem (a vallástalanság megtűrése), anyagi és szellemi haladás. Szerinte az Isten-eszmére a nép fékentartásához szükség van. Tagadta a  kinyilatkoztatást, Jézus közönséges embernek, az erkölcsöt az élvezetek kultuszának tartotta, ezért gyűlölte a kereszténységet, mely korlátozza az élvezeteket. Párisban halt meg.1778-ban. Végső mondata ez volt: "Úgy halok meg, hogy imádom Istent, szeretem a barátaimat, megbocsátok ellenségeimnek, de gyűlölök minden üldöztetést."

1768.  Friedrich Schleiermacher német evangélikus lelkész, teológus

Református családban született. Halléban és Berlinben végezte a teológiát. Ezután Schlobittenben házitanító, majd Berlinben prédikátor. 1802-benStolpban lelkész és udvari prédikátor. 1804-ben a bajor kormány kinevezte a hallei egyetem tanárává és prédikátorává. 1807-ben az egyetem bezárása után, Berlinbe részt vett az új egyetem alapításában. 1809-ben a Szentháromság-templom prédikátora, 1810-től egyetemi tanár. Szembeszállt a fölvilágosodás természet- és észvallásával, s a vallásosságot az érzületbe helyezte s a végtelen érzékeként határozta meg. 1810-ben fogalmazta meg teológiai programját: a teológiát egyháztudományra, filozófiára, történetre és gyakorlati részre osztotta. A dogmatikát tekintette a teológia magvának. 300 évvel az első evangélikus dogmatika, Melanchthon Loci communese után az ő dogmatikája nyitott meg új korszakot a protestáns teológiában korszakot, mert Krisztus köré épített mindent és jámbor vallásosságra nevelt. Harcolt az evangélikus-református egyesülésért. Berlinben halt meg 1834-ben

1852.  Francisco Tárrega spanyol zeneszerző, gitárművész

1854.  XV. Benedek pápa

1898.  René Magritte belga szürrealista festőművész

1916.  Csorba Győző Kossuth-díjas író, költő, műfordító

Ezen a napon hunyt el:

1830.  Kisfaludy Károly író, költő, drámaíró, festő

1888.  Herrich Károly vízépítő mérnök, a Tisza-szabályozás felügyelője

1916.  I. Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója

1942.  Leopold von Berchtold gróf, osztrák politikus, 1912–15-ig az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere

1948.  Dálnoki Miklós Béla honvéd vezérezredes, 1944 december és 1945 november között a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöke

1979.  Zsozef Jakovlevics Kotyin szovjet harckocsi-tervező, miniszterhelyettes

1982.  Pásztory Ditta zongoraművész, Bartók Béla második felesége

 

 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3