Rádióműsor - 2015. március 11. - 103. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2015. március 11-ei műsor - 103. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/50591

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 103. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„Útjaink most százfelé válnak, de szívünk egy célért dobog, nekivágunk a küzdelmes mának, s építünk egy szebb holnapot.” – Arany János gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják az Inter arma caritas legújabb adásában.

• Mai adásunkban hallják majd a Kossuth szoborcsoport megáldásáról készített hangfelvételünket.
• A múltidéző kalendáriumban többek között majd Kossuth Lajos haláláról is megemlékezünk.
• Folytatjuk Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását is. 

 

Az Országgyűlés 2011 júliusában egy határozatott hozott az országház környezetében lévő Kossuth tér rekonstrukciójára vonatkozóan. Ennek alapján a szobrokat áttekintve az 1944 előtti képzőművészeti arculatot kellett visszaállítani, Andrássy Gyula, Kossuth Lajos és az első felelős magyar kormány, illetve Tisza István eredeti emlékművének visszaállításával valamint II. Rákóczi Ferenc itt maradt szobrának restaurálásával. A polgári Magyarország alapjainak lerakását vállalta magára az első felelős magyar kormány – mondta 2015. március 4-én Áder János köztársasági elnök, az Országház előtti Kossuth szoborcsoport átadásán. Az ünnepélyes ceremóniát Kossuth Lajos 1848. március 3-án mondott beszédének évfordulója alkalmából tartották. Az eseményen, amelyet most felidézünk, a szoborcsoport megáldását, hallják majd Nánai Lászlót a Protestáns Tábori Püspökség püspökhelyettesét, Jákob János dandártábornokot, a Protestáns Tábori Püspökség püspökét, és Berta Tibor ezredest a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökét.

Nánai László százados

- Mindenható Istenünk, szerető Mennyei Atyánk! Alázattal és hálával telt szívvel állunk meg ezen a helyen, amikor mint történelmünk Atyját szólítunk meg téged és felénk forduló gondviselő szeretetedre gondolunk. Könyörgünk hozzád, hogy megszentelő jelenléteddel tedd ezt a helyet a múlt és a jövő kettős feszültségében élő gyermekeid számára az emlékezés, a megőrzés és a továbbadás méltó színterévé. Nemzetünk fölénk tornyosuló kőbe vésett nagyjai emlékeztessenek bennünket arra, hogy a feladattal szemben érzett valódi alázat, igazságkereső szenvedély, teremtő hit, a közjóért vállalt önfeláldozás és valódi hazaszeretet nélkül, semmik vagyunk. Szent lelked erejében bizakodva kérünk, hogy állítsd ezt az emberi kéz alkotta emlékművet a te ügyed szolgálatába, hogy egyszerre szolgálja illő módon a mi magyar nemzetünk ügyét és hirdesse a te örök dicsőségedet. Örökkévaló Istenünk! Tekints ránk kegyelmesen és nyújtsd ki gondoskodó kezedet eme hely fölé, amikor az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel a te oltalmadba ajánljuk ezt az emlékművet az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Ámen.

Jákob János dandártábornok

- Mennyei Édesatyánk, történelem Ura! Akárhonnan indulunk el, hozzád érkezünk meg mint minden élők és élettelenek végső okához. Éppen ezért hálát adunk neked azért, hogy nemzetünk minden történelmi időszakában adtál olyan felelősen gondolkodó, a népük jövőjéért tenni akaró embereket, akik a legnehezebb időkben is szívükre hallgatva, megmaradtak a haza és a nemzet szolgálatában. Így mondunk köszönetet a nagy államférfiak sorában, elsősorban Kossuth Lajos kormányzó életéért és társa életéért, akiknek egész földi életét a magyar gazdaság és társadalom égető problémái, a nemzeti érdekek képviselete, az ország felemelkedéséért tett erőfeszítés jellemezte. Hálát adunk azokért az életekért, amelyek Szent Igédből táplálkozva, a teremtéstörténet alapján komolyan vették a szabadsághoz való alapvető emberi jog, az emberi méltóság kiváltságát, és Kossuth Lajos, mint a magyarok Mózese, mert küzdeni a nagy hatalmakkal szemben a nemzeti függetlenségért, a polgári szabadságjogok biztosításárért. 
Urunk, Istenünk! Ma, amikor a nemzet főterén a Kossuth szoborcsoport újraavatására sor kerül, akkor egy olyan történelmi pillanathoz érkeztünk, amelyben az ő szellemi örökségéért adózunk előtted hálaadással. Arra kérünk, cselekedd meg hatalmaddal, hogy mindazok, akik elhaladnak magyarként vagy vendég turistaként e szoborcsoport előtt, Szent Lelked erejével érezzék át személyiségének történelmi súlyát. Emlékezzenek egy olyan államférfira és társaira, akik becsülettel, még az emigrációban eltöltött éveiben is, haláláig hűségben szolgálta nemzetét. Az élettelen, kőbe faragott alak erősítse azt az érzést bennünk, mai utódokban, amit János evangélista így hoz elénk: „Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek koronáját”. Így kívánom Isten áldását minden jelenlévőre és a szoborállítóra a zsidókhoz írt levél igéjével: „Ne veszítsétek el bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van”. Ámen. 

Berta Tibor ezredes

- Örökkévaló Istenünk! Hazánk első számú közterén fordulunk hozzád alázatos szívvel, és kérjük tőled áldásodat, hogy szeretett országunk minden polgára nyitott szívvel fogadja jóságod adományait és jótéteményeit, melyeket mindannyiunk számára előkészítesz, hogy kifejezésre juttasd bennünk az érdemek sokaságát, melyeket jóvoltodból tőled kaptunk. E szoborcsoport alakjai történelmünk egy patinás korszakának s magasztos idejének nagyszerűségét állítják szemünk elé. Az itt látható államférfiak élete bár páratlan sokszínűséget mutat, életpályájukon meg tudták találni a közös gondolkodás értékes hitét, szabad akaratból következő szabadság eszményében, amelyet teremtő Urunk te adtál az ember bensőjébe, amikor létbe hívtál bennünket. Ez a szabad akaratból következő szabadság hozta és hozza meg ma is a boldogulás erőt adó reményét, mely értelmet ad a mindennapi élet teendőinek, a hétköznapok tevékeny munkájának, az ünnepek örömteli derűjének, az áldozatos, hazát szerető szolgálatnak és az áldozathozataltól sem visszariadó igaz emberségnek. Legyen ezen újjáalkotott emlékmű az igaz emlékezet példája nemzetünk életében, munkálja bennünk az egyetértés világának beteljesülését, az országot építő és a hazát fenntartó felelős tettek meghozatalának értékes és tanúságos példáját, dicső eleink példát adó maradandóságát.
Örökkévaló Istenünk! Áldásod révén adj nemzetünknek mindig olyan sorsformáló, ragyogó csillagokat, kik nemes igazságszeretettel, tiszta szívű humanitással, bölcsességet szerető okossággal, a tudományra és a műveltségre való nyitottsággal, bátor és alázatos hittel és a hazaszeretet kötelességével korszakalkotó személyiségei lesznek országunknak. Erre kérünk téged Mennyei Atyánk, Fiad a mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki föltámadásával legyőzte a bűnt és a halált s aki, mint igaz Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

 

Bőzsöny Ferenc mai adásunkban is folytatja Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását. 

- Április 28.

Az első éjjel romantikusan telt el. 21 poloskát fogtam. De azért egész kiadósan aludtam az elmúlt napok fáradtsága után. Csak amikor már nagyon sokat vakaróztam, gyújtottam meg a zseblámpát, és nyomtam el hívatlan vendégeimet. Ó, ha a nagyobb poloskákat is így el lehetne intézni. De hamar befejezném a háborút.
Délelőtt kisebb műtéteket végzett Kálmán. Mindegyikben segítettem. Már altatok is. Ha eljöttem a sebesültektől, figyeltem az össze-vissza parancsosztogatást. Figyeltem azt is, mi a hatása az emberekre. Látszik, hogy az eddigi nyugodt élet után hirtelen bekerülni a tüzérség karéjába, nem megy zökkenő nélkül. Nem is mehet, mert még az a biztonságérzés sincs meg az emberekben, amit a rendes védő vagy támadó fegyverek adnak. - Tulajdonképpen nyaralás az egész a bresztlitovszki kemény munka után. Mégis csupa remegés a tábor, csupa susogás. A fejek mindenütt összebújnak. De ahogy a közelükbe megy az ember, rögtön szétválnak és elhallgatnak. Csak amikor megismernek, hogy én vagyok, akkor vonnak be a beszélgetésbe. Hiszen tudják, hogy bennem aztán bízhatnak. Sőt, azt is jól tudják, hogy mindannak igazat adtam eddig is, akinél az igazság volt. Tekintet nélkül arra, hogy tábornok volt vagy zsidó munkaszolgálatos.
Hát ilyen bizalmas közlésekből látom, mennyire el vannak szánva az emberek arra, hogy megszökjenek.
Alig bírom lebeszélni őket, tudva, hogy agyonlövés lesz a vége. A nagykutyák, akik idejönnek hozzánk egy-egy pergőtűz után, nem hazaárulók, csak "idegsokkosok". De a kisember rögtön megkapja a hadbírói végszót: hazaáruló. Ő nem lehet idegsokkos, ő nem borulhat ki magából, ő nem aggódhat úgy a családjáért, hogy félre tesz minden logikát, és bolondokat művel. Szerencse, hogy a doktoraink a legtöbb "idegsokkost" visszaküldik a vonalba. Csak a valóban beteget kezelik betegként. De azokat egyformán, tiszt vagy legénységi, mindegy.
Volt olyan is, aki át akart szökni a ruszkikhoz. Megmondtam neki, hogy még egy verebet sem lőttem a pisztolyommal, de ha ezt megteszi, és én észreveszem, én lövöm le. Mert vagy menjünk valamennyien, ennek van értelme, ennek lenne értelme, de sorokat bontani és gyengíteni, amikor nincs helyette más, az erkölcstelenség. Ha tudnám, hogy egyetlen nappal is meg tudnám rövidíteni a háborút azzal, hogy átmegyek, nem tartanám magamra érvényesnek az esküt. De csak együtt. Mindent azonos sorsközösségben.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

• 132 évvel ezelőtt 1883. március 24-én született székely katonacsaládban Kiss János honvéd altábornagy. Az I. világháborúban, mint századparancsnok többször megsebesült, Isonzónál olyan súlyosan, hogy egyik lába egész életében merev maradt. 1938-ban a honvédség gyalogsági főszemlélője lett. 1939-ben a hadvezetés német orientációja ellen tiltakozásként, nyugdíjba vonult. A nyilas hatalomátvételt követően a nemzeti felkelés felszabadító bizottsága felkérte, hogy vezesse a katonai vezérkart. A nyilasok egy árulás révén a szervezkedést leleplezték, Kiss Jánost a rögtönítélő bíróság kötél általi halára ítélte, amelyet 1944. december 8-án, Budapesten a Margit körúti fegyházban hajtottak végre. Kőszegen, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkert részévé nyilvánította.
• 121 éve, 1894. március 20-án, 92 éves korában hunyt el Kossuth Lajos, a Batthyány kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó elnöke, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szellemi vezére.
• 106 éve, 1909. március 21-én született Nádasi Alfonz bencés szerzetes, tartalékos tábori lelkész, paptanár, Kodály Zoltán lelki vezetője.
• 25 évvel ezelőtt, 1990. március 12-én a Veszprém megyei Hajmáskéren állomásozó harckocsizó alakulat elindításával megkezdődött a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Összesen 100380 szovjet állampolgár hagyta el Magyarországot, köztük mintegy 50000 katona valamint családtag illetve polgári alkalmazott. Az utolsó vonat 1991. június 16-án hagyta el Magyarországot, ugyanitt távozott az utolsó katona, Viktor Silov altábornagy június 19-én.

A múltidéző kalendáriumot hallották, amelyet Berta Tibor ezredes, általános helynök állított össze.

 

Köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket. Tegyék ezt majd egy hét múlva is, Kölcsey Ferenc gondolataival búcsúzik a szerkesztő, Fodor Endre.

„Ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt, még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez; de egész életedet meghatározott elv szerint intézve, sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván; s még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve vagy szenvedelem ereje másfelé ragad; ezt hívják erénynek.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, március 11