A Biblia

ALAPVETŐ TANÍTÁSOK:

 

A Biblia

A Biblia a Szentírás görög eredetű, általánossá vált elnevezése. A szó a biblosz, 'teleírt lap, könyvtekercs' szóból ered, melynek kicsinyítő változata a biblion, s ennek többes számú alakja a biblia. Névelővel, ta biblia, 'a könyvek' a Szentírás különleges tekintélyét fejezi ki. Változatlanul került át a latin nyelvbe, s eleinte többes, a kései latinbanban már egyes számú főnév. Így vették át sorban a kereszténységet felvevő népek.

 

A Szentírás különböző korokban és stílusokban keletkezett könyvek sora, amit az Egyház hite foglal egységes egésszé. A hívő ember Isten szavát hallja és látja benne, Aki emberi módon szól hozzánk, így a Szentírás egyszerre Isten szava és ugyanakkor emberi szó is, mindkettő sajátosságaival együtt. A Bibliának kettős természete van: isteni és emberi. Ez azt jelenti, hogy az egész Szentírás sugalmazott, tehát Istentől való, ugyanakkor kinyilatkoztatott, tehát tartalmazza azt, ami hitünk és üdvösségünk miatt szükséges. Ugyanakkor, bár az egész Biblia sugalmazott, de nem az egész kinyilatkoztatott, tehát nem minden szó közvetíti a hit és üdvösség titkát, ezért nem kell benne természettudományos igazságokat, vagy tévedéseket keresni, hiszen csak az üdvösségre: hitre és erkölcsre vonatkozóan tanít tévedhetetlenül, egyéb dolgokban azonban nem. A Szentírás értelmezésével kapcsolatban többféle módszer alakult ki: szószerinti, erkölcsi, szimbolikus. A szó szerinti értelmezést nagyon korán elvetette az Egyház, rájőve arra, hogy más az, amit a szöveg mond, és más az, amit állít. Az, amit a szöveg állít, az Isten üzenete, a Kinyilatkoztatás, és ahogyan azt mondja, az az emberi mód, az emberi szerző stílusa, egyénisége, világképe. Aki a Szentírást olvassa, látnia kell a kettő különbözőségét, és azt, hogy mindig értelmezni kell a Szentírást, annak a szándéka szerint, aki azt létrehozta: ez pedig az Egyház. „Mindenek előtt azt kell megértenetek, hogy az Írás egyetlen jövendölése sem származik egyéni értelmezésből!” (2 Pét 1,20) A Szentírást tehát az Egyház hivatott értelmezni és magyarázni. Mivel az ember a saját erejéből Istent megismerni nem képes, hiszen a Biblia szerint elveszítette Isten barátságát – megismerni csak azt tudjuk, akit szeretünk – ezért szükség van arra, hogy Ô maga, az Isten mutatkozzék meg előttünk. A Kinyilatkoztatás valójában bemutatkozás: Isten „közel jön”, kezet nyújt, s megmondja a nevét. Mindez Jézus Krisztusban valósult meg. A „választott nép” számára Isten parancsokat és tiltásokat adott, hogy az engedelmesség által készítse elő őket arra, hogy a szeretet szabadsága megnyilatkozhasson. A Törvény, nevelőnk volt Krisztusra (Gal 3,4). Mivel a szolga parancsot teljesít, s a fiaknak ez kevés, ezért Jézus Krisztusban Isten föltárta a törvények értelmét. A Törvény értelme és célja pedig a szeretet (1Tim 1,5). Krisztust pedig, akiben „testi formában az istenség egész teljessége lakik” (Kol 2,9), egyrészt a Szentírásból, másrészt az Egyház tanításából ismerhetjük meg. Egyedül a Biblia nem elég, hiszen az nem forgatókönyv az emberi élethez, hanem Isten megismerésének egyik forrása. A hívő ember arra törekszik, hogy naponta, ha rövid időre is, de olvassa Isten Igéjét, mintegy táplálkozzék vele. Mivel azonban térben és időben, kultúrában tőlünk távol keletkezett a Biblia, ezért szükséges tanulmányozni is, megérteni a Szentírás szövegét a kort, amikor íródott.

 

A Szentírás könyvei

Ószövetség
Teremtés könyve
Kivonulás könyve
Leviták könyve
Számok könyve
Második Törvénykönyv
Józsue könyve
Bírák könyve
Rut könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Krónikák I. könyve
Krónikák II. könyve
Ezdrás könyve
Nehemiás könyve
Tóbiás könyve
Judit könyve
Eszter könyve
Makkabeusok I. könyve
Makkabeusok II. könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Énekek éneke
Bölcsesség könyve
Sirák fia könyve
Izajás könyve
Jeremiás könyve
Siralmak könyve
Báruk könyve
Ezekiel könyve
Dániel könyve
Ozeás könyve
Joel könyve
Ámosz könyve
Abdiás könyve
Jónás könyve
Mikeás könyve
Náhum könyve
Habakuk könyve
Szofoniás könyve
Aggeus könyve
Zakariás könyve
Malakiás könyve

Újszövetség
Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok Cselekedetei
Rómaiaknak írt levél
Korintusiaknak írt I. levél
Korintusiaknak írt II. levél
Galatáknak írt levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Kolosszeieknek írt levél
Tesszalonikaiaknak írt I. levél
Tesszalonikaiaknak írt II. levél
Timóteusnak írt I. levél
Timóteusnak írt II. levél
Titusznak írt levél
Filemonnak írt levél
Zsidóknak írt levél
Szent Jakab levele
Szent Péter I. levele
Szent Péter II. levele
Szent János I. levele
Szent János II. levele
Szent János III. levele
Szent Júdás levele
Jelenések könyve

Típus: 
Hittani alapok
Tartalom dátuma: 
péntek, 2014, július 18