Esti áhítat, imádságos fohász lelki összefogás

2020, május 29
Esti imádság, lelki összefogás

 

"ATYÁD, 

 

AKI LÁT A REJTEKBEN,

 

MEGFIZET MAJD NEKED"

Máté evangéliuma 6,6

 

 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

- KATONAI ORDINARIÁTUS -

 

ESTI ÁHÍTAT

2020. május 29–június 05.

21.00 óra

 

Részlet Szent János Evangéliumából

21. fejezet 15-19. vers

 

Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”

Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!

Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!” (Ezek az evangélium igéi.)

 

Imádságos fohász

 

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Ma esti imánkat is bűnbánattal kezdjük el, hogy a rendezettség békessége nyugalmat adjon szívünknek.  

Kegyes és megbocsátó Istenünk, aki mindig megkönyörültél a te népednek nyomorúságán, add meg nekünk, hogy megszabaduljunk a végső romlás veszedelmétől! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk! Erősen ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, s hogy a bűnt, és minden bűnre vezető alkalmat elkerülünk!

 

Üdvözítő Urunk! Állhatatos kitartással szeretnénk továbbra is magasztalni téged atyai gondviselésed jóságodért! Mindennapi nehézségeink között is hálásan köszönjük meg neked, hogy megannyi embertársunk szemében éles fényként ott ragyog a gondoskodó önzetlenség, amellyel bátor reménységgel és figyelmes szeretettel tudnak áldozatot hozni szeretteikért és felebarátaikért.

 

Oltalmazó kezeidbe ajánljuk az egész emberi közösséget, minden nemzetet és országot, a családokat, a szülőket, az ifjúságot és a kisgyermekeket! Add, hogy a békésség derűs öröme át tudja járni valamennyiünk szívét és lelkét, s így biztos támaszra találjunk egymásban a kölcsönös szeretet által! 

 

Gyógyító kezeidnek áldása legyen erőforrás a tudomány szakembereinek, a kutatóknak, az orvosoknak és beteggondozóknak! Segítsd őket áldozatos, életmentő szolgálatukban!

 

Gyámolító kezeidbe ajánljuk a betegeket, az időseket, azokat, akik az egyedüllét magányosságát hordozzák, de azokat is, akik hitükben elbizonytalanodtak vagy értelmetlennek tartják életüket.

 

Karodnak erejével segítsd a nemzetek és népek elöljáróit, a hatóságok vezetőit, hogy megfontolt rendelkezéseikkel elősegítsék a járvány leküzdését és a nyugalom rendjének biztonságot adó megteremtését!

 

Védelmező kezeiddel áldd meg a Magyar Honvédség katonáinak, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tagjainak tevékenységét, hogy továbbra is állhatatosak maradjanak hazánk biztonságának és társadalmunk békéjének szolgálatában, mely által lehetőséget teremtenek mindazoknak, akik munkájukkal az emberi élet fönntartásáért végzik a mindennapok feladatait!

 

Szent kezeidbe ajánljuk a járványban elhunytakat és a haldoklókat, hogy országod örömében mindörökké dicsérjenek téged!

 

A mai estén azokért is fohászkodunk, akik nem imádkoznak hozzád, s akik nem szeretnek téged. Kérünk, segítsd őket, hogy szebb és boldogabb legyen az életük!

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked életünk minden pillanatáért! Hálásan köszönjük, hogy vigasztaló oltalmaddal meggyógyítod megfáradt szívünket és karjaid árnyékának biztonságában mindig megpihenhet a lelkünk! 

 

Kérve kérünk, adj odaadó lelkületet, hogy gyenge és törékeny hitünk újra és újra erőre kapjon, s így helytálló bátorsággal végezzük munkánkat, feladatainkat, szolgálatunkat a te dicsőségedre és felebarátaink javára!